http://civil.sellfile.ir/prod-1924191-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+BRB+منتشر+شده+در+سال+2018.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1896241-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+SPSW+منتشر+شده+در+سال+2018.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1847957-ارزیابی+احتمال+شکست+در+پایداری+قاب+فولادی+نیمه+سخت+با+تکیه+گاه+های+نرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1847941-بهره+برداری+بهینه+از+مخزن+تحت+شرایط+تغییر+اقلیم+مطالعه+موردی+سد+سلیمانشاه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1847937-بررسی+رفتار+خارج+از+صفحه+دیوار+بنایی+مقاوم+سازی+شده+تحت+اثر+بارگذاری+انفجاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1847936-بررسی+روابط+کاهندگی+برای+زلزله+حوزه+نزدیک+تهران+و+کاربرد+آن+در+تحلیل+خطر+لرزه+ای+احتمالاتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1847932-بررسی+رفتار+شمع+ها+در+خاک+هایی+با+تراکم+های+مختلف+به+کمک+دستگاه+FCV_AUT.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1846927-تعیین+مناطق+تحت+تاثیر+خطر+سیل+ناشی+از+شکست+سد+مطالعه+موردی+سد+ستارخان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1827328-تعیین+رابطه+بین+پارامترهای+TDS+و+EC+و+بررسی+عوامل+اثر+گذار+بر+ارتباط+دو+پارامتر+باهم+مطالعه+موردی+رودخانه+کرخه+و+قره+چای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1817108-ضریب+رفتار+مهاربند+کمانش+ناپذیر+با+سیستم+دوگانه+برای+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1799468-بررسی+توان+جریان+ثانویه+در+پیچ+رودخانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1798003-انتخاب+سیستم+پیشبرد+پروژه+مناسب+برای+پروژه+های+عمرانی+اداره+نوسازی،+توسعه+و+تجهیز+مدارس+با+رویکرد+امتیازدهی+چند+شاخصه+ساده+SMARTS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1791279-بررسی+کارایی+شبکه+های+عصبی+در+پیش+بینی+غلظت+مونوکسیدکربن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1787008-ارزیابی+آبشستگی+پایه+پل+ها+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+هوشمند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1785047-آنالیز+پایداری+سکوی+SPD8+تحت+عملیات+به+آب+اندازی+جهت+بهینه+کردن+تغییر+مکان+و+سرعت+جاکت+بوسیله+مخازن+شناوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1784114-تعیین+پارامترهای+مقاومتی+شیروانی+خاکی+در+حالت+غیر+اشباع+توسط+آنالیز+برگشتی+و+مقایسه+آن+با+حالت+اشباع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1784090-مطالعه+آزمایشگاهی+رفتار+میانقاب+های+مصالح+بنایی+دارای+بازشو+در+ساختمان+های+بتن+مسلح+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1783082-بررسی+و+ارزیابی+تاثیر+افزایش+درصد+مصالح+خرده+آسفالتی+RAP+بر+عملکرد+مخلوط+های+آسفالتی+بازیافتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1783058-مطالعه+آزمایشگاهی+تاثیر+پوشش+گیاهی+بر+ضریب+زبری+مانینگ+در+شرایط+تزریق+رسوب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1782074-بررسی+تاثیر+گرد+و+غبار+بر+جابه+جایی+کالا+توسط+حمل+و+نقل+جاده+ای+استان+خوزستان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1782061-شیوه+بررسی+تاثیر+نیاز+آرماتورگذاری+لرزه+ای+در+بال+ها+و+جمع+کننده+ها+در+دیافراگم+بر+صلبیت+آن+در+دال+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1781195-بررسی+کمانش+موضعی+ورق+های+مایل+سوراخ+دار+با+استفاده+از+روش+نوار+محدود+اسپلاین+ایزوپارامتریک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1781189-تحلیل+کمانش+ورق+های+نازک+دارای+سوراخ+با+استفاده+از+روش+نوار+محدود+اسپلاین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1774747-مروری+بر+مطالعات+صورت+گرفته+در+زمینه+قابلیت+اعتماد+سکوهای+پایه+کششی+و+پیشنهاد+روش+برای+طراحی+بهینه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1774741-ارائه+رابطه+کاربردی+جهت+یافتن+دبی+نشت+از+بدنه+سد+خاکی+ناهمگن+و+غیر+ایزوتروپیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1773882-تحلیل+ریسک+و+عدم+قطعیت+در+تخمین+روابط+آب+شستگی+اطراف+تکیه+گاه+پل+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1773875-تعیین+موقعیت+بهینه+دیوار+برشی+در+سازه+های+بلند+قاب+دیوار+در+پلان+و+ارتفاع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1773864-بررسی+تاثیر+آلاینده+های+هوا+به+صورت+باران+های+اسیدی+خشک+بر+چند+نمونه+سنگ+ساختمانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1773013-ارزیابی+سیستم+نگهداری+موقت+تونل+نیایش+تهران+بر+مبنای+نشست+در+زمین+های+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1772991-تاثیر+الگوی+غذایی+بر+منابع+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1771771-تاثیر+زبری+های+A_Jack+بر+نسبت+اعماق+مزدوج+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1771744-تاثیر+تنش+اصلی+بینابین+بر+ظرفیت+باربری+پی+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1770714-تطابق+خودکار+دو+مجموعه+داده+VGI+و+استاندارد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1770699-مقایسه+رفتار+لرزه+ای+مهاربند+واگرا+با+لینک+قائم+برشی+در+حالات+لینک+دوبل،+صفحه+برشی+و+ترکیب+لینک+دوبل+صفحه+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1768206-بهینه+سازی+جانمایی+تسهیل+تحت+اثر+ریسک+جرثقیل+برجی+در+سایت+کارگاه+ساختمانی+با+توجه+به+ایمنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1768191-بررسی+پارامترهای+رفتاری+سازه+های+دیوار+باربر+پانل+سه+بعدی+توسط+تحلیل+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1765839-بررسی+اثر+استفاده+از+سرباره+کارخانه+فولاد+بر+عملکرد+مخلوط+آسفالتی+گرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1765805-تاثیر+بارگذاری+دوره+ای+بر+فشار+آب+حفره+ای+اضافی+به+وجود+آمده+در+بارگذاری+استاتیکی+بر+روی+ماسه+لای+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1762952-تاثیر+بارگذاری+دوره+ای+بر+مقاومت+استاتیکی+ماسه+لای+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1762926-بررسی+انواع+نگهداری+تونل+به+روش+قوس+چتری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1758568-بررسی+اثر+ارتعاشات+قطار+زیرزمینی+شهر+قم+بر+بنای+تاریخی+سر+درب+مدرسه+غیاثیه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1758559-بررسی+عوامل+موثر+بر+کنترل+تراوش+سدهای+خاکی+با+استفاده+از+روش+اجزاء+محدود+مطالعه+موردی+سد+آزاد+کردستان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1756604-مدلسازی+کیفی+رودخانه+قره+سو+محدوده+شهرستان+کرمانشاه+با+مدل+QUAL2KW.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1755786-اثر+خشکسالی+بر+کیفیت+منابع+آب+زیرزمینی+مطالعه+موردی++دشت+بستان+آباد،+استان+آذربایجان+شرقی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1755777-تجزیه+و+تحلیل+روند+تغییرات+آب+زیرزمینی+دشت+بستان+آباد+با+استفاده+از+روش+ناپارامتری+من+کندال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1752211-بررسی+ارتباط+بین+سیگنال+های+اقلیمی+و+میزان+بارش+و+آبدهی+متوسط+ماهانه+حوضه+سد+گلستان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1752191-کاربرد+روش+های+بازنمونه+گیری+در+برآورد+عدم+قطعیت+موجود+در+تحلیل+خطر+احتمالی+زمین+لرزه+به+روش+ناپارامتری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1751236-بکارگیری+شاخص+فقر+آبی+در+قیاس+محلی+_+مطالعه+موردی+حوضه+آبریز+کارون+بزرگ.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1751223-انتخاب+فرآیند+تصفیه+بی+هوازی+فاضلاب+لبنی+با+استفاده+از+فرآیند+تحلیل+سلسله+مراتبی+AHP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1749390-ارزیابی+قابلیت+رمبندگی+خاک+ها+در+شرق+شهر+بیرجند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1749387-بررسی+تاثیر+پارامتر+جهت+قوس+دیوار+در+مقاومت+دیوارهای+بتنی+در+برابر+بارگذاری+انفجار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1740050-انتخاب+گزینه+برتر+کانال+درجه+دو+در+شبکه+آبیاری+و+زهکشی+تجن+در+استان+مازندران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1736055-مدل+آزمایشگاهی+شالوده+سطحی+توربین+های+بادی+بر+خاک+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1729436-مطالعات+آزمایشگاهی+برای+تعیین+ضریب+رفتار+قاب+های+فولادی+سرد+نورد+شده+با+بتن+سبک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1729422-ارائه+شبکه+پیشنهادی+دوچرخه+سواری+برای+شهر+شیراز+براساس+مدل+های+حمل+و+نقلی+با+استفاده+از+نرم+افزار+کلان+نگر+Emme2.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1728414-محاسبه+تابع+خودهمبستگی+دو+متغیره+ناهمسانگرد+با+روش+وارون+سازی+طیف+دوبعدی+کمترین+مربعات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1728398-آنالیز+اندرکنش+خاک+_+سازه+در+سازه+های+بلند+همجوار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1727213-مقایسه+مدل+های+عامل+مبنا+و+فعالیت+مبنا+برای+پیش+بینی+تقاضای+سفرهای+شهری+با+استفاده+از+نرم+افزارهای+EMME2+و+MATSim.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1727199-برآورد+مقاومت+فشاری+بتن+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+سیستم+استنتاج+فازی+_+عصبی+تطبیقی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1723724-شناسایی+خرابی+در+سازه+ها+با+استفاده+از+پاسخ+های+حوزه+زمان+و+یک+روش+بهینه+سازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1698656-بررسی+روش+های+حذف+هیدروکربن+های+حلقه+ای+معطر+از+خاک+و+مقایسه+آن+ها+از+منظر+توسعه+پایدار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1698650-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+عملکرد+لرزه+ای+و+هیدرودینامیک+سواحل+تقویت+شده+با+الیاف+ژئوسنتتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1696399-بررسی+استفاده+از+مصالح+خاک+سیمان+در+طراحی+فرازبند+سد+بختیاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1695532-تحلیل+پایداری+دامنه+ها+و+بدنه+سد+بتنی+زاوین+تحت+تاثیر+بار+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1695530-تحلیل+ناپایداری+ساختاری+ایستگاه+پمپاژ+زیرزمینی+تونل+گلاب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1694633-بررسی+ناحیه+پلاستیک+خاک+اطراف+پی+دکل+انتقال+نیرو+در+اثر+گسیختگی+ناگهانی+اعضا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1694629-بررسی+تاثیر+زاویه+پای+عضو+مهاربندی+در+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+با+سیستم+قاب+مهاربندی+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1694047-مقایسه+خصوصیات+فیزیکی+سنگ+های+مصنوعی+با+سنگ+های+طبیعی+ساختمانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1692647-شناسایی+الگوهای+سینوپتیکی+فشاری+موثر+در+ایجاد+رویدادهای+حدی+رگبار+با+استفاده+از+نگاشت+های+خودسازمان+SOM،+مطالعه+موردی+شمال+شهر+تهر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1692621-توسعه+مدل+شبیه+سازی+دوبعدی+سیلاب+و+آبگرفتگی+شهری+با+استفاده+از+روش+اتوماتای+سلولی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1689239-بررسی+تاثیر+استفاده+از+سنگدانه+های+بتن+ضایعاتی+بر+مدول+برجهندگی+و+خصوصیات+حجمی+مخلوط+آسفالت+گرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1687004-مطالعه+آزمایشگاهی+تاثیر+استفاده+از+خرده+لاستیک+بر+دوام+رویه+های+آسفالتی+در+فصول+سرد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1687000-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+استفاده+از+نانو+کامپوزیت+پلیمری+بر+کاهش+خرابی+رطوبتی+مخلوط+های+آسفالت+گرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1684834-بررسی+اثر+لایه+بندی+خاک+در+پایدارسازی+گودهای+ساختمانی+به+روش+میخکوبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1684829-پتانسیل+یابی+مواد+معدنی+با+فن+سنجش+از+دور+و+استفاده+از+تصاویر+ماهواره+ای+ETM_+،+موردی+نقشه+زمین+شناسی+1100000+ساوه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1684055-مقایسه+روش+های+سنتی+و+برنامه+ریزی+ریاضی+در+طراحی+بهینه+سیستم+تونل+انحراف+سدها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1684048-اثر+آبشستگی+پایه+پل+های+بتنی+بر+تغییر+مشخصات+دینامیکی+روسازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1683265-بررسی+علت+وقوع+آسیب+های+همانند+در+دو+پل+دو+قلوی+بتنی+به+کمک+انجام+آزمون+های+ارتعاش+محیطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1683260-مقایسه+مقاومت+بتن+های+سیمان+پرتلند+و+گوگردی+ساخته+شده+با+سنگدانه+های+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1682580-مقایسه+ارزیابی+راهبردی+زیست+محیطی+در+چند+کشور+منتخب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1682575-بررسی+عملکرد+اتصالات+بتنی+به+روش+المان+محدود+و+مقایسه+آن+با+نتایج+آزمایشگاهی+و+روش+های+تحلیلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1680649-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+مقاومت+برشی+و+مکانیسم+خرابی+ستون+های+کوتاه+بتن+آرمه+مستطیلی+با+استفاده+از+مدل+المان+محدود+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1680637-تاثیر+بروز+خرابی+در+اعضای+کششی+یک+شبکه+دولایه+فضاکار+تحت+اثر+بار+ثقلی+ناشی+از+بار+برف+سنگین+زمستان+1392+در+شهر+نور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1679925-مدل+مدیریتی+آب+در+حوضه+سد+آناهیتا+استان+کرمانشاه+با+استفاده+از+نرم+افزار+WEAP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1679917-بررسی+عملکرد+مدل+های+رفتاری+درزه+های+نامنظم+سنگی+به+روش+های+آزمایشگاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1678981-تخمین+سرعت+جریان+های+ساحلی+ناشی+از+طوفان+با+استفاده+از+مدل+ترکیبی+سیستم+استنباط+فازی+و+شبکه+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1677604-مدل+سازی+رفتار+درازمدت+کالورت+های+بتن+مسلح+مدفون+در+خاک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1673748-مدل+سازی+عددی+پخش+امواج+سیلاب+در+شبکه+فاضلاب+با+استفاده+از+روش+HLLC+تغییریافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1670960-طراحی+شبکه+های+توزیع+آب+براساس+معیارهای+اطمینان+پذیری+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+سازی+ازدحام+ذرات+چند+هدفه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1670949-تحلیل+سیستم+لوله+مدفون+_+خاک+_+ماده+منفجره+به+روش+مجزا+و+کاملا+همبسته+SPH_FEM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1669331-معرفی+الگوریتم+فرانک+_+ولف+بر+پایه+مبدا+برای+حل+مسئله+تخصیص+ترافیک+چندکلاسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1669322-الگوریتم+بر+پایه+مسیر+برای+مسئله+تخصیص+ترافیک+چندکلاسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1668532-بررسی+دوام+بتن+های+ساخته+شده+از+پوزولان+خاکستر+باگاس+در+برابر+حمله+سولفاتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1666614-مطالعات+موردی+بهسازی+دیوارهای+مجموعه+ورودی+مسجد+وکیل+شیراز+به+روش+هسته+بتنی+مرکزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1666583-توسعه+منحنی+های+شکنندگی+برای+ارزیابی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+مخازن+هوایی+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1664952-حل+مساله+بهره+برداری+بهینه+از+سیستم+چند+مخزنه+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+سازی+سیستم+مورچه+ترتیبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1664947-تاثیر+سربار+دانه+ای+کوره+بلند+ذوب+آهن+اصفهان+GGBS+بر+دوام+خاک+رس+تثبیت+شده+با+آهک+در+آزمایش+یخ+زدن+و+آب+شدن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1663785-بهینه+سازی+جانمایی+و+ظرفیت+چاه+های+پمپاژ+زهکشی+با+استفاده+از+مدل+MGO.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1663776-مروری+بر+قابلیت+های+روش+شبیه+سازی+دینامیک+ملکولی+در+رفتارشناسی+قیر+و+مخلوط+های+آسفالتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1662871-تخمین+شاخص+فشردگی+رس+به+کمک+شبکه+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1662864-بررسی+و+مقایسه+پاسخ+سازه+های+بتنی+با+دیوارهای+برشی+کوپل+به+دو+روش+تحلیل+تاریخچه+پاسخ+مودهای+غیروابسته+و+روش+تحلیل+دینامیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1661878-کاهش+خوردگی+اسیدی+بتن+با+استفاده+همزمان+از+سنگ+دانه+های+آهکی+و+طرح+اختلاط+بهینه+به+منظور+دستیابی+به+حداقل+نفوذپذیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1661829-ارزیابی+کارآیی+روش+های+شبیه+سازی+و+بهینه+سازی+در+بهره+برداری+مخزن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1660967-بررسی+عددی+الگوی+جریان+و+رسوب+گذاری+در+محل+ورود+شاخه+فرعی+به+فلوم+آزمایشگاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1660738-تحلیل+استاتیکی+و+مقدار+ویژه+تیر+اولر+ترک+خورده+با+استفاده+از+ابرالمان+پیشنهادی+حاوی+ترک+های+باز+به+تعداد+نامحدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1655891-ارزیابی+پتانسیل+روانگرایی+به+کمک+عدد+نفوذ+استاندارد+و+سرعت+موج+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1655855-تاثیر+رس+منبسط+شده+لیکا+بر+رفتار+فشاری+بتن+نیمه+سبک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1654627-شناسایی+خرابی+در+صفحات+تحت+خمش+با+استفاده+از+شاخص+مبتنی+بر+انحنای+شکل+مودی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1654579-شبیه+سازی+اثر+هندسه+پایه+پل+های+مربعی+و+دایره+ای+شکل+بر+الگوی+جریان+و+نیروهای+اعمال+شده+بر+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1642656-کاربرد+اسلاری+سیل+به+عنوان+راهکاری+کم+هزینه+و+موثر+در+مدیریت+بهسازی+راه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1527507-بررسی+تاثیر+ارتفاع+کوله+روی+پارامترهای+رفتاری+شمع+های+نگهدارنده+پل+های+یکپارچه+در+خاک+های+رسی+با+بستر+کم+عمق+سنگ+بستر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1520060-استفاده+از+روش+ذرات+برای+مدلسازی+پدیده+گسترش+ترک+در+مصالح+تردشکن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1519965-تحلیل+لرزه+ای+سازه+های+سطحی+با+وجود+تونل+در+بستر+احداث+سازه+در+مناطق+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1511598-بررسی+آزمایشگاهی+اثرات+نانو+ذرات+بر+خصوصیات+ژئوتکنیکی+خاک+ماسه+رس+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1511532-تحلیل+عددی+دال+های+بتن+مسلح+تقویت+شده+با+استفاده+از+الیاف+پلیمری+تحت+اثر+خمش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1497907-بررسی+تعداد+و+محل+قرارگیری+میراگرها+بر+پاسخ+لرزه+ای+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1497668-بررسی+کاربرد+تحلیل+پوش+اور+در+مقایسه+با+تحلیل+تاریخچه+زمانی+در+تخمین+پاسخ+های+سازه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1466005-توابع+گرین+برای+محیط+دو+لایه+ناهمگن+ایزوتروپ+ناشی+از+بار+نقطه+ای+عمودی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1465949-بررسی+عددی+سرعت+و+فشار+در+حوضچه+آرامش+سرریز+پلکانی+لبه+دار+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLOW+3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1445662-شبیه+سازی+سه+بعدی+و+بررسی+عددی+سرعت+و+اتلاف+انرژی+بر+روی+سرریز+پلکانی+لبه+دار+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLOW+3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1445536-بررسی+عملکرد+طوقه+های+محافظ+در+کاهش+عمق+آبشستگی+حول+پایه+توربین+بادی+ثابت+دریایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1438877-ارائه+روشی+مبتنی+بر+منطق+فازی+به+منظور+نگاشت+موقعیت+یک+جسم+متحرک+روی+نقشه+در+گیرنده+GPS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1438861-تحلیل+استاتیکی+پوسته+استوانه+ای+به+روش+احجام+محدود+توسعه+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1433295-تحلیل+حدی+شیب+های+خاکی+توسط+روش+المان+محدود+صلب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1433123-تولید+منحنی+های+شاخص+کیفیت+آب+های+سطحی+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1427972-بررسی+عددی+عملکرد+لرزه+ای+ساختمان+های+یک+طبقه+آجری+مقاوم+سازی+شده+به+روش+شاتکریت+پیرامونی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1427872-ارزیابی+اثر+شکل+مقطع+بر+روی+عملکرد+ستون+های+بتن+آرمه+محصور+شده+با+کامپوزیت+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1420028-شناسایی+و+اولویت+بندی+عوامل+موثر+بر+تاخیر+در+اجرای+پروژه+های+ساختمانی+در+شهر+اهواز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1419862-بررسی+رفتار+پایداری+استاتیکی+سازه+های+فضاکار+کش+بستی+بر+اثر+تغییر+در+نحوه+توزیع+خودتنیدگی+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1412206-ارزیابی+مدل+های+شبکه+عصبی+و+نمودارهای+درختی+تصمیم+جهت+برآورد+سیلاب+حوضه+آبریز+رودخانه+آغلاغان+نیر،+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1412034-برآورد+حداکثر+سیلاب+حوضه+آلادیزگه+اردبیل+با+استفاده+از+GIS+و+WMS+و+مقایسه+آن+با+مقادیر+مشاهداتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1398847-مدلسازی+عرضه+و+تقاضای+آب+مخزن+سد+دیورش+با+استفاده+از+روش+پویایی+سیستم+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1398648-تاثیر+سد+بر+دینامیک+انتقال+رسوبات+بار+معلق+رودخانه+از+دیدگاه+تئوری+آشوب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1383355-افت+انرژی+در+شیب+شکن+های+قائم+با+تبدیل+همگرا+با+پرش+هیدرولیکی+در+پایین+دست.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1383253-تحلیل+حساسیت+قاب+های+خمشی+فولادی+تحت+اثر+شتاب+نگاشت+های+پالس+گونه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1375327-بررسی+اثر+نگاشت+سرعت+بر+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1375293-بررسی+روش+های+درون+یابی+زمین+آماری+برای+برآورد+بارش+متوسط+سالانه+منطقه+مورد+مطالعه+آجی+چای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1365080-ارزیابی+تغییرات+زمانی+و+مکانی+شوری+آب+زیرزمینی+دشت+ملکان+با+استفاده+از+روش+درون+یابی+معکوس+وزنی+فاصله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1365009-بررسی+عملکرد+تیغه+های+قائم+و+محل+قرارگیری+آن+در+مخازن+آب+در+هنگام+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1359452-بررسی+اثرات+محل+قرارگیری+تیغه+های+افقی+در+کاهش+نوسانات+آب+در+مخازن+در+هنگام+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1359336-حل+مسائل+انتشار+موج+در+محیط+های+متخلخل+اشباع+با+استفاده+از+توابع+نمایی+پایه+به+شکل+بدون+شبکه+محلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1349706-بررسی+عددی+و+آزمایشگاهی+افزایش+دبی+بر+روی+عمق+آبشستگی+سه+بعدی+حول+تکیه+گاه+مستطیلی+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1349661-بررسی+فشار+برآیند+پشت+دیوارخاکی+مسلح+شده+با+ژئوگرید+با+رویه+صلب+بتنی+با+استفاده+از+تئوری+میدان+تصادفی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1339093-مدلسازی+جریان+و+محل+زندگی+جانداران+آبزی+در+توالی+های+Pool_Riffle.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1338875-بررسی+کفایت+ضوابط+ویرایش+سوم+آیین+نامه+زلزله+ایران+برای+دستیابی+به+سطح+عملکرد+مورد+انتظار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1321093-ارزیابی+مقاومت+افزون+و+شکل+پذیری+قاب+های+خمشی+فولادی+براساس+دو+نرم+افزار+SAP2000+و+OpenSees.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1320977-بررسی+رفتار+لرزه+ای+بادبندهای+مقاوم+در+برابر+کمانش+BRB+با+هسته+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی+SMA.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1304363-محاسبه+ضرایب+ثابت+معادلات+تخمین+نفوذپذیری+به+کمک+روش+های+آماری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1303795-بررسی+پدیده+پس+کمانش+در+دیوار+برشی+مرکب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1292399-مقایسه+عملکرد+نرم+افزار+HEC_RAS+و+روش+تحلیلی+استهلاک+موج+در+روندیابی+موج+سیلاب+ناشی+از+شکست+سد+مطالعه+موردی+سد+لورل+ران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1292313-بررسی+ابعاد+زیست+محیطی+ناشی+از+دی+اکسیدکربن+منتشره+از+دودکش+کوره+های+احتراقی+و+روش+های+بازیافت+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1274239-تحلیل+مرتبه+دو+تیر+فولادی+با+مقطع+متغیر+جهت+محاسبه+نیروها+و+لنگرهای+گیرداری+انتهایی،+تحت+اثر+بارگذاری+روی+دهانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1274103-تعیین+موقعیت+دقیق+مفصل+پلاستیک+در+تحلیل+مرتبه+دوم+اعضای+فولادی+با+مقطع+متغیر،+تحت+بارگذاری+گسترده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1257997-نتایج+استقرار+سیستم+DMA+در+شبکه+آب+و+تخمین+میزان+نشت+در+منطقه+مطالعه+موردی+زون+حمزه+آباد+آبفای+منطقه+6+شهر+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1257663-مقایسه+کیفیت+لایه+های+روسازی+با+دو+روش+اندازه+گیری+سختی+برجا+و+آزمون+تراکم+صحرایی+مطالعه+موردی+استان+خراسان+رضوی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1236567-نقشه+اتوکد+تهرانپارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1236228-برآورد+ضریب+انتشار+طولی+در+آبراهه+های+مرکب+با+روش+پردازش+تصویر+دیجیتال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1236021-ارزیابی+روش+مقاوم+سازی+ناحیه+ای+تیرهای+چوبی+حاوی+گره+توسط+الیاف+کامپوزیت+کربنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1230428-بررسی+تفاوت+های+جریانات+دریایی+ژئواستروفیک+با+جریانات+حاصل+از+روش+جریان+نوری+در+سواحل+بنادر+کیاشهر،+انزلی+و+آستارا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1230318-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+فیلرهای+معدنی+بر+خصوصیات+فیزیکی+قیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1217892-برآورد+دبی+کل+نشت+عبوری+از+پرده+آببند+سد+داریان+حاصل+از+تحلیل+نتایج+نفوذپذیری+معادل+cubic+law+و+آزمایش+لوژان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1217607-بررسی+مشکلات+شبکه+های+آبرسانی+یکپارچه+و+ارائه+راهکار+جهت+رفع+مشکلات+پایلوت+مطالعاتی+شهر+برازجان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1209242-تحلیل+جریان+غیرماندگار+سیال+شبه+پلاستیک+در+سیستم+لوله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1209175-رفتار+لوله+جدار+نازک+در+مهاربند+کمانش+تاب+لوله+در+لوله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1203185-نقشه+اتوکد+منطقه+عباس+آباد+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1202809-تعیین+مقاومت+خستگی+قیر+با+استفاده+از+آزمایش+جاروب+دامنه+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1202639-بررسی+تاثیر+زئولیت+بر+مقاومت+سایشی+بتن+های+قلیافعال+سرباره+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1196098-نقشه+اتوکد+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1195323-ارائه+مدلی+جهت+ارزیابی+عملکرد+پروژه+های+نیروگاهی+با+بکارگیری+تحلیل+پوششی+داده+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1195244-ارائه+مدلی+برای+ارزیابی+عملکرد+رهبری+مهندسان+در+پروژه+های+نیروگاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1195022-مقایسه+عملکرد+مدل+های+شبکه+عصبی+موجکی،+رگرسیون+خطی+چند+متغیره+و+شبکه+عصبی+مصنوعی+در+تخمین+اکسیژن+خواهی+شیمیایی+رودخانه+کرج.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1184497-کاربرد+معادلات+انتگرالی+تضعیف+شده+در+تحلیل+ارتعاش+آزاد+سازه+های+بلند+تحت+تاثیر+نیروی+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1184463-پیش+بینی+هزینه+در+پروژه+های+ساخت+با+ترکیب+روش+های+استدلال+مبتنی+بر+مورد+و+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1179482-بررسی+مشخصه+های+مکانیکی+بتن+سبک+با+سبک+دانه+پامیس+فاروج.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1174982-نقشه+اتوکد+منطقه+4+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1174912-نقشه+اتوکد+منطقه+3+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1174028-ارزیابی+زمین+شناسی+مهندسی+و+ژئوتکنیکی+توده+سنگ+های+ساختگاه+سد+کرخه+2.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1173931-آنالیز+دینامیکی+غیرخطی+سازه+یک+درجه+آزادی+معادل+با+تکیه+گاه+نیمه+گیردار+تحت+بار+انفجار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1167149-رتبه+بندی+و+مدیریت+دعاوی+در+پروژه+های+انبوه+سازی+مسکن+به+روش+FUZZY+TOPSIS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1167091-نقشه+اتوکد+منطقه+2+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1166597-بررسی+آسیب+پذیری+وارده+به+لوله+های+پلاستیکی+تقویت+شده+توسط+فیبرهای+شیشه+ای+GRP+مدفون+در+زمین+های+رسی+تحت+اثر+زمین+لغزش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1166543-بررسی+اثر+مؤلفه+قائم+زلزله+روی+برش+پایه+برج+خنک+کننده+ساخته+شده+از+سازه+فضاکار+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+افزاینده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1160680-تعیین+ضریب+رفتار+برج+های+خنک+کننده+ساخته+شده+از+سازه+فضاکار+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+افزاینده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1159862-تعیین+ضریب+رفتار+دودکش+های+فلزی+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+افزاینده+و+تحلیل+پوش+اور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1154306-برآورد+بار+رسوب+حوضه+آجی+چای+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+و+ماشین+های+بردار+پشتیبان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1154058-آنالیز+ریسک+شبکه+ها+در+حملات+هدفمند+با+استفاده+از+تئوری+گراف+و+مدل+لئون+تیف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1140261-تخمین+ضریب+اختلاط+عرضی+آلاینده+ها+در+کانال+های+باز+و+جریان+های+سطحی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1140077-بررسی+اثرات+رفتاری+و+اقتصادی+ضریب+مقاومت+خاک+بستر+در+پی+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1132329-تحلیل+عددی+ظرفیت+باربری+پی+های+سطحی+بر+روی+خاک+دو+لایه+و+مقایسه+آن+با+روابط+کلاسیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1118032-نقشه+اتوکد+منطقه+1+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1116883-بررسی+تاثیر+پارامترهای+مقاومتی+مصالح+بر+رفتار+هسته+سد+خاکی++سنگریزه+ای+مسجد+سلیمان+با+استفاده+از+تحلیل+سه+بعدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1116795-بررسی+اثر+دره+تنگ+بر+رفتار+سد+خاکی++سنگریزه+ای+مسجد+سلیمان+با+استفاده+از+تحلیل+دو+بعدی+و+سه+بعدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1096888-ساختار+هیدرولیکی+جریان+در+رسوبشویی+تحت+فشار+با+توسعه+مجرای+تخلیه+کننده+تحتانی+در+مخزن+سد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1096810-بررسی+توزیع+تنش+برشی+و+زاویه+تاثیر+رخدادهای+آشفتگی+نزدیک+کف+در+رسوبشویی+تحت+فشار+با+توسعه+مجرای+تخلیه+کننده+تحتانی+در+مخزن+سد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1096659-نقشه+اتوکد+استان+آذربایجان+شرقی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1090379-نقشه+اتوکد+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1089732-بررسی+احتمال+وقوع+رخدادهای+انفجار+آشفتگی+نزدیک+کف+در+رسوبشویی+تحت+فشار+با+توسعه+مجرای+تخلیه+کننده+تحتانی+در+مخزن+سد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1089698-بررسی+تراژکتوری+جریان+جت+مستغرق+و+ریزشی+تحت+اثر+زاویه+همگرایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1084888-بررسی+الگوی+جریان+پایین+دست+سازه+های+کنترل+شیب+با+و+بدون+نشت+رو+به+بالا+با+استفاده+از+مدل+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1084872-بررسی+تاثیر+جداگانه+اجزای+تشکیل+دهنده+بتن+بر+مقاومت+فشاری+28+روزه+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1079377-نقشه+اتوکد+شهر+گرگان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1078605-بررسی+تاثیر+ساختگاه+در+زلزله+با+توجه+به+مشخصات+لایه+سطحی+و+عمق+سنگ+بستر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1078577-اثر+سرعت+افت+تراز+آب+مخزن+بر+روی+ضریب+اطمینان+پایداری+شیب+پایداری+شیب+بالادست+سد+خاکی+همگن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1072418-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+دبی+مکش+بر+فرآیند+حذف+بخارات+فرار+از+ستون+خاک+غیر+اشباع+آلوده+به+زایلین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1072286-استخراج+منحنی+فرمان+بهره+برداری+زمان+حقیقی+از+مخزن+با+استفاده+از+برنامه+ریزی+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1058637-ارزیابی+پتانسیل+خرابی+پیشرونده+سیستم+های+دوگانه+قاب+خمشی+فولادی+و+مهاربند+همگرا+تحت+بار+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1058463-مقایسه+خروجی+الگوریتم+های+ماهواره+ای+رطوبت+خاک+در+مناطق+مختلف+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1052981-ترکیب+بهینه+نانوسیلیس+و+میکروسیلیس+بر+پایایی+و+مقاومت+فشاری+بتن+سبک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1052917-بررسی+اثر+ناهمسانی+خاک+رس+طبیعی+روی+نشست+پی+های+سطحی+با+استفاده+از+مدل+رفتاری+با+سخت+شوندگی+دورانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1048460-ارزیابی+پتانسیل+خرابی+پیشرونده+ناشی+از+حذف+غیرهمزمان+دو+ستون+از+قاب+های+سازه+ای+از+طریق+تکنیک+تحلیل+های+متوالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1048390-الگوی+عددی+مکانیزم+شکست+سد+بتنی+وزنی+از+محل+درز+اجرایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1044198-مطالعه+عددی+پارامترهای+موثر+بر+شکست+سد+بتنی+وزنی+از+محل+درزهای+اجرایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1044158-بررسی+تاثیر+تمرکز+آرماتور+بر+عملکرد+غیر+خطی+دیوارهای+باربر+و+برشی+با+آنالیز+دینامیکی+افزاینده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1038145-بررسی+امکان+استفاده+از+میراگرهای+مایع+با+پره+قابل+تنظیم+در+کنترل+نیمه+فعال+ساختمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1038099-پهنه+بندی+مقاومت+مجاز+خاک+با+استفاده+از+روش+های+درون+یابی+فضایی+مطالعه+موردی+شهرک+پرواز+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1032987-بررسی+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+غیرمتصل+به+ستون+های+کناری+به+همراه+مهاربندهای+کششی+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1032899-تخمین+ضریب+پراکندگی+طولی+آلودگی+در+رودخانه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1023891-تعیین+اتوماتیک+وضعیت+ماهواره+ها+با+استفاده+از+ردیاب+ستاره.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1023874-بکارگیری+روش+های+عددی+در+تعیین+سرعت+کینماتیکی+ماهواره+های+مدار+پایین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1018885-ارزیابی+الیاف+کنف+و+سرباره+فولاد+کوره+قوس+الکتریکی+در+آسفالت+با+استخوان+بندی+درشت+دانه+SMA.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1018805-بررسی+عددی+و+پارامتریک+رفتار+خطوط+لوله+زیرزمینی+با+احتساب+اثر+برکنش+و+استفاده+از+ژئوتکستایل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1005453-مقایسه+مقاومت+تیرهای+پالتروژنی+FRP+و+تیرهای+فولادی+در+برابر+کمانش+پیچشی+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1005440-ارزیابی+روابط+ضریب+پراکندگی+طولی+آلودگی+در+رودخانه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1001980-بررسی+تاثیر+همزمان+وزن+محور+و+سرعت+حرکت+خودرو+بر+رفتار+خزشی+مخلوط+های+آسفالتی+بر+اساس+مدل+های+آزمایشگاهی+_+تجربی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1001895-مقایسه+عملکرد+خزشی+روسازی+آسفالتی+گرم+تحت+امواج+مختلف+بارگذاری+سیکلی+تکرارشونده+در+نواحی+گرمسیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-997377-تحلیل+خرابی+سازه+تیمچه+ملک+بازار+تبریز+با+FEM+و+روش+سینماتیکی+ساده+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-997321-بررسی+تاثیر+تقدم+و+تاخر+اشباع+بر+روند+تغییرات+تخلخل+در+حین+تحکیم+اولیه+در+خاک+دارای+تخلخل+دوگانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-988188-طراحی+بهینه+مشاهده+گر+با+استفاده+از+روش+متاهیوریستیک+در+کنترل+فعال+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-988159-بررسی+روش+تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+مقیاس+شده+در+ارزیابی+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+سه+بعدی+نامنظم+در+ارتفاع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-985321-بررسی+ضریب+رفتار+و+ضریب+افزایش+تغییر+مکان+در+سازه+های+کامپوزیت+با+ستون+های+مرکب+به+همراه+دیوارهای+برشی+فولادی+پرشده+از+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-985194-تحلیل+اثر+دینامیکی+باد+بر+برج+میلاد+به+روش+طیفی+و+مقایسه+با+اندازه+گیری+میدانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-981269-شبیه+سازی+لایه+بندی+حرارتی،+شوری+و+اکسیژن+محلول+در+مخزن+سد+شیرین+دره+با+استفاده+از+مدل+دوبعدی+CE_QUAL_W2.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-981158-بررسی+عملکرد+لرزه+ای+میانقاب+های+بتنی+هوادار+اتوکلاو+شده+و+میانقاب+های+مصالح+بنایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-971034-تعیین+غلظت+ذرات+معلق+آرسنیک+و+سرب+و+ارزیابی+ریسک+تنفسی+در+هوای+شهر+اهواز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-970992-بررسی+عملکرد+الگوهای+تقویت+دیوارهای+برشی+بتن+آرمه+با+استفاده+از+صفحات+کامپوزیت+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-968448-بررسی+تاثیر+باریت+در+بتن+به+عنوان+محافظ+امواج+گاما.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-968395-بررسی+تاثیر+پوشش+حفاظتی+سنگی+در+تثبیت+ساحل+شرقی+بندر+امیرآباد+و+مقایسه+آن+با+استفاده+از+آبشکن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-962853-تحلیل+سه+بعدی+مخازن+حاوی+سیال+تراکم+ناپذیر+غیر+لزج+دارای+سطح+آزاد+با+استفاده+از+تئوری+فشار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-962845-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+فولادی+مجهز+به+سیستم+مستهلک+کننده+اصطکاکی+چرخشی+به+روش+تحلیل+دینامیکی+فزاینده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-960334-تحلیل+چندفرکتالی+نوسانات+روندزدایی+شده+جریان+رودخانه+صوفی+چای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-960303-روش+تحریک+بحرانی+برای+سیستم+های+یک+درجه+آزادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-950300-بررسی+اثر+انفجار+بر+ساختمان+های+بتنی+و+مقایسه+آن+با+نیروی+زلزله+در+مناطق+با+خطر+نسبی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-950283-مقایسه+جابجایی+در+دو+نوع+سازه+مسلح+شده+با+میلگرد+فولادی+و+میلگرد+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-948254-ارائه+یک+سیستم+هوشمند+جهت+آنالیز+بافت+سطح+روسازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-948236-بهره+برداری+بهینه+از+سیستم+های+چند+مخزنی+با+استفاده+از+الگوریتم+فراکاوشی+جستجوی+ملودی+انطباقی+EAMS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-944165-آنالیز+دینامیکی+دیوار+حائل+مسلح+شده+با+ژئوگرید+و+بررسی+عوامل+موثر+بر+آن+و+پیشنهاد+طرح+بهینه+با+استفاده+از+نرم+افزار+ABAQUS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-944054-کاربرد+مدل+Mike3+در+شبیه+سازی+جریان+گل+آلود+در+مخازن+سدها+مطالعه+موردی+مخزن+سد+سفیدرود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-938665-ارزیابی+آزمایشگاهی+تاثیر+ضایعات+زغال+سنگ+به+عنوان+فیلر+بر+مقاومت+کششی+و+دوام+مخلوط+آسفالتی+گرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-938582-نقش+موثر+پدافند+غیر+عامل+در+مدیریت+بحران+شریان+های+حیاتی+تحت+اثر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-934614-مدلسازی+ترک+چسبنده+در+مواد+با+تغییرات+تدریجی+با+رفتار+همسان+با+استفاده+از+روش+المان+محدود+توسعه+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-934447-شبیه+سازی+فیزیکی+و+عددی+نشت+در+جریان+های+غیرماندگار+سریع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-931927-پیش+بینی+میزان+جریان+به+مخزن+سد+با+استفاده+از+روش+ماتریس+احتمالاتی+مطالعه+موردی+سد+قشلاق+در+استان+کردستان،+ایران،+1352_1391.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-931918-مطالعه+و+مدلسازی+تغییرات+مکانی+بارش+ها+در+استان+آذربایجان+شرقی+به+کمک+تصاویر+رادار+هواشناسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-924745-تغییرات+جریان+عرضی+ناشی+از+وجود+آبشکن+های+بسته+و+باز+با+درصدهای+مختلف+بازشدگی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-924717-تعیین+محل+و+میزان+حداکثر+آبشستگی+اطراف+آبشکن+باز+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLOW_3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-917736-مدلسازی+محتوای+کلی+چگالی+الکترون+قائم+لایه+یونسفر+در+زلزله+شیراز+با+روش+کمترین+مربعات+ماشین+بردار+پشتیبان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-917702-بررسی+قیاسی+و+آماری+طرح+مخلوط+و+اجرای+بتن+غلتکی+در+سدسازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-915322-بررسی+شیارشدگی+در+مخلوط+های+آسفالتی+نیمه+گرم+حاوی+زایکوترم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-915278-بررسی+تاثیر+جایگزینی+مقادیر+مختلف+پودر+سرباره+بجای+سیمان+پرتلند+در+خواص+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-912630-بررسی+خوردگی+تسریع+شونده+در+بتن+های+حاوی+سنگدانه+های+گرانیتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-912506-مدل+سازی+میراگر+ویسکوز+غیرخطی+در+یک+سازه+سه+طبقه+با+رفتار+مصالح+غیرخطی+به+وسیله+نرم+افزار+ABAQUS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-905957-تعیین+مقدار+و+الگوی+نشست+تفاضلی+مجاز+در+سازه+های+قاب+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-905946-تاثیر+آرایش+سخت+کننده+های+لبه+ای+در+اعضای+فشاری+سرد+نورد+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-889525-بررسی+رفتار+شمع+با+اتصال+گیرداری+و+آزاد+تحت+تغییر+مکان+دیوار+حایل+به+روش+تصویری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-889502-تحلیل+استاتیکی+ورق+های+چند+لایه+در+روش+احجام+محدود+توسعه+یافته+با+استفاده+از+تئوری+مرتبه+اول+تغییر+شکل+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-888140-در+نظر+گرفتن+اثر+میانقاب+مصالح+بنایی+در+خرابی+پیشرونده+قاب+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-888122-مدلسازی+عددی+حرکت+گهواره+ای+سازه+های+واقع+بر+پی+های+سطحی+تحت+اثر+بارگذاری+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-886575-مطالعات+ریسک+در+پروژه+های+ساختمانی+صنعتی+مطالعه+موردی+احداث+مجتمع+صنعتی+تولید+پروفیل+UPVC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-886553-کاربرد+روش+تاگوچی+در+بهینه+سازی+طراحی+گودبرداری+ها+با+استفاده+از+میخ+کوبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-883255-مطالعه+موردی+سد+ماشکید+علیا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-883120-مقایسه+عملکرد+شبکه+بیزین+با+سایر+مدل+های+هوشمند+در+تخمین+جریان+رودخانه+قوره+چای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-883107-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+مهاربندهای+ضربدری+دارای+خروج+از+مرکزیت+در+ورق+اتصال+میانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-879219-بهبود+روش+نیمه+تحلیلی+معادلات+مجزا+بر+پایه+مرزهای+مقیاس+شده+برای+حل+مسایل+الاستواستاتیک+دوبعدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-879207-بررسی+تاثیر+عوارض+توپوگرافی+قائم+زمین+بر+مقدار+اضافه+فشار+ایجاد+شده+ناشی+از+امواج+انفجاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-879187-بررسی+تحلیلی+نیروی+ناشی+از+امواج+انفجاری+منتشر+شده+در+مجاورت+عوارض+توپوگرافی+زمین+بر+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-877297-ارزیابی+رفتار+دیوارهای+خاک+مسلح+با+ژئوسنتتیک+با+مدل+سازی+سانتریفوژ+و+مدل+بزرگ+مقیاس+تحت+اثر+سربار+خارجی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-877051-ارزیابی+تاثیر+مشخصه+های+اتصال+صفحه+ستون+بر+رفتار+مجموعه+پی،+صفحه+زیرستون+و+ستون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-877001-تقریب+تابع+ضریب+سطح+موثر+در+اعضای+تحت+کشش+با+اتصال+جوشی+با+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-876943-تحلیل+ارتعاش+اجباری+سازه+ها+به+روش+زیر+فضای+تصادفی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-874386-ارائه+الگوهای+خاص+برای+خط+کشی+عابر+پیاده+با+توجه+به+نظرات+شهروندان+و+متخصصین+مطالعه+موردی+شهر+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-874334-مسیریابی+هوشمند+خطوط+راه+آهن+با+استفاده+از+روش+بهینه+سازی+ازدحام+ذرات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-874316-اثر+لغزش+وصله+روی+رفتار+سیستم+های+دوگانه+بتنی+قاب+_+دیوار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-871527-توسعه+یک+مدل+جامع+لایه+مرزی+خاک+_+سازه+با+استفاده+از+مکانیک+خاک+حالت+بحرانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-871407-پتانسیل+خرابی+پیشرونده+قاب+های+فولادی+دارای+سیستم+مختلف+باربر+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-871375-مقایسه+نتایج+عددی+و+تجربی+مقادیر+فشار+وارد+بر+پیشانی+در+تونل+های+حفاری+مکانیزه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-867142-ارزیابی+رفتار+دینامیکی+غیرخطی+سدهای+بتنی+وزنی+تحت+اثر+زلزله+های+حوزه+نزدیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-867087-بررسی+تاثیر+ویژگی+های+بافتی+بر+مقاومت+سنگ+های+گرانیتی+به+کمک+آنالیز+تصویری+میکروسکوپی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-867077-تحلیل+عددی+تیرهای+بتن+مسلح+با+در+نظر+گرفتن+اثر+آرماتور+بر+رفتار+تیرهای+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-866969-مقایسه+روش+های+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+آنالیز+ابعادی+در+پیش+بینی+شیب+شیروانی+پایدار+پایاب+بندهای+پاره+سنگی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-863407-آزمایش+بارگذاری+صفحه+استاندارد+جهت+بررسی+رفتار+پی+واقع+بر+لایه+مخلوط+خاک+و+خرده+لاستیک+دانه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-863378-بررسی+عملکرد+برنامه+نویسی+بیان+ژن+GEP+در+پیش+بینی+استهلاک+انرژی+روی+سرریز+پلکانی+در+رژیم+جریان+رویه+ای+Skimming.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-860530-بررسی+عملکرد+روش+های+محاسباتی+نرم+در+برآورد+عمق+آبشستگی+پایین+دست+سرریز+منتهی+به+پرتاب+کننده+جامی+شکل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-860132-بررسی+قابلیت+مدل+خاک+سخت+شونده+و+مور+_+کولمب+در+ارزیابی+میزان+تغییر+شکل+های+واقعی+ناشی+از+گودبرداری+بر+اساس+پایش+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-860080-تحلیل+عددی+دیوارهای+برشی+بتن+مسلح+تحت+بارهای+یک+جهته+و+چرخه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-860041-ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+سکوهای+ثابت+دریایی+با+استفاده+از+آنالیز+دینامیکی+افزایشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-856379-قابلیت+اعتماد+لرزه+ای+سکوهای+ثابت+فلزی+دریایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-855992-طراحی+بهینه+قاب+های+فولادی+چند+دهانه+دارای+مقاطع+غیرمنشوری+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-855938-بررسی+ضوابط+طراحی+لرزه+ای+قاب+های+با+مهاربندی+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-855893-آنالیز+نویز+سری+های+زمانی+ایستگاه+های+GPS+منطقه+البرز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-852778-مقایسه+روش+های+حل+معادله+پوآسون+و+بهبود+کارایی+مدل+عددی+شبیه+سازی+جریان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-852647-بررسی+عددی+رفتار+پیچشی+تیر+جعبه+ای+بتنی+مسلح+شده+با+قفس+فولادی+پیش+ساخته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-852622-تعیین+درجه+اهمیت+و+اولویت+زیر+ساخت+های+استراتژیک+از+منظر+دفاع+غیر+عامل+با+تاکید+بر+فرودگاه+های+غیر+نظامی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-850132-تاثیر+تغییر+pH+اولیه+بنتونیت+بر+برخی+مشخصات+ژئوتکنیکی+و+ژئوتکنیک+زیست+محیطی+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-850107-ارائه+چارچوب+نرم+افزاری+تعیین+مقرون+به+صرفه+ترین+اسکلت+و+سیستم+سازه+ای+ساختمان+ها+با+توجه+به+آخرین+نوسانات+قیمت+ها+در+بازار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-849962-خصوصیات+ژئوتکنیکی+و+ژئوتکنیک+زیست+محیطی+بنتونیت+تک+کاتیونه+شده+با+کاتیون+پتاسیم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-846096-ارزیابی+عملکرد+الگوریتم+تکاملی+در+تخمین+طول+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-845736-مدلسازی+عددی+شمع+تحت+بارگذاری+جانبی+در+حالت+2+بعدی+و+3+بعدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-845549-رفع+آلودگی+خاک+آلوده+به+مواد+نفتی،+روی+و+نیکل+با+روش+الکتروکینتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-842058-تاثیر+سطوح+تماس+مختلف+در+پاسخ+روسازی+های+آسفالتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-841952-بازچرخش+نخاله+های+محوطه+های+کارگاهی+مطالعه+موردی؛+منطقه+پارس+2+کنگان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-841876-ارائه+الگوریتمی+برای+تحلیل+روسازی+های+چندلایه+با+رفتار+ویسکوالاستیک+با+استفاده+از+روش+اجزای+محدود+لایه+ای+افزایشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-837242-مطالعه+آزمایشگاهی+و+عددی+اثر+قطر+و+مشخصات+مکانیکی+میلگرد+تحت+کشش+در+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-837158-ارزیابی+ضریب+رفتار+ساختمان+های+صنعتی+فولادی+سنگین+طراحی+شده+براساس+نشریه+325.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-837121-بررسی+رفتار+دیوار+برشی+بتنی+تقویت+شده+با+ورق+های+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-832171-بررسی+هندسی+چاله+آبشستگی+پایین+پله+در+بازه+های+پله+گوداب+رودخانه+های+کوهستانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-831939-بررسی+مورفولوژیکی+احداث+آبشکن+در+رودخانه+های+شریانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-827487-مدل+سازی+عددی+ستون+های+سنگی+با+بالشتک+ماسه+ای+مسلح+در+خاک+های+رسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-827418-میدان+الاستودینامیک+ناشی+از+تفرق+موج+با+فرکانس+بالا+توسط+نانو+ناخالصی+صلب+در+تئوری+تنش+جفتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-827411-مطالعه+آزمایشگاهی+رفتار+ستون+های+بتن+آرمه+دایره+ای+تقویت+شده+با+کامپوزیت+CFRP+به+صورت+طولی+و+دورپیچ.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-824572-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+مهاربندی+همگرای+ضربدری+CBF+و+زانویی+KBF.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-824541-بررسی+سناریوهای+شکست+سد+خاکی+با+رویکرد+شکاف+در+بدنه+در+حالت+سیلابی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-824470-ارائه+رویکردی+جدید+در+چیدمان+کارگاه+های+عمرانی+با+در+نظر+گرفتن+جنبه+های+ایمنی+و+محیط+زیست.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-824446-ارزیابی+عملکرد+نانوسیلیس+بر+روی+دوام+بتن+خودتراکم+حاوی+خاکستر+پوسته+برنج+در+شرایط+یخبندان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-821206-بهینه+سازی+عملکرد+مخزن+سد+لتیان+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-821146-تحلیل+عددی+اثر+توزیع+حرارت+در+جابجایی+بدنه+سدهای+وزنی+بتن+غلتکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-819782-بررسی+تاثیرات+گودبرداری+های+میخکوبی+شده+بر+روی+تونل+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-816870-کاربرد+منطق+فازی+در+کنترل+نیمه+فعال+سازه+های+مجهز+به+میراگرهای+MR.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-816836-بررسی+کاربرد+تئوری+تغییر+شکل+های+یکنواخت+در+کنترل+ارتعاشات+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-813561-تحلیل+منحنی+اصلی+مدول+دینامیکی+لایه+های+آسفالتی+به+روش+راهنمای+طراحی+مکانیستیک+_+تجربی+روسازی+آشتو+MEPDG.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-813468-بررسی+اثر+دما+بر+مقاومت+خمشی+و+فشاری+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-813434-طرح+بهینه+شکل+سدهای+بتنی+وزنی+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+غیرخطی+اندرکنش+سد+_+آب+_+فونداسیون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-813338-عیب+یابی+سازه+ها+با+استفاده+از+الگوریتم+های+هوش+مصنوعی+Extreme+Learning+Machine+و+Least+Square+Support+Vector+Machine.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-799025-تاثیر+بتن+لایه+ای+بر+جذب+انرژی+پرتابه+های+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-798977-بررسی+پارامترهای+موثر+بر+رفتار+اتصال+پس+کشیده+کابلی+در+خرابی+پیشرونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-798941-ارزیابی+ملاحظات+عملکردی+مدل+های+تعیین+فاصله+تقاطع+های+غیرهمسطح+با+رویکرد+تحلیل+اثرگذاری+آنها+بر+ظرفیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-798896-بررسی+اثر+الیاف+پلیمری+ضایعاتی+و+سیمان+بر+بهبود+خواص+ماسه+بد+دانه+بندی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-798862-تحلیل+عددی+_+غیرخطی+دیوار+برشی+بتن+مسلح+پیش+ساخته+دارای+بازشو+و+سیستم+مرکزگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-797054-پیش+بینی+آلودگی+منابع+آب+زیرزمینی+دشت+کوار+_+مهارلو+بر+اثر+احداث+کارخانه+ذوب+آهن+کوار+با+استفاده+از+نرم+افزار+PMWIN.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-796995-تاثیر+انواع+سیمان+های+مختلف+بر+خواص+مکانیکی+بتن+های+سبک+با+سنگدانه+لیکا+حاوی+میکروسیلیس+و+متاکائولن+با+درصدهای+مختلف+الیاف+پروپیلن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-796941-بررسی+عملکرد+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+مقاوم+طراحی+شده+با+استفاده+از+میراگر+ویسکوز+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-796929-تعیین+مقطع+تیرهای+طبقات+در+دیوارهای+برشی+فولادی+نیمه+مقید+در+لبه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-791385-مدل+مکانیابی+و+ارزیابی+شهرک+های+صنعتی+با+توجه+به+پارامترهای+حمل+و+نقلی+مطالعه+موردی+شهرک+های+صنعتی+شهرستان+بابل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-791362-بررسی+رفتار+مقاومتی+مخلوط+خاک+و+ژئوفوم+با+درصدهای+وزنی+و+اندازه+های+مختلف+ژئوفوم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-791340-مدل+سازی+چهاربعدی+اطلاعات+ساختمان+با+استفاده+از+روش+شبیه+سازی+برای+زمان+بندی+پروژه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-789405-استفاده+از+ابزار+شبیه+سازی+رویداد+گسسته+به+منظور+انتخاب+و+بهبود+گزینه+های+موجود+برای+عملیات+خاکبرداری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-789381-طرح+بهینه+کنترل+فعال+سازه+ها+مبتنی+بر+روش+فراکاوشی+تکامل+تفاضلی+و+زلزله+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-785962-آنالیز+حساسیت+بر+روی+تعداد+ناحیه+بندی+های+موثر+بر+واسنجی+هدایت+هیدرولیکی+منابع+آب+زیرزمینی+دشت+زرقان+در+استان+فارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-785948-بررسی+کفایت+انواع+تقاطع+های+همسطح+میدانی+و+امکان+سنجی+استفاده+از+چراغ+های+ترافیکی+جهت+افزایش+ظرفیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-783953-ارائه+یک+روش+عددی+در+حل+معادلات+انتقال+حرارت+و+موج+با+استفاده+از+توابع+B_+اسپلاین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-783936-ارزیابی+مدل+های+موجود+برای+پیش+بینی+مشارکت+FRP+در+ظرفیت+برشی+تیرهای+بتن+آرمه+بهسازی+شده+به+روش+NSM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-783914-ارزیابی+قابلیت+اعتماد+ظرفیت+خمشی+تیرهای+FRP_RC+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-779668-بررسی+اثر+عدم+قطعیت+های+شناختی+پارامترهای+مدلسازی+تیر+_+ستون+در+ارزیابی+فروریزش+قاب+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-779637-بهینه+سازی+موقعیت+استقرار+جرثقیل+های+برجی+در+کارگاه+های+ساختمانی+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-779618-بررسی+واکنش+قلیایی+سیلیسی+و+کنترل+کیفی+بتن+رویه+در+پروژه+سد+مخزنی+شهر+بیجار+CFRD.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-777609-بررسی+رفتار+ستون+های+CFDST+تحت+اثر+بارگذاری+چرخه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-777586-پیشنهاد+اصلاح+یک+مدل+رفتاری+برای+شبیه+سازی+رفتار+مکانیکی+ماسه+های+لای+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-777551-بررسی+هم+بستگی+بین+نتایج+روش+های+طیف+نگاری+مقاومت+ظاهری+و+ASTM+C1760+در+اندازه+گیری+مقاومت+الکتریکی+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-777513-مدلسازی+مقاومت+الکتریکی+بتن+بر+مبنای+مقاومت+الکتریکی+خمیر+سیمان+و+سنگ+دانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-775872-بررسی+اثر+اندازه،+شکل+هندسی+و+جهت+گیری+ذرات+در+مواد+کامپوزیتی+با+استفاده+از+تئوری+پلاستیسیته+گرادیان+کرنشی+CMSG.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-775866-تولید+شتاب+نگاشت+های+مصنوعی+منطبق+بر+طیف+طرح+براساس+ترکیب+تبدیل+موجک+و+بهینه+سازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-775848-تحلیل+پایداری+استاتیکی+و+شبه+استاتیکی+در+سدهای+خاکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-775842-بررسی+تاثیر+تغییر+ارتفاع+ساختمان+های+مسکونی+بر+میزان+مصرف+انرژی+و+آلودگی+هوا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-773103-بررسی+اهمیت+در+نظر+گرفتن+اندرکنش+خاک+و+سازه+با+استفاده+از+روش+مخروط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-773097-بررسی+تاثیر+سیستم+پانل+فولادی+برشی+SPS+در+عملکرد+لرزه+ای+ساختمان+های+چند+طبقه+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-773083-توسعه+مدل+های+تلفیق+داده+به+منظور+پیش+بینی+جریان+رودخانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-771493-بررسی+خواص+مکانیکی+و+دوام+بتن+های+ساخته+شده+از+خاکستر+بهینه+شده+باگاس+در+برابر+نفوذ+یون+کلراید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-771429-ارزیابی+ترک+های+حرارتی+در+روسازی+های+آسفالتی+به+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-771395-شبیه+سازی+هیدرولیکی+اثرات+اجرای+سازه+ها+بر+مورفولوژی+رودخانه+های+درون+شهری+توسط+نرم+افزار+HEC_RAS+مطالعه+موردی+رودخانه+کن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-771359-بررسی+اثر+شکل+بازشوهای+اطراف+المان+های+مرزی+در+رفتار+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-769504-بررسی+اثر+استفاده+از+سخت+کننده+در+بازشوهای+اطراف+المان+های+مرزی+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-769490-رتبه+بندی+تعدادی+از+روابط+کاهندگی+و+انتخاب+رابطه+کاهندگی+مناسب+برای+زلزله+ورزقان+با+استفاده+از+آزمون+های+LH+و+LLH.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-767866-بررسی+و+ارزیابی+زیست+محیطی+ساخت+ساختمان+های+مسکونی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-767846-شناسایی+و+طبقه+بندی+عوامل+مؤثر+بر+میزان+مصرف+انرژی+در+طول+چرخه+حیات+ساختمان+های+مسکونی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-767825-تعیین+محدودیت+های+دریفت+دائمی+طبقات+براساس+قابلیت+تعمیر+سازه+و+میزان+خسارات+وارده+پس+از+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-767817-بررسی+اثر+زلزله+های+حوزه+دور+و+نزدیک+بر+طیف+ویژه+ساختگاه+ساختمان+های+بلند+مرتبه+مطالعه+موردی+ساختگاه+های+ساحلی+مازندران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-766338-اثر+کنترل+کننده+ی+عصبی+_+فازی+بهینه+شده+نیمه+فعال+در+کاهش+پاسخ+های+لرزه+ای+پل+بزرگراه+مبنا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-766331-مدلسازی+عددی+ظرفیت+باربری+پی+های+رینگی+واقع+بر+شیروانی+مسلح+شده+با+ژئوتکستایل+تحت+بارهای+خروج+از+محور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-764693-بررسی+رفتار+آزمایشگاهی+آماده+سازی+سطح+به+روش+شیار+دایره+ای+در+مقایسه+با+روش+های+مرسوم+آماده+سازی+در+تیرهای+بتنی+تقویت+شده+با+GFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-764672-تعیین+بهینه+نوع،+محل+و+تعداد+سنسورها+در+ارزیابی+سلامت+سازه+های+گنبدی+تاریخی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-763332-پاسخ+غیرخطی+ستون+های+قاب+های+فولادی+با+تغییر+زاویه+اثر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-763321-ارزیابی+تحلیلی+اثر+وزن+محورهای+وسایل+نقلیه+مختلف+بر+خرابی+های+روسازی+آسفالتی+با+استفاده+از+روش+اجزاء+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-762081-مقاله+ISI+با+عنوان+Elastic+buckling+and+load+resistance+of+a+single+cross_arm+pre_tensioned+cable+stayed+buckling_restrained+brace.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-762076-مقایسه+روش+طراحی+روسازی+آشتو+با+آیین+نامه+روسازی+ایران+نشریه+234.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-762070-کاهش+پاسخ+لرزه+ای+ساختمان+های+مجاور+غیر+هم+تراز+به+کمک+برقراری+اتصال+در+تراز+طبقات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-760851-تحلیل+عددی+بار+افزودن+دیوارهای+برشی+چوبی+در+سازه+فولادی+سبک+با+لحاظ+رفتار+غیرخطی+پیچ+های+اتصال+پوشش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-760840-بررسی+و+ارزیابی+کاربرد+سیستم+های+جداسازی+پایه+ترکیبی+در+عملکرد+لرزه+ای+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-759534-مقاله+ISI+با+عنوان+Development+and+validation+tests+of+a+dual_core+self_centering+sandwiched+buckling_restrained+brace+SC_SBRB+for.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-759478-بررسی+کارایی+مدل+های+هوشمند+در+استخراج+منحنی+تداوم+جریان+مطالعه+موردی+ایستگاه+خزانگاه+رودخانه+ارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-759444-تحلیل+فراوانی+سیلاب+به+روش+ناپارامتری+با+استفاده+از+روش+سری+متعامد+کسینوسی،+سری+مثلثاتی+کلاسیک+و+تابع+هسته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-758105-تحلیل+عددی+تاثیر+شکاف+در+کاهش+آبشستگی+موضعی+گروه+پایه+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-758080-مطالعه+عددی+تاثیر+ارتفاع+نصب+لوله+جانبی+به+منهول+های+استوانه+ای+در+محل+تقاطع+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-756926-مقاله+ISI+با+عنوان+Seismic+performance+of+T_shaped+steel_concrete+composite+structural+walls+subjected+to+loadings+from+different+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-756905-پیش+بینی+عمق+سطح+ایستابی+آب+های+زیرزمینی+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+آموزش+دیده+با+الگوریتم+گروهی+ذرات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-756897-بهسازی+خمشی+تیرهای+بتن+مسلح+آسیب+دیده+توسط+لایه+ی+HPFRCC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-755638-مقاوم+سازی+دال+های+بتنی+در+برابر+بارهای+انفجاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-753554-مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+کامپوزیت+CSPSW+منتشر+شده+در+سال+2017.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-753404-بررسی+خواص+مکانیکی+بتن+سبک+با+مقاومت+بالا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-753398-بررسی+تاثیر+نسبت+آب+به+سیمان+و+شرایط+عمل+آوری+بر+روی+خواص+مکانیکی+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-752447-مقالات+ISI+در+زمینه+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+BRB+منتشر+شده+در+سال+2017.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-752413-حاصلضرب+ابر+گراف+ها+و+کاربرد+آن+در+مکانیک+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-751528-مقاله+ISI+با+عنوان+Seismic+performance+of+steel+plate+reinforced+concrete+shear+wall+and+its+application+in+China+Mainland.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-751502-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+SPSW+منتشر+شده+در+سال+2017.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-750463-شاخص+های+اطلاعاتی+ارزیابی+یکپارچه+عملکرد+در+پروژه+های+صنعت+ساخت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-750455-مقاوم+سازی+ستون+های+کوتاه+قوطی+شکل+فولادی+توسط+پلیمر+های+مسلح+به+الیاف+کربن+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-750432-تغییر+اوضاع+و+احوال+قرارداد+و+راهکارهای+برخورد+با+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-747294-مطالعات+آزمایشگاهی+و+تعیین+مشخصه+های+رفتاری+میراگر+ویسکوز+انقباض+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-747276-اصول+طراحی+دیوار+برشی+بتنی+با+بازشو+با+استفاده+از+مدل+بست+و+بند+بر+اساس+آیین+نامه+ACI_318.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-747263-بررسی+روش+ها+و+مدل+های+برآورد+و+تخمین+کمی+ضایعات+ساختمانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-745771-شبیه+سازی+جریان+با+هدف+مقایسه+نرم+افزار+ایرانی+PMO+Dynamics+و+MIKE21+با+تمرکز+بر+پدیده+خشک+و+تر+شدن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-744537-اهمیت+عدم+قطعیت+پارامترهای+ژئوتکنیکی+در+عملکرد+لرزه+ای+دیوارهای+ساحلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-744517-بررسی+روش+های+اتلاف+انرژی+در+اتصالات+مهاربندهای+همگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-743019-مقایسه+و+ارائه+روشی+جهت+تخمین+زمان+تمرکز+در+حوضه+های+کوچک+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-743010-تاثیر+مکش+بافتی+بر+روی+پایداری+شیروانی+های+خاکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-741080-بررسی+محدودیت+ارتفاعی+سازه+های+بتنی+در+حوزه+نزدیک+گسل+شمال+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-739363-بررسی+اثر+پودر+تایر+فرسوده+بر+مقاومت+برشی+ماسه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-739321-ارزیابی+طول+موثر+مهاری+در+روش+شیار+زنی+EBROG+و+مقایسه+آن+با+روش+چسبندگی+خارجی+EBR+به+کمک+سرعت+سنجی+تصویر+ذره+PIV.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-738301-تاثیر+مقاومت+فشاری+بتن+و+عرض+شیار+بر+تقویت+بتن+به+روش+شیارزنی،+با+آنالیز+میدان+کرنش+به+روش+سرعت+سنجی+تصویر+ذره+PIV.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-738283-ارزیابی+قیمت+آتی+و+الگوی+نوسانات+قیمت+مصالح+ساختمانی+براساس+مدل+پیش+بینی+مبتنی+بر+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-737033-بررسی+رفتار+منشورهای+بتنی+غلاف+دار+به+منظور+مقاوم+سازی+ستون+های+مربع+_+مستطیل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-737007-تاثیر+چیدمان+فولاد+با+نقطه+تسلیم+پایین+بر+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+سخت+شده+در+طبقات+تحت+بارگذاری+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-736058-به+حداقل+رسانی+نیروهای+ناشی+از+اصطکاک+و+اعوجاج+هسته+در+مهاربندهای+کمانش+ناپذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-736017-شبیه+سازی+حجم+آب+زیرزمینی+دشت+سلماس+با+استفاده+از+مدل+پویایی+سیستم+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-734776-محاسبه+میزان+پیامد+وقوع+شکست+در+شبکه+های+جمع+آوری+فاضلاب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-734755-بررسی+تاثیر+تونل+های+زیر+زمینی+بر+عملکرد+لرزه+ای+دره+های+U+شکل+با+استفاده+از+روش+عددی+اجزای+مرزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-733715-ارزیابی+عملکرد+سیستم+ترکیبی+دیاگرید+در+سازه+های+بلندمرتبه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-733705-راهنما+بررسی+تاثیر+نوع+کانی+در+روند+رسوب+گذاری+خاک+های+رسی+با+استفاده+از+روش+اجزای+مجزا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-732153-تحلیل+هیدرولیکی+رودخانه+کن+با+استفاده+از+مدل+HEC_RAS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-732116-مقاله+شبیه+سازی+تولید+رسوب+حوضه+آبریز+رودخانه+کن+با+استفاده+از+مدل+SWAT+و+SWAT_CUP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-730874-تعیین+مسیر+گردش+نیروی+لرزه+ای+در+گره+مهاربندی+شده+در+قاب+های+با+تیر+پیوسته+و+ستون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-730854-مطالعه+رفتار+بتن+تحت+بارگذاری+یکنواخت+و+دوره+ای+فشاری+رفت+و+برگشتی+با+استفاده+از+مدل+پلاستیسیته+سطح+تسلیم+سلسله+مراتبی+HISS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-728626-کاربرد+شبیه+سازی+در+برنامه+ریزی+ساخت+بزرگراه+های+طبقاتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-728586-بررسی+ضریب+دبی+جریان+در+مدل+ترکیبی+سرریز+_+دریچه+منشوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-727238-مطالعه+عددی+اثر+پخ+شدگی+گوشه+پایین+دست+اتصال+بر+الگوی+جریان+در+تلاقی+90+درجه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-727127-کمینه+کردن+اثرات+ناشی+از+انتشار+آلودگی+پس+از+تشخیص+وقوع+آن+در+شبکه+های+توزیع+آب+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-725748-جداول+پروفیل+های+اشتال+تحت+اکسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-725683-بکارگیری+روش+های+آماری+و+هوشمند+در+تحلیل+عملکرد+پمپ+های+ضربه+قوچی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-725613-مدلسازی+فیزیکی+اثر+گسلش+معکوس+بر+شریان+های+حیاتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-723102-بررسی+عملکرد+لرزه+ای+اتصالات+گیردار+تیر+به+ستون+با+جان+کاهش+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-723007-معرفی+سیستم+شبکه+شش+ضلعی+Hexagrid+system+به+عنوان+سیستم+سازه+ای+جدید+برای+ساختمان+های+بلند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-720335-افزایش+توان+حفاظتی+شریان+های+حیاتی+با+پوشش+های+ضد+حریق+از+دیدگاه+پدافند+غیرعامل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-718426-مطالعه+پارامتریک+تحلیل+دینامیکی+سه+بعدی+گروه+شمع+در+خاک+روانگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-717288-تاثیر+زلزله+های+حوزه+دور+بر+قاب+فولادی+مهاربندی+با+خسارت+کنترل+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-717188-بررسی+ارتباط+مکانی+زمین+لرزه+Mw7.4+1990620+منطقه+رودبار+با+پس+لرزه+های+ناشی+از+آن+از+طریق+برآورد+تغییرات+تنش+کولمب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-715086-مدلسازی+عددی+اثر+گسلش+معکوس+بر+شریان+های+حیاتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-713993-اثر+ترک+ها+روی+مقاومت+باربری+سنگ+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-713979-بهینه+سازی+غیرقطعی+پیشنهاددهی+قیمت+تولید+انرژی+برق+آبی+در+بازار+برق+ایران+مطالعه+موردی+سیستم+برق+آبی+کارون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-710145-بررسی+امکان+استفاده+از+روش+های+مکانیزه+در+حفر+تونل+خط+2+متروی+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-710124-بررسی+تاثیر+افزودنی+ها+بر+دوام+بتن+خود+متراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-709305-بررسی+عملکرد+لرزه+ای+سازه+های+بلند+تحت+اثر+زلزله+های+میدان+نزدیک+با+استفاده+از+تئوری+انتشار+موج+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-709279-تاثیر+ممان+اینرسی+سخت+کننده+بر+کمانش+دیوار+برشی+فولادی+بدون+بازشو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-708391-بررسی+وضعیت+کمی+و+کیفی+آبخوان+تحت+شرایط+احداث+سد+در+ورودی+دشت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-708380-اولویت+بندی+نقاط+آسیب+دیده+شبکه+حمل+و+نقل+در+اثر+زمین+لرزه+با+استفاده+از+مدل+تحلیل+سلسله+مراتبی+AHP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-707245-بررسی+عملکرد+مدل+های+ترکیبی+شبکه+موجک+_+عصبی+و+برنامه+ریزی+بیان+ژن+در+مدلسازی+بارش+ماهانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-707236-ارزیابی+عملکرد+مدل+گسسته+سازی+آبشاری+تصادفی+در+تخمین+ریز+مقیاس+داده+های+دبی+جریان+رودخانه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-706250-پیدا+کردن+شکل+تعادلی+سازه+های+غشایی+به+روش+رهایی+پویا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-706240-شناسایی+عوامل+موثر+در+بروز+تصادفات+جاده+های+برون+شهری+ایران+با+استفاده+از+روش+تصمیم+گیری+چند+معیاره.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-705123-بررسی+ضرایب+نشست+رس+بنتونیت+ترکیب+شده+با+سیمان+و+آهک+به+دو+روش+تر+و+خشک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-705103-بررسی+تاثیر+تابلوهای+کنار+جاده+در+آرام+سازی+جریان+ترافیک+ورودی+شهرها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-704141-ارزیابی+رفتار+تیر+کامپوزیتی+با+مقطع+Hat_Shape.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-704122-بررسی+اثر+مسلح+کننده+ژئوتکستایل+بر+روی+پایداری+شیروانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-703448-شبیه+سازی+فسفر+در+دریاچه+های+درون+شهری+و+تاثیر+اقدامات+سازه+ای+و+مدیریتی+بر+بار+ورودی+به+آن+مطالعه+موردی+دریاچه+ی+مصنوعی+چیتگر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-703429-توجیه+فنی+بکارگیری+ماشین+اندازه+گیر+خط+در+روسازی+راه+آهن+ایران+و+ارائه+الگوریتم+بهینه+سازی+جهت+افزایش+کارایی+ماشین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-702137-کنترل+ترافیک+از+طریق+استخراج+داده+های+ترافیکی+با+استفاده+از+تصاویر+ماهواره+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-702128-توسعه+مدل+ریاضی+به+منظور+پیش+بینی+کارایی+ماشین+زیرکوب+در+روسازی+راه+آهن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-701050-مدل+عددی+توسعه+یافته+برای+تحلیل+پاسخ+خطوط+لوله+مدفون+تحت+اثر+گسلش+نرمال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-700996-بررسی+آماری+خصوصیات+مکانیکی+بتن+های+الیافی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-700219-بررسی+آزمایشگاهی+با+رویکرد+آماری+خصوصیات+ضربه+ای+بتن+های+الیافی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-700108-تعیین+پارامترهای+ژئوتکنیکی+خاک+ماسه+ای+توسط+مدلسازی+عددی+پرسیومتر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-699188-مقایسه+معیارهای+بهترین+شبکه+ژئودتیکی+میکروژئودزی+سدها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-699178-بهره+برداری+از+سدهای+مخزنی+با+استفاده+از+روش+تابع+فازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-697991-مقایسه+نتایج+حاصل+از+تحلیل+های+پیشرفته+غیرارتجاعی+مرتبه+اول+مرتبه+دوم+قاب+های+فولادی+خمشی+دوبعدی+با+بارگذاری+های+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-697966-شبیه+سازی+رفتار+برشی+تیرهای+بتن+آرمه+تقویت+شده+با+نوارهای+FRP+به+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-696871-راهکارهای+بهبود+شکل+پذیری+اتصالات+گیردار+ستون+_+درختی+با+بکارگیری+فولاد+با+مقاومت+بالا+و+مقایسه+با+اتصالات+RBS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-696853-بررسی+پتانسیل+نشست+در+رسوبات+حاشیه+دریاچه+ارومیه+و+ارائه+راهکار+برای+پیشگیری+از+تخریب+کانال+های+شبکه+غرب+دشت+بناب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-696022-ارائه+مدل+غیرخطی+برای+مقاوم+سازی+لرزه+ای+ساختمان+های+بتنی+با+استفاده+از+کمربندهای+پیش+تنیده+آرامید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-695996-بررسی+اثرات+معکوس+مدیریت+فشار+بر+سرانه+مصرف+آب+شرب+مطالعه+موردی+در+شبکه+توزیع+آب+شهر+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-695624-افزایش+ظرفیت+باربری+و+کنترل+پوشش+بتن+در+تقویت+خمشی+تیرهای+بتن+آرمه+بوسیله+ورق+های+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-695105-تقویت+دیوار+برشی+آجری+با+استفاده+از+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-695085-بررسی+دوام+بتن+در+محیط+های+دریایی+بر+حسب+موقعیت+قرارگیری+نسبت+به+تراز+آب+دریا،+مقایسه+موردی+دریاچه+ارومیه+و+خلیج+فارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-695060-بتن+سبک+با+مقاومت+بالا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-693859-به+کارگیری+منحنی+های+شکنندگی+در+ارزیابی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+اسکله+های+شمع+و+عرشه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-693811-اثرسنجی+به+کارگیری+تسهیلات+غیرهمسطح+در+شبکه+معابر+فوق+اشباع+مطالعه+موردی+منطقه+۳+شهرداری+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-693789-اثرسنجی+راهکارهای+مدیریت+ترافیک+بر+تراکم+ترافیک+کلانشهرها+با+تاکید+بر+قیمت+گذاری+عوارض.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-693501-مقایسه+عملکرد+روش+های+هوشمند+ANFIS+و+GEP+در+تخمین+عمق+آبشستگی+پایه+های+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-692968-بررسی+تاثیر+مقاومت+فشاری+بتن+بر+نیروی+جدا+شدگی+ورق+FRP+از+سطح+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-692081-بررسی+رفتار+لرزه+ای+ابنیه+حاضر+در+بافت+قدیم+از+طریق+مطالعه+موردی+تعدادی+از+سازه+های+دانشگاه+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-692060-بررسی+عدم+انطباق+شرایط+ساخت+و+بهره+برداری+با+فرضیات+محاسباتی+بر+رفتار+و+عملکرد+سازه+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-689376-بررسی+تاثیرات+افزودن+نانو+آلومینا+بر+خواص+مکانیکی+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-689351-فرآیند+اسمز+مستقیم+و+اصول+اساسی+عملکرد+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-686777-بهینه+سازی+بهره+برداری+از+مخزن+با+استفاده+از+روش+الگوریتم+چرخه+آب+WCA+مطالعه+موردی+سد+درودزن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-686758-ترکیب+روش+اجزای+محدود+بسط+یافته+و+روش+اجزای+محدود+تطابقی+در+آنالیز+مسائل+ترک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-685705-بهینه+سازی+تعداد+پاره+سازه+ها+در+تحلیل+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-685671-بررسی+رفتار+لرزه+ای+مهاربندهای+شورون+دارای+عضو+پیوند+قائم+مجهز+به+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-684573-تعیین+شدت+زلزله+JMA+شهر+تبریز+با+استفاده+از+نتایج+پرسشنامه+ای+مطالعه+موردی+زلزله+های+دوگانه+21+مرداد+1391+اهر+_+ورزقان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-684503-بررسی+کارایی+روش+اینرسی+حرارتی+ظاهری+در+تخمین+رطوبت+سطحی+خاک+با+استفاده+از+تصاویر+سنجنده+MODIS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-683521-برآورد+نرخ+تبخیر+از+سطح+دریاچه+ارومیه+در+زمان+حداکثر+تراز+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-683499-بررسی+عددی+پدیده+شیارشدگی+در+مخلوط+آسفالت+لاستیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-680977-بررسی+مولفه+سه+بعدی+سرعت+بر+اثر+استغراق+در+اطراف+آبشکن+سر+سپری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-680902-بررسی+تحلیلی+رفتار+اتصالات+داخلی+قاب+های+خمشی+بتن+آرمه+ویژه+تحت+اثر+خرابی+پیشرونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-679269-بررسی+مصالح+مناسب+تزریق+در+پی+سد+جگین+و+آب+های+مشابه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-679221-مدل+شرکت+در+مناقصات+با+استفاده+از+روش+تصمیم+گیری+Fuzzy+ELECTRE+در+انتخاب+سبد+پروژه+های+پیمانکاران+عمرانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-676738-تخمین+پاسخ+های+لرزه+ای+قاب+های+بتن+آرمه+با+استفاده+از+تحلیل+پوش+اور+مودال+اصلاحی+تحت+اثر+رکوردهای+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-676718-بررسی+شکست+نمونه+های+بتنی+تحت+خمش+با+استفاده+از+روش+انتشار+آوایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-672555-کنترل+خوردگی+و+تاثیر+آن+بر+مقاومت+سالن+صنعتی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-672456-آزمایش+تک+محوری+و+مقاومت+ضربه+ای+بتن+پلیمری+و+بتن+پلیمری+مسلح+به+فیبر+شیشه+ای+و+فیبر+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-671555-پیش+بینی+عمق+حفره+آب+شستگی+اطراف+پایه+پل+با+استفاده+از+روش+رگرسیون+ماشین+بردار+پشتیبان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-671545-بررسی+خواص+مهندسی+بتن+خودمتراکم+حاوی+بازدارنده+خوردگی+نیترات+سدیم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-669376-تعیین+بهینه+درصد+پودر+لاستیک+برای+اصلاح+و+تثبیت+خاک+مارن+تبریز+در+آزمایش+مقاومت+فشاری+تک+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-669359-عابران+معصوم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-668502-پهنه+بندی+خطر+زمین+لغزش+با+استفاده+از+سیستم+اطلاعات+جغرافیایی+GIS+مطالعه+موردی+حوضه+آبریز+شیرامین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-668468-مقایسه+تاثیر+استفاده+از+جداگر+لاستیکی+_+سربی+بر+سطح+عملکرد،+شتاب+سازه+و+رفتار+اجزای+غیر+سازه+ای+ساختمان+های+فولادی+با+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-667114-بررسی+تاثیر+تیر+تراز+طبقات+بر+رفتار+دیوارهای+برشی+بتنی+با+اعضای+مرزی+فولادی+غیرمدفون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-665863-مزایای+زیست+محیطی+کاربرد+پساب+خروجی+تصفیه+خانه+های+فاضلاب+شهری+در+تولید+بتن+غیرمسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-665841-تحلیل+ارتعاش+آزاد+قاب+های+فولادی+فضاکار+با+نرمی+پیوند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-663688-بررسی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+بتنی+با+بکارگیری+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+همراه+با+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-663638-تحلیل+غیرخطی+ستون+های+بتن+مسلح+مدور+مقاوم+سازی+شده+توسط+مصالح+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-663605-اثر+بیوپلیمر+زانتان+گام+بر+روی+خاک+درشت+دانه+خاک+ماسه+ای+بابلسر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-661650-بررسی+رفتار+تونل+های+متقاطع+با+گسل+بر+مبنای+مطالعات+آزمایشگاهی+و+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-661618-کنترل+فعال+و+بهینه+یابی+پاسخ+سازه+های+بلند+به+منظور+کاهش+نوسانات+ناشی+از+تحریک+پایه+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-657954-مقایسه+الگوریتم+های+ژنتیک+و+PEST+برای+واسنجی+خودکار+روش+رطوبت+خاک+در+مدل+WEAP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-657944-معرفی+روش+جدید+ارزیابی+چیپ+سیل+اجرا+شده+بر+روی+نمونه+بتن+آسفالتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-656904-مقایسه+ضرایب+بازتاب+هشتگانه+پیشنهادی+با+ضرایب+بازتاب+استاندارد+2800+ویرایش+چهارم+در+زمین+های+نوع+I+تا+IV.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-656879-عملکرد+هیدرولیکی+جریان+دو+فازی+آب+و+هوا+بر+روی+تنداب+های+پلکانی+با+موانع+بلوکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-654806-مطالعه+بر+روی+رفتار+پیچشی+سازه+های+یک+طبقه+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-654796-بررسی+رفتار+چرخه+ای+مهاربندهای+قطری+فولادی+ساخته+شده+از+ورق+های+موج+دار+سینوسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-652757-بررسی+تاثیر+زاویه+موج+و+ضخامت+مقطع+در+رفتار+چرخه+ای+مهاربندهای+فولادی+موج+دار+ذوزنقه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-652740-شناسایی+و+بررسی+خرابی+های+عمده+روسازی+در+منطقه+سردسیر+و+تاثیر+آن+بر+PCI+محور+محور+ارومیه+_+سرو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-651967-تخمین+جابجایی+لرزه+ای+دیوار+حایل+وزنی+در+خاک+های+ماسه+ای+رس+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-651953-بررسی+نوسانات+تاج+لاستیکی+واقع+بر+سرریز+اوجی+تحت+دبی+های+عبوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-648959-بررسی+اثرات+کیفیت+حمل+و+نقل+بر+تقاضای+سفرهای+شخصی+و+همگانی+کاربرد+داده+های+شهرهای+جهان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-648293-بررسی+اثر+جداشدگی+فازی+بر+توزیع+غلظت+و+تنش+ناشی+از+نفوذ+در+جامدات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-647087-بررسی+کنترل+سرعت+و+دبی+جریان+گل+آلود+توسط+مانع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-647036-ارزیابی+نشست+ساختمان+گردشگری+ناشی+از+حفر+تونل+خط+2+قطار+شهری+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-646676-تحلیل+لرزه+ای+پل+های+کابلی+ترکه+ای+به+روش+دینامیکی+تاریخچه+زمانی+و+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-646658-بررسی+عددی+پی+نواری+واقع+بر+ماسه+مسلح+شده+با+ژئوسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-646004-رتبه+بندی+آسیب+پذیری+فاضلابروها+جهت+تدوین+برنامه+نگهداری+و+بازسازی+شبکه+فاضلاب+شهری+با+استفاده+از+روش+SAW.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-645259-مدل+سازی+اندرکنش+موج+و+موج+شکن+متخلخل+مستغرق+در+فضای+دوبعدی+قائم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-645250-تاثیر+اضافه+کردن+مهار+بازویی+بر+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+بلند+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-642778-بررسی+اثر+الیاف+های+پلی+الفین+و+پلی+پروپیلن+بر+ویژگی+های+مکانیکی+و+دوامی+بتن+غلتکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-642736-استفاده+از+پسماند+غباری+کوره+های+قوس+الکتریکی+صنایع+فولاد+آلیاژی+در+بتن+و+بررسی+تاثیر+آن+بر+خواص+مکانیکی+مخلوط+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-641079-مقایسه+روش+های+استاتیکی+معادل+و+دینامیکی+تاریخچه+پاسخ+در+تحلیل+لرزه+ای+توربین+بادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-641055-پیش+بینی+اثرات+تغییر+اقلیم+بر+بار+مواد+مغذی+حوضه+آبریز+مطالعه+موردی+حوضه+آبریز+سد+مهاباد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-639711-تاثیر+نانوسیلیس+بر+خصوصیات+مکانیکی+بتن+سبکدانه+سازه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-639665-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+بار+_+نشست+ستون+های+سنگی+در+خاک+غیراشباع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-637364-مدلسازی+و+مقایسه+اثرات+زلزله+حوزه+دور+و+نزدیک+مطالعه+موردی+زلزله+طبس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-637319-ارزیابی+نفوذپذیری+تکیه+گاه+چپ+سد+کوچری+بر+پایه+نتایج+آزمایش+لوژن+و+شاخص+کیفیت+توده+سنگ.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-637304-ارزیابی+دستگاه+LWD+به+منظور+اندازه+گیری+CBR+در+جای+خاک+بستر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-636822-بررسی+اثرات+تسلیح+بستر+خاکریزها+با+استفاده+از+ژئوتکستایل+بر+روی+رس+نرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-636801-تحلیل+پارامتری+ضریب+زبری+کانال+های+طبیعی+با+تمرکز+بر+اثر+پوشش+گیاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-636777-طراحی+براساس+عملکرد+در+سازه+های+بلند+فلزی+با+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-634278-کنترل+نیمه+فعال+سازه+بنچمارک+جداساز+لرزه+ای+با+استفاده+از+جداساز+های+لغزشی+انحنا+متغیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-634260-کنترل+نیمه+فعال+سازه+بنچمارک+جداساز+لرزه+ای+با+استفاده+از+جداسازهای+لغزشی+فرکانس+متغیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-634225-مقاوم+سازی+قاب+خمشی+با+استفاده+از+میراگرهای+اصطکاکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-633251-لزوم+استفاده+از+مواد+ضایعاتی+در+روسازی+راه+های+درون+شهری+و+برون+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-633188-تعیین+سیستم+قالب+بندی+سازه+های+بتنی+با+استفاده+از+علم+اقتصاد+مهندسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-633028-تحلیل+سه+بعدی+نگهداری+متداخل+چتری+تونل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-632510-تاثیر+پوشش+بتن+بر+روی+مقاوم+سازی+ستون+های+بتن+مسلح+به+روش+ترکیبی+NSM+با+میلگردهای+GFRP+و+محصورکننده+ورق+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-632433-بررسی+عددی+رفتار+کمانشی+تیرهای+پالتروژنی+FRP+تحت+بارگذاری+خمش+خالص.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-632416-بررسی+عددی+و+آزمایشگاهی+کمانش+پیچشی+جانبی+تیرهای+پالتروژن+PFRP+تحت+خمش+خالص.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-630966-تثبیت+تراز+سطح+آب+در+کانال+های+باز+با+استفاده+از+الگوریتم+جستجوی+موجودات+همزیست.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-630935-بررسی+اثر+توام+جداساز+لرزه+ای+و+میراگر+در+پاسخ+قاب+های+فولادی+با+ارتفاع+متوسط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-629990-امکان+سنجی+تولید+بتن+سبز+با+زئولیت+طبیعی+با+هدف+کاهش+مصرف+سیمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-629931-مقایسه+بتن+همراه+با+میکروسیلیس،+بتن+همراه+با+براده+چوب+و+بتن+متخلخل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-629886-کنترل+لرزه+ای+غیر+فعال+سازه+های+بتنی+کوتاه+و+میان+مرتبه+با+میراگر+اصطکاکی+پال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-629110-راهکارهای+مدیریت+پارکینگ+حاشیه+ای+با+استفاده+از+روش+AHP+در+شهر+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-629086-مقایسه+راندمان+حذف+کدورت+و+رنگ+در+تصفیه+آب+آشامیدنی+با+ارتقای+صافی+های+تک+لایه+به+دو+لایه+در+مقیاس+پایلوت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-629067-تحلیل+غیرخطی+و+ارزیابی+تأثیر+سخت+کننده+در+توزیع+تنش+چشمه+اتصالات+RCS+در+ستون+های+گوشه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-627930-کنترل+بهینه+ترسیب+نهر+صومعه+کبودین+با+استفاده+از+نرم+افزار+SHARC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-627884-مدل+سازی+عددی+پایدار+سازی+گودهای+ساختمانی+به+روش+بالا+به+پایین+اجرای+معکوس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-625571-بررسی+رفتار+لرزه+ای+روش+های+مختلف+در+مقاوم+سازی+ستون+بتنی+به+وسیله+ی+تحلیل+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-625302-شبیه+سازی+عددی+فرسایش+بستر+پیرامون+پایه+های+پل+با+استفاده+از+دینامیک+مش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-623981-حل+مناقشه+در+طرح+های+انتقال+آب+بین+حوضه+ای+با+استفاده+از+تئوری+بازی+ها+مطالعه+موردی+طرح+بهشت+آباد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-620469-بررسی+پارامترهای+مدول+الاستیسیته+خاک،+ضخامت+رادیه+و+طول+شمع+در+شالوده+های+مرکب+رادیه+_+شمع+مستقر+بر+خاک+های+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-620458-تدوین+سیستم+هوشمند+جهت+ارزیابی+اتوماتیک+حفرات+سطحی+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-619765-تحلیل+عددی+سه+بعدی+اندرکنش+تونل+های+دوقلو+در+حفاری+به+روش+NATM+مطالعه+ی+موردی؛+تونل+بزرگراه+حکیم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-619728-بررسی+پایداری+گنبدهای+دولایه+اسکالپ.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-616260-مقایسه+عملکرد+مدل+های+مبتنی+بر+منطق+فازی+در+مدلسازی+بار+رسوبی+رودخانه+لیقوان+چای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-616235-بررسی+رفتار+لرزه+ای+اتصال+گیردار+با+سخت+کننده+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-614798-ارزیابی+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+ویژه+با+استفاده+از+تحلیل+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-614771-ارزیابی+توزیع+بار+قائم+بر+دیوار+برشی+فولادی+نیمه+مقید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-614191-مقایسه+تغییر+شکل+های+ماندگار+مخلوط+های+آسفالتی+حاوی+سرباره+کوره+اکسیژنی+با+مخلوط+های+حاوی+سرباره+کوره+قوس+الکتریک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-614149-مقایسه+برش+پایه+زلزله+و+جابه+جایی+نسبی+طبقات+به+کمک+روش+های+غیر+خطی+طیف+ظرفیت،+روش+ضرایب+جابه+جایی+و+آیین+نامه+2800.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-613305-طراحی+سیستم+نگهداری+یک+مغار+نیروگاهی+با+استفاده+از+روش+المان+مجزا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-613249-ارزیابی+خصوصیات+خستگی+قیر+اصلاح+شده+با+پلی+اتیلن+سنگین+به+کمک+آزمایش+جاروب+خطی+دامنه+کرنش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-613213-بررسی+اثر+آرایش+دیوارهای+برشی+فولادی+بر+صلبیت+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-611519-اثر+بازشو+و+سخت+کننده+بر+بسامد+اصلی+صفحات+چندلایه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-611067-دیوار+برشی+فولادی+خود+بازگشت+پذیر+با+اتصالات+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-611050-ارزیابی+چرخه+عمر+آب+مصرفی+در+تولید+و+اجرای+بلوک+های+AAC+،+NAAC+،+CLC+و+اولویت+بندی+با+سیستم+های+تصمیم+گیری+چند+معیاره.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-610240-مروری+بر+پدیده+گرفتگی+بیولوژیکی+در+سامانه+زهکش+لندفیل+با+مصالح+دانه+ای+تحت+تاثیر+جریان+شیرابه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-608929-ارزیابی+روش+های+تولید+موج+در+کانال+موج+عددی+به+روش+SPH.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-608771-بررسی+تاثیر+نانو+فریت+روی+بر+مقاومت+فشاری+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-607971-مدلسازی+تغییرات+مدول+الاستیسیته+تانژانتی+اولیه+و+زاویه+اصطکاک+داخلی+با+تنش+همه+جانبه+در+مصالح+سنگریزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-599263-تاثیر+قطر+حداکثر+و+ضریب+یکنواختی+دانه+ها+بر+تغییرات+پارامترهای+تغییر+شکلی+و+مقاومتی+مصالح+سنگریزه+ای+با+تنش+همه+جانبه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-598381-آنالیز+حساسیت+پاسخ+سازه+های+شبه+خرپایی+با+استفاده+از+نمودار+تورنادو+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-598359-بررسی+نفوذ+یون+کلر+و+عمق+کربناسیون+در+بتن+قلیا+فعال+سرباره+ای+با+تغییر+نسبت+محلول+قلیایی+به+سرباره.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-594226-ارتعاش+آزاد+تیرهای+مدرج+هدفمند+با+استفاده+از+روش+دیفرانسیل+کوادریچر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-592677-ارائه+رابطه+تنش_کرنش+برای+بتن+های+پرمقاومت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-591010-بررسی+آزمایشگاهی+و+عددی+تاثیر+هندسه+بر+ظرفیت+گذردهی+سرریزهای+غیر+مستقیم+در+پلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-588400-بررسی+اثر+اصلاح+دانه+بندی+بر+ضریب+تحکیم+خاک+های+درشت+دانه+رس+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-584689-بررسی+میدانی+انواع+ناکاملی+های+هندسی+در+مخازن+فولادی+و+ارزیابی+آزمایشگاهی+رفتار+کمانشی+آنها+تحت+فشار+خارجی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-582753-مطالعه+آزمایشگاهی+عملکرد+موج+شکن+های+شناور+در+حالت+شش+و+یک+درجه+آزادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-582741-معرفی+و+بررسی+رفتار+چرخه+ای+مهاربند+بدون+هسته+خود+محور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-581032-اثر+واکس+پلی+اتیلن+بر+دمای+اختلاط+و+تراکم+مخلوط+های+آسفالت+لاستیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-580999-بررسی+پایداری+سد+خاکی+همگن+در+اولین+آبگیری+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+دوره+ساخت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-578555-توسعه+مدل+بهینه+طراحی+روسازی+انعطاف+پذیر+به+روش+مکانیستیک+_+تجربی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-578539-مطالعه+اثر+دانه+بندی+ذرات+درشت+دانه+بر+روی+پارامترهای+مقاومتی+بتن+پیش+آکنده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-577784-شبیه+سازی+تاثیر+تغییرات+جریان+بر+پدیده+کاویتاسیون+روی+یک+سرریز+اوجی+با+استفاده+از+نرم+افزار+فلوئنت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-577765-ارزیابی+براساس+عملکرد+سازه+های+دارای+جداساز+الاستومری+هسته+سربی+و+جداساز+الاستومری+مجهز+به+آلیاژ+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-575402-تصمیم+گیری+در+مدیریت+ساخت+با+استفاده+از+نظریه+بازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-575382-بررسی+تاثیر+نسبت+مواد+فعالساز+بر+نفوذ+کلراید+در+بتن+ژئوپلیمری+حاوی+سرباره+کوره+آهنگدازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-574444-ظرفیت+تغییر+شکل+مهاربند+همگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-574423-مطالعه+عددی+بالاروی+موج+در+موج+شکن+های+توده+سنگی+پوشیده+با+آرمور+آنتی+فر+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLOW3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-573411-بررسی+اثر+مواد+جایگزین+سیمان+بر+عملکرد+بتن+در+برابر+حمله+سولفوریک+اسید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-573387-مطالعه+عددی+رفتار+بار+_+تغییر+شکل+پی+های+مجاور+مستقر+بر+خاک+های+لایه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-572143-برآورد+میزان+تولید+گاز+در+محل+دفن+زباله+های+شهرستان+های+شیراز+و+مرودشت+به+وسیله+مدل+کامپیوتری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-572114-تحلیل+خرابی+پیشرونده+قاب+های+خمشی+فولادی+در+دو+منطقه+لرزه+خیزی+زیاد+و+متوسط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-570482-شناسایی+سطح+مقطع+کاهش+یافته+در+اعضای+محوری+دو+قسمتی+نیمه+محدود+با+استفاده+از+تبدیل+فوریه+سریع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-570460-ساختار+مدیریت+بحران+اجتماعی+تحت+اثر+وقوع+زلزله+و+ارائه+الگوی+مدیریتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-570389-بررسی+رفتار+قاب+فولادی+با+دیوار+برشی+فولادی+و+جداسازهای+لاستیکی+_+سربی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-568257-مطالعه+مهندسی+بند+تاریخی+هلاکو+در+منطقه+سیدی+استان+کرمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-568241-تعیین+پارامترهای+رفتار+غیرخطی+بتن+پلاستیک+مورد+استفاده+در+دیوار+آب+بند+سدهای+خاکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-566720-بررسی+پارامترهای+اولویت+دهی+انتخاب+سیستم+بهینه+حمل+و+نقل+همگانی+شهری+با+تمرکز+بر+سیستم+مونوریل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-566701-ارائه+الگوریتم+تحلیل+سطح+سرویس+رمپ+های+ورودی+در+مسیرهای+آزادراهی+مطالعه+موردی+آزادراه+زنجان+_+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-566677-معرفی+پنل+های+همبند+فولادی+به+عنوان+المان+همبند+در+ساختمان+های+مجهز+به+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-564304-کاربرد+الگوی+نمونه+برداری+مکانی+شبکه+بندی+شش+ضلعی+منظم+در+طراحی+شبکه+پایش+تراز+آب+زیرزمینی+دشت+دهگلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-564258-تاثیر+منظرآرایی+در+ناحیه+عاری+از+مانع+بر+ایمنی+راه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-564118-مقایسه+نتایج+نرم+افزار+اجزا+محدود+ABAQUS+با+نرم+افزار+BISAR+در+روسازی+های+انعطاف+پذیر+و+بررسی+پاسخ+های+آن+در+مدل+سازی+دو+بعدی+و+سه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-562645-بررسی+عددی+نیروی+درگ+پیرامون+آبشکن+های+مستغرق+با+آرایش+استقرار+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-562617-مطالعه+آزمایشگاهی+تاثیر+آستانه+بر+مشخصات+هیدرولیکی+جریان+پایین+دست+سرریز+نعل+اسبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-562556-بهینه+سازی+پرش+هیدرولیکی+نوع+B+با+استفاده+از+مدل+رگرسیون+غیرخطی+و+شبکه+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-561091-تاثیر+اندرکنش+سیال+_+سازه+بر+ضریب+رفتار+مخازن+هوایی+فلزی+با+پایه+های+فولادی+بادبندی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-561017-بررسی+مسایل+کمی+و+کیفی+منابع+آب+زیرزمینی+در+تامین+آب+شرب+شهرهای+استان+گلستان+و+ارائه+راهکارهای+اصلاحی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-560780-مقایسه+عملکرد+دیوارهای+برشی+کوتاه،+متوسط+و+بلند+با+در+نظر+گرفتن+اندرکنش+دال+و+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-559593-بررسی+میزان+تاثیر+عدم+رعایت+طول+آزاد+خمش+در+رفتار+لرزه+ای+مهاربند+همگرای+ویژه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-559581-شبیه+سازی+عملکرد+آب+های+زیرزمینی+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+در+جهت+مدلسازی+تلفیقی+منابع+آب،+مطالعه+موردی+آبخوان+نجف+آباد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-559557-مقایسه+ی+مدول+تغییر+شکل+توده+ی+سنگ+حاصل+از+نمودار+تنش+_+کرنش+و+روابط+مبتنی+بر+جابجایی+ها+در+مدل+عددی+3DEC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-557213-بهینه+سازی+گودبرداری+مسلح+شده+با+میخکوبی+با+برنامه+ریزی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-557190-ارزیابی+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+مهاربندی+شده+نامنظم+در+پلان+با+اثر+اندرکنش+خاک+و+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-555645-ارزیابی+کارایی+ترافیکی+تقاطع+های+غیرهمسطح+DDI+و+SPUI+با+استفاده+از+نرم+افزارهای+شبیه+ساز+SimTraffic+و+Synchro.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-555613-بررسی+پتانسیل+تخریب+پیشرونده+در+ساختمان+فولادی+با+سیستم+قاب+خمشی+تحت+اثر+ضربه+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-555561-شبیه+سازی+عددی+جریان+دوفازی+آب+و+هوا+عبوری+از+سرریز+پلکانی+سد+ژاوه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-554064-بررسی+رفتار+برشی+تیرهای+بتنی+با+استفاده+از+اجزاء+محدود+بسط+یافته+در+نرم+افزار+آباکوس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-554030-شبیه+سازی+زمین+لرزه+های+واقعی+بر+اساس+روش+تصادفی+بریر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-553576-پیش+بینی+تغییرات+تراز+بستر+در+حوضچه+های+جزر+و+مدی+به+کمک+تخمینگر+غیر+قطعی+انتقال+رسوب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-553481-بررسی+مکانی+و+زمانی،+علل+و+راه+حل+های+مدیریت+پدیده+بالاآمدن+سطح+آب+زیرزمینی+در+شهر+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-552186-محاسبه+دوره+تناوب+در+سازه+های+فولادی+با+سیستم+قاب+خمشی+به+کمک+روش+بیزین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-552147-بررسی+رفتار+گروه+شمع+با+تغییر+فاصله+مرکز+به+مرکز+آنها+تحت+بار+جانبی+و+قائم+در+خاک+لایه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-552077-بررسی+رفتار+و+روش+های+افزایش+مقاومت+بتن+پودری+واکنش+پذیر+در+برابر+برخورد+گلوله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-550555-بررسی+آزمایشگاهی+مقاوم+سازی+برشی+تیرهای+بتن+مسلح+با+استفاده+از+صفحات+پیش+ساخته+RPC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-550391-بررسی+عددی+پایداری+شیروانی+خاکی+ناهمگن+توسط+گروه+شمع+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-550300-بررسی+پدیده+هیدروپلانینگ+در+روسازی+راه+و+فرودگاه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-550003-بررسی+آزمایشگاهی+گروه+های+ریزشمع+تحت+اثر+بارگذاری+جانبی+در+خاک+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-549977-مطالعه+عددی+تغییرات+فشار+در+پرتابه+های+مثلثی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-548596-بررسی+پایداری+سازه+های+فضاکار+دولایه+چلیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-548582-تاثیر+دانه+بندی+ماسه+بر+روی+مقاومت+برشی+نمونه+های+بهسازی+شده+به+روش+میکروبیولوژیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-548543-به+کارگیری+ماده+افزودنی+هیدروکسید+آلومینیوم+برای+ارتقاء+بازدهی+سیستم+انعقاد+الکتریکی+در+حذف+رنگزای+قرمز+اسیدی+18.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-545598-کاربرد+ابزارهای+تصمیم+گیری+چند+معیاره+در+بهینه+یابی+شبکه+توزیع+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-545592-تاثیر+روش+فورپولینگ+در+پایداری+جبهه+کار+تونل+مطالعه+موردی+ایستگاه+C2+مترو+کرج.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-545560-بررسی+تاثیر+استفاده+از+سیستم+های+جداگر+لرزه+ای+بر+رفتار+اجزای+غیر+سازه+ای+ساختمان+های+فولادی+با+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-542674-ارزیابی+اثرات+احداث+سد+شهید+یعقوبی+روی+کمیت+و+کیفیت+آب+زیرزمینی+دشت+رشتخوار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-542664-الگوی+اثر+ترانزیت+بر+بخش+حمل+و+نقل+جاده+ای+با+استفاده+از+مدل+خودرگرسیون+برداری+VAR.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-542648-ارزیابی+کارآیی+ترافیکی+تبادل+های+SPUI+وTUDI++با+استفاده+از+نرم+افزارهای+Synchro++و+SimTraffic.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-540943-بررسی+تاثیر+پارامتر+تغذیه+در+عدم+قطعیت+مدل+آب+های+زیرزمینی+مطالعه+موردی+دشت+بیرجند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-540908-استفاده+از+سناریوی+انتشار+RCP8.5+برای+برآورد+تغییرات+اقلیمی+حوضه+آبخیز+کشف+رود+با+استفاده+از+مدل+های+MIROC_ESM+و+CCSM4.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-540891-بررسی+روش+های+مختلف+بازسازی+نمونه+های+ماسه+ای+جهت+مطالعات+آزمایشگاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-540153-پیش+بینی+تاثیر+روند+رسوب+گذاری+مخزن+بر+عملکرد+هیدرولیکی+تخلیه+کننده+ی+تحتانی+سد+بارون+ماکو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-540129-بررسی+ظرفیت+باربری+ستون+سنگی+در+خاک+غیراشباع+با+استفاده+از+تحلیل+های+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-540118-مطالعه+عددی+میزان+نشست+زمین+تحت+شرایط+سربار+مختلف+در+اثر+حفر+تونل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-537924-اثر+وزن+حسگر+بر+روی+داده+های+به+دست+آمده+از+آزمون+مودال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-537867-تعیین+پارامترهای+ژئوتکنیکی+بستر+با+استفاده+از+آزمایش+بارگذاری+صفحه+و+مدلسازی+با+استفاده+از+نرم+افزار+PLAXIS+3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-537830-بهینه+سازی+طرح+اختلاط+بتن+با+استفاده+از+رویکرد+تلفیقی+شبیه+سازی+_+بهینه+سازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-536470-تعیین+مقدار+بهینه+پارامترهای+مدل+غیرخطی+ماسکینگام+با+استفاده+از+الگوریتم+فراکاوشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-536423-امکان+سنجی+پیش+بینی+مکان+وقوع+زلزله+های+آینده+با+استفاده+از+حل+معکوس+داده+های+میان+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-536379-تاثیر+خصوصیات+هندسی+الیاف+فولادی+بر+خواص+مکانیکی+بتن+سبک+سازه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-535309-بررسی+تاثیر+انواع+دورریزهای+ساختمانی+بر+مقاومت+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-535301-شبیه+سازی+عددی+دوبعدی+گسترش+موج+تنها+در+نزدیکی+ساحل+به+منظور+تخمین+بالاروی+امواج+سونامی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-535290-شبیه+سازی+و+ارزیابی+میزان+پایداری+انرژی+جداره+های+خارجی+صنعت+ساختمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-533916-ارزیابی+همبستگی+بین+ضریب+فشردگی+خاک+و+نسبت+تخلخل+اولیه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-533909-اثر+دانه+بندی+سبکدانه+پومیس+فاروج+و+افزودنی+ها+روی+دوام+بتن+سبکدانه+در+برابر+یخ+زدگی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-533889-بهسازی+نیمه+صحرایی+خاک+های+رسی+واگرا+با+استفاده+از+تکنیک+الکترواسمزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-532457-پیش+بینی+جریان+خروجی+از+مخزن+سد+با+مدل+تلفیقی+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+الگوریتم+بهینه+سازی+هوش+جمعی+ذرات+اصلاح+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-532357-شبیه+سازی+عددی+دوبعدی+جریان+در+اطراف+پایه+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-532214-ارزیابی+معادلات+انتقال+رسوب+در+پیش+بینی+عددی+مهاجرت+و+توسعه+دو+نقطه+شکست+متوالی+در+بستر+کانال+مستطیلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-530917-بررسی+و+ارزیابی+وقوع+روانگرایی+در+پی+آبرفتی+سدهای+خاکی+مطالعه+موردی+سد+شوریجه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-530761-مطالعه+مقایسه+ای+بین+الگوریتم+های+خوشه+بندی+سیستم+استنتاج+فازی+–+عصبی+تطبیقی+ANFIS+در+پیش+بینی+خشکسالی+با+شاخص+SPI.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-530703-بررسی+مطالعات+خشکسالی+در+ایران+بر+اساس+رویکرد+مدیریت+دانش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-529180-ارائه+ی+شاخص+ترکیبی+قابلیت+اطمینان+در+جهت+بررسی+پایداری+شبکه+های+آبرسانی+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-529154-وقوع+تغییر+شکل+و+ترک+در+سدهای+خاکی+مطالعه+موردی+سد+دشت+شیخ+بجنورد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-529131-بررسی+اثرات+ترکیب+ماده+اصلاح+کننده+لزجت+و+پودر+سنگ+آهک+بر+خواص+بتن+تازه+و+سخت+شده+خود+تراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-527847-تخمین+چقرمگی+شکست+مود+I+سنگ+ها+با+استفاده+از+اندیس+بار+نقطه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-527828-استفاده+از+روش+های+چند+متغیره+آماری+برای+ارزیابی+مکانی+و+زمانی+متغیرهای+کیفیت+آب+های+سطحی،+مطالعه+موردی+رودخانه+کرخه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-527778-مروری+بر+ویژگی+های+زلزله+های+حوزه+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-526040-مقایسه+رفتار+ساختمان+های+فولادی+با+مهاربندهای+همگرا+و+واگرا+تحت+اثر+بارهای+انفجار+متوالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-526018-بررسی+تاثیر+شکل+مهاربند+بر+رفتار+ساختمان+فولادی+با+مهاربند+همگرا+تحت+اثر+بارگذاری+انفجار+متوالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-526010-مقایسه+روش+های+شبیه+سازی+و+بهینه+سازی+در+تعیین+موقعیت+و+مقادیر+نشت+در+شبکه+های+توزیع+آب+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-524902-مدل+سازی+شبکه+های+توزیع+آب+شهری+با+در+نظر+گرفتن+تاثیر+جنس،+قطر+و+سن+لوله+ها+در+تنظیم+ضرایب+هیزن+ویلیامز+شبکه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-524857-بررسی+سطح+عملکرد+لرزه+ای+سیستم+ترکیبی+قاب+های+بتنی+و+قاب+های+سبک+فولادی+سرد+نورد+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-523085-تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+سکوی+شابلونی+تحت+اثر+بار+امواج.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-523006-ارزیابی+تاثیر+جزئیات+چشمه+اتصال+در+شکل+گیری+مفصل+پلاستیک+در+اتصالات+RCS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-521794-بررسی+اثر+الیاف+پلی+استر+صنعتی+روی+مقاومت+و+روانی+مارشال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-521696-ارزیابی+ویژگی+های+سنگ+آهک+و+ارائه+ی+روابط+تجربی+با+استفاده+از+نتایج+آزمایشگاهی+مطالعه+موردی++معدن+سنگ+آهک+شهرستان+زرندیه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-520179-طراحی+لرزه+ای+سازه+های+برشی+بر+اساس+عملکرد+با+استفاده+از+روش+زمان+دوام.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-520156-بررسی+جنبه+های+فنی+و+اقتصادی+سیستم+سازه+عرشه+پل+های+متشکل+از+شبکه+های+دولایه+فضاکار+مختلط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-518960-ارزیابی+خصوصیات+مکانیکی+اتصالات+نیمه+صلب+در+سازه+های+فولادی+با+استفاده+از+روش+مولفه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-518946-ارزیابی+مقاومت+فشاری+مقاطع+سرد+نورد+شده+به+روش+های+متداول+موجود+و+روش+نوار+محدود+مختلط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-517729-تحلیل+رشد+ترک+ناشی+از+خستگی+با+استفاده+از+تابع+وضعیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-513799-بررسی+ضریب+رفتار+سیستم+قاب+خمشی+بتن+آرمه+واقع+بر+خاک+نرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-513766-روش+تحلیلی+محاسبه+معادله+پروفیل+سطح+مقطع+کانال+منحنی+شکل+بر+پایه+نشت+با+استفاده+از+نگاشت+همدیس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-512414-چالش+های+اجرایی+پروژه+خط+انتقال+فاضلاب+به+تصفیه+خانه+خین+عرب+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-512292-بررسی+ترک+و+تغییر+شکل+در+سد+مسجد+سلیمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-512248-معرفی+ابزار+محدودگر+نیروی+جدید+و+بررسی+تاثیر+آن+در+رفتار+خرابی+چلیک+های+دولایه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-512209-بهینه+سازی+اتصالات+برشی+سازه+های+فولادی+سرد+نورد+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-510723-مدل+سازی+عددی+اندرکنش+امواج+دریا+با+موج+شکن+های+لاستیکی+در+حالت+مهار+شده+در+یک+نقطه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-510679-بررسی+کمانش+ورق+های+ضخیم+لایه+ای+کامپوزیت+با+استفاده+از+روش+نوار+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-510632-ارزیابی+پایداری+شیروانی+مشرف+بر+جاده+باغمیشه+در+نزدیکی+محور+سد+شهید+مدنی+و+پایدارسازی+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-509367-طراحی+بهینه+سیستم+های+توزیع+آب+با+استفاده+از+یک+الگوریتم+هیبریدی+جدید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-509322-روشی+کاربر+پسند+در+بهینه+سازی+دو+هدفه+شبکه+های+توزیع+آب+شهری+به+کمک+نرم+افزار+اکسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-509279-کاربرد+برنامه+نویسی+ژنتیک+در+تبیین+روابط+ساختاری+جریان+غیرخطی+در+محیط+متخلخل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-508284-تحلیل+حساسیت+رطوبتی+مخلوط+های+آسفالتی+حاوی+سرباره+فولاد+کوره+قوس+الکتریک+براساس+تئوری+انرژی+آزاد+سطحی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-508230-کاربرد+قوانین+انجمنی+در+بررسی+بارش+های+منطقه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-506717-بررسی+امکان+بهسازی+خاک+های+ریزدانه+به+روش+بیولوژیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-506695-ارزیابی+اثر+باکتری+بر+ویژگی+های+نشست+پذیری+و+نفوذپذیری+خاک+مارن+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-506676-مدل+های+پیش+بینی+عملکرد+قیرهای+اصلاح+شده+با+پودر+لاستیک+و+اهمیت+مولفه+های+بهبود+آن+بر+پایه+آنالیز+حساسیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-505270-بررسی+ظرفیت+باربری+اتصال+تیر+به+ستون+فولادی+پر+شده+با+بتن+با+مقطع+مربعی+به+وسیله+پیچ+دو+سر+بسته+Blind+Bolt.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-505205-بررسی+تاثیر+برخی+پارامترهای+مهم+در+رفتار+پایداری+فرم+های+آزاد+دو+گنبدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-505173-ارزیابی+و+تحلیل+روند+سوانح+ریلی+در+کشورهای+آمریکا+،+کانادا+و+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-503779-ارزیابی+آزمایشگاهی+باربرداری+و+بارگذاری+مجدد+در+عمق+های+متوالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-503742-مطالعه+اثر+الیاف+پلیمری+درهم+تنیده+بر+مشخصات+مکانیکی+بتن+خودتراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-503725-توسعه+روش+طراحی+پلاستیک+بر+اساس+عملکرد+در+سیستم+دوگانه+قاب+خمشی+و+مهاربند+برون+محور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-502046-روش+سیالاتی+برای+ارزیابی+تاثیر+حضور+شمع+بر+گسترش+جانبی+ناشی+از+روانگرایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-501999-تاثیر+عوامل+تاثیرگذار+بر+تحلیل+پایداری+شیب+های+خاکی+بر+مبنای+تئوری+گراف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-501933-بررسی+ضریب+رفتار+قاب+های+بتنی+مسلح+با+آلیاژهای+حافظه+دار+شکلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-500094-بررسی+احتمال+گسیختگی+هیدرولیکی+در+سد+خاکی+تبارک+آباد+براساس+نتایج+ابزار+دقیق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-499864-تحلیل+پوش+آور+سازه+های+بنایی+غیرمسلح+دو+طبقه+با+استفاده+از+روش+ماکرومدل+در+قالب+مدل+چند+صفحه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-499739-مقایسه+پارامترهای+تنش+موثر+مختلف+در+پیش+بینی+مقاومت+برشی+خاک+های+غیر+اشباع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-499543-بررسی+عملکرد+مدل+های+آشفتگی+RNG+و+K_ε+در+پیش+بینی+عمق+آبشستگی+در+اطراف+آبشکن+L+شکل+با+مدل+عددی+Flow_3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-498203-گزارش+نتایج+ارزیابی+آزمایشگاهی+عملکرد+تیرهای+سراسری+نامعین+پس+کشیده+دارای+بتن+خودتراکم+پرمقاومت+HSSCC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-498168-مدل+سازی+پدیده+فرونشست+ناشی+از+تونل+سازی،+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+داده+های+ترازیابی+دقیق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-497935-بررسی+تاثیر+ترکیبی+الیاف+بر+مقاومت+فشاری+تک+محوری+خاک+رس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-496923-بررسی+رفتار+بیرون+کشش+ژئوگرید+در+خاک+ماسه+ای+با+استفاده+از+روش+PIV.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-496892-بررسی+نقاط+ضعف+و+قوت+ساختمان+های+پیش+ساخته+بتنی+با+توجه+به+شاخص+های+توسعه+پایدار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-496846-شناسایی+و+طبقه+بندی+ریسک+های+پروژه+های+گودبرداری+عمیق+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-495167-بررسی+کاهش+هزینه+های+حمل+و+نقل+ادارات+دولتی+از+طریق+بومی+گزینی+و+حمل+و+نقل+غیر+موتوری+مطالعه+موردی+شهرداری+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-495029-بررسی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+بتنی+مسلح+شده+با+میلگردهای+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-494968-روابط+پیشنهادی+و+روشی+حدی+جهت+تعیین+مقاومت+بیرون+کشیدگی+میخ+یا+نیل+از+درون+خاک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-492923-تخصیص+آب+در+رودخانه+های+مرزی+با+دیدگاه+نگاه+مشترک+مطالعه+موردی+رودخانه+هریرود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-492890-بهبود+عملکرد+اتصال+تیر+_+ستون+بتن+آرمه+با+استفاده+از+بتن+فوق+توانمند+الیافی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-492847-بهینه+سازی+تقویت+ستون+های+بتن+آرمه+با+مقطع+مستطیلی+توسط+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-491324-استراتژی+های+مدیریت+بحران+پدافند+غیر+عامل+بافت+فرسوده+شهری+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-491245-بررسی+اثر+عمق+گودبرداری+بر+روی+تغییر+شکل+جانبی+و+نشست+سطح+زمین+در+سیستم+میخکوبی+و+مقایسه+عملکرد+آن+با+دیوار+حائل+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-491181-بررسی+عملکرد+قرارگیری+المان+های+کابلی+در+سکوهای+ثابت+دریایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-491095-اثر+فاصله+جانبی+شمع+ها+بر+ضریب+کاهش+گروه+شمع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-491009-بررسی+عددی+رفتار+درون+صفحه+دیوارهای+مصالح+بنایی+غیرمسلح+تقویت+شده+با+بتن+الیافی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-488130-بررسی+تاثیر+همزمانی+مولفه+های+لرزه+ای+با+استفاده+از+تحلیل+های+استاتیکی+غیر+خطی+برای+سازه+های+منظم+و+نامنظم+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-488055-عملکرد+خمشی+صفحات+مستطيلی+ارتوتروپ+با+گوشه+های+مقيد+تحت+بار+گسترده+يکنواخت+عمود+بر+سطح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-487996-بررسی+خرابی+شیار+شدگی+در+آسفالت+گرم+WMA+حاوی+افزودنی+Sasobit.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-487533-ارزیابی+تاثیر+طول+لوله+های+فورپولینگ+در+کاهش+نشست+تونل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-487429-بررسی+تاثیر+باکتری+بر+بهبود+نفوذپذیری+و+خواص+مکانیکی+بتن+مسلح+به+الیاف+پلی+پروپیلن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-486654-مقایسه+عددی+عملکرد+دیواره+های+میخکوبی+شده+و+سیستم+ترکیبی+میخکوبی+و+شمع+نگهبان+در+گودبرداری+های+عمیق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-486584-ارزیابی+تاثیرات+بلند+مدت+مدیریتی+_+اقتصادی+ناشی+از+سناریوهای+تثبیت+منابع+آب+زیرزمینی+در+دشت+جوین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-486500-بررسی+حساسیت+رفتار+غیرخطی+سدهای+بتنی+دو+قوسی+به+تزریق+ناقص+درزهای+انقباض+در+ترازهای+فوقانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-486466-بررسی+عملکرد+روش+های+مختلف+عددی+برای+شبیه+سازی+سیلاب+در+رودخانه+های+طبیعی+با+کمک+مدل+ماسکینگام.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-486368-بررسی+عملکرد+فنی+و+اقتصادی+روسازی+های+ماندگار+و+مقایسه+آن+با+روسازی+های+معمولی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-483443-بررسی+خواص+فیزیکی+و+مکانیکی+بتن+حفاظ+تابش+های+هسته+ای+با+دانه+بندی+هماتیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-481920-بررسی+آزمایشگاهی+ظرفیت+باربری+ستون+سنگی+تسلیح+شده+به+صورت+مرکب+قائم+و+افقی+با+ژئوسنتتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-481804-تحلیل+و+بررسی+پمپ+گریز+از+مرکز+همراه+با+تعداد+پره+های+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-481719-بررسی+کاربرد+شاخص+های+آسیب+درارزیابی+کمی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+پایه+ی+پل+های+فولادی+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-481631-بررسی+تاثیر+پارامترهای+طرح+اختلاط+و+ترمودینامیک+بر+حساسیت+رطوبتی+مخلوط+آسفالت+گرم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-480405-بررسی+جریان+ورودی+جانبی+مستغرق+از+کانال+فرعی+به+جریان+فوق+بحرانی+در+کانال+اصلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-480183-بررسی+رفتار+دینامیکی+مخازن+استوانه+ای+بتنی+ذخیره+مایع+و+ارائه+یک+مدل+مکانیکی+خاص+این+مخازن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-480041-طراحی+لرزه+ای+سازه+های+فلزی+بر+اساس+سطح+شکل+پذیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-479991-تهیه+منحنی+های+شکنندگی+لرزه+ای+برای+ساختمان+های+بتن+مسلح+با+سیستم+قاب+خمشی+متوسط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-479910-بررسی+تاثیر+شدت+و+مدت+بارندگی+بر+پایداری+شیروانی+های+خاکی+در+شرایط+اشباع+_+غیر+اشباع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-478241-بررسی+عددی+تاثیر+تغییرات+پارامترهای+هندسی+سازه+موج+شکن+شناور+بر+روی+عملکرد+دینامیکی+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-478209-بررسی+اثر+افزایش+دبی+بر+موقعیت+پرش+هیدرولیکی+در+سرریز+سرسره+ای+و+پلکانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-478159-بررسی+خستگی+و+شیارشدگی+مخلوط+های+آسفالتی+نیمه+گرم+با+دو+افزودنی+واکس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-478096-پایش+سلامت+سازه+ها+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+تغذیه+رو+به+جلو+مبتنی+بر+داده+های+تاریخی+رفتار+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-477991-مطالعه+عددی+مشخصات+جریان+بر+روی+سرریز+جانبی+لبه+تیز+مستطیلی+در+کانال+باز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-476614-مروری+بر+مدل+ویسکوالاستوپلاستیک+خرابی+محیط+های+پیوسته+در+پیش+بینی+رفتار+مخلوط+آسفالتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-476510-تحلیل+پارامتری+عوامل+موثر+بر+انتخاب+سیستم+برج+توربین+های+بادی+کوچک+مقیاس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-476467-شبیه+سازی+مقادیر+دبی+روزانه+لیقوان+چای+با+استفاده+از+رگرسیون+بردار+پشتیبان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-476013-مطالعه+رفتار+مکانیکی+یک+خاک+ماسه+ای+لای+دار+طبیعی+در+چارچوب+مکانیک+خاک+حالت+بحرانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-474893-بهینه+سازی+قاب+ها+به+کمک+ترکیب+الگوریتم+جامعه+پرندگان+با+روش+کرایگینگ+تحت+اثر+تحریک+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-474782-مدلسازی+سه+بعدی+جریان+ریزگردها+و+بررسی+اثر+معماری+ساختمان+در+توزیع+آنها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-474452-کنترل+فعال+سازه+جداسازی+شده+و+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+چندگانه+با+منطق+فازی+تحت+زلزله+میدان+نزدیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-474437-ارزیابی+لرزه+ای+دیوار+برشی+بتن+مسلح+مقاوم+سازی+شده+با+الیاف+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-474062-ارائه+راهکارهای+مناسب+جهت+کاهش+خطا+در+ابزار+دقیق+سدهای+خاکی+و+سنگریزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-474045-راهکاری+نوین+به+منظور+کاهش+تغییر+مکان+های+نسبی+ناشی+از+امواج+لرزه+ای+درون+صفحه+در+مجاورت+عوارض+توپوگرافی+قائم+زمین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-473905-بهینه+سازی+سطح+مقطع+سازه+های+خرپایی+با+استفاده+از+الگوریتم+ژنتیک+هوشمند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-472339-حل+مسائل+معکوس+دوبعدی+الاستودینامیک+با+استفاده+از+روش+اجزای+محدود+و+الگوریتم+فراابتکاری+ازدحام+ذرات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-472312-بررسی+ارتعاش+آزاد+نانوتیرهای+مدرج+هدفمند+با+بکارگیری+روش+دیفرانسیل+کوادریچر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-472282-بررسی+سختی+و+شکل+پذیری+اتصال+خمشی+کاهش+یافته+با+شکاف+هایی+در+جان+تیر+RBS_SW.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-472117-بررسی+شبیه+سازی+عددی+پرش+هیدرولیکی+در+حوضچه+های+آرامش+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-472078-مدل+سازی+عددی+شمع+های+مهاری+فراساحلی+تحت+اثر+بارهای+ناشی+از+پهلوگيری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-470757-بکارگیری+مدل+های+ترکیبی+موجک+_+ماشین+بردار+پشتیبان+و+برنامه+ریزی+ژنتیک+در+پیش+بینی+سری+های+زمانی+هیدرولوژیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-470711-تحلیل+عددی+تراوش+در+خاک+های+غیر+اشباع+با+در+نظر+گرفتن+فاز+هوا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-470648-ارزیابی+استفاده+از+سیستم+های+نوین+در+صنعت+حمل+و+نقل+ریلی+با+رویکرد+بهینه+سازی+مصرف+انرژی+و+افزایش+ایمنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-470626-رفتار+هیسترتیکی+ستون+ها+تحت+تحریکات+تصادفی+زمین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-470612-شناسایی+دلایل+تاخیر+در+پروژه+های+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-470373-اثر+خوردگی+بر+مقاومت+پیوستگی+بتن+معمولی+و+الیافی+در+شرایط+محیطی+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-469373-شبیه+سازی+عملکرد+سیستم+های+جمع+آوری+آب+های+سطحی+با+رویکرد+تحلیل+حساسیت+مدل+های+هیدرولوژیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-469298-توسعه+زیربرنامه+UEL+در+نرم+افزار+ABAQUS+برای+المان+مرتبه+بالای+ناحیه+چسبنده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-469281-مدل+سازی+بارش+_+رواناب+با+استفاده+از+مدل+شبکه+فازی+عصبی+تطبیقی+و+مقایسه+آن+با+مدل+های+شبکه+عصبی،+سری+زمانی+و+رگرسیون+خطی+چند+متغیی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-469236-ارزیابی+و+مقایسه+محصول+بارش+ماهواره+PERSIANN_CCS+و+مشاهدات+باران+سنجی،+مطالعه+موردی+شبکه+باران+سنجی+استان+های+تهران+_+البرز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-469185-ارزیابی+عملکرد+روش+میانگین+وزنی+مرتب+شده+OWA+در+ترکیب+نتایج+روش+های+درون+یابی+در+تخمین+تراز+آب+زیرزمینی+دشت+دهگلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-469080-مقایسه+حذف+رنگزاهای+قرمز+بازی+46+و+متیلن+آبی+با+استفاده+از+نانولوله+های+کربنی+چند+دیواره+عامل+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467916-بررسی+تراز+پایه+محافظه+کارانه+در+ساختمان+های+دارای+پی+های+غیر+همسطح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467890-کنترل+آسیب+در+سازه+های+هوشمند+با+استفاده+از+ترکیب+روش+شناسایی+لحظه+ای+آسیب+و+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+نیمه+فعال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467815-کنترل+پیچش+ساختمان+های+بلند+با+استفاده+از+تلفیق+شناسایی+آسیب+و+دستگاه+کنترل+نیمه+فعال+با+سختی+متغیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467789-بررسی+اثر+شکل+بازشو+بر+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+بتن+مسلح+دارای+میانقاب+مصالح+بنایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467769-تحکیم+تونل+به+روش+فورپلینگ+در+لایه+های+سست+و+ریزشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467745-ارزیابی+تاثیر+خروج+از+مرکزیت+عضو+قطری+در+مهاربندهای+زانویی+بر+عملکرد+قاب+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467702-طراحی+سنسور+مبتنی+بر+بلورهای+فوتونی+برای+نشت+یابی+خطوط+انتقال+آب+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467585-بررسی+عملکرد+سازه+ها+در+زمین+لرزه+دوگانه+21+مرداد+1391+اهر+_+ورزقان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467532-بهینه+یابی+قاب+های+فولادی+براساس+روش+جستجوی+ممنوعه+و+بررسی+تاثیر+پارامتر+بازه+همسایگی+در+روند+بهینه+یابی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467243-تاثیر+میرایی+بر+رفتار+لرزه+ای+مخازن+جداسازی+شده+توسط+جداساز+آونگ+اصطکاکی+تک+قوسی+تحت+تحریک+زلزله+های+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-467182-بررسی+تاثیر+مشخصات+اتصال+کناری+بر+عملکرد+فشاری+مهاربندهای+قطری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466962-مدل+اولویت+بندی+روشنایی+جهت+افزایش+ایمنی+راه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466929-بهینه+سازی+سطح+مقطع+و+شکل+هندسی+خرپاهای+دو+بعدی+و+سه+بعدی+با+استفاده+از+روش+گروه+ذره+ها+PSO.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466886-اثرات+میرایی+و+جهت+یافتگی+در+اندازه+گیری+های+میکروترمور+؛+مطالعه+موردی+،+شهر+بجنورد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466698-تحلیل+کمانشی+پوسته+های+استوانه+ای+دارای+سخت+کننده+تحت+اثر+ترکیب+بارهای+محوری+و+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466691-تحلیل+کمانشی+پوسته+های+استوانه+ای+چندلایه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466682-ارزیابی+لرزه+ای+بنای+تاریخی+شیخ+حیدر+مشکین+شهر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-466643-محاسبه+میدان+لغزش+زلزله+Mw7.1+سال+1999+هکتورماین+با+استفاده+از+روش+تفکیک+طیفی+تابع+گرین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-464685-تحلیل+لرزه+ای+سد+بتنی+وزنی+با+در+نظر+گرفتن+اثر+لایه+ی+رسوب+،+با+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-464664-بررسی+تیپ+شخصیتی+و+میزان+رضایتمندی+زناشویی+شاغلین+مهندسی+عمران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-464613-اثر+بار+ثقلی+و+نشست+تکیه+گاهی+در+بررسی+پایداری+گنبد+تک+لایه+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-464251-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+بتن+مسلح+با+قاب+های+خمشی+کنترل+شده+بر+اساس+ضوابط+تغییر+مکان+نسبی+آیین+نامه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-461717-ارزیابی+آزمایشگاهی+تیپ+مهار+جانبی+دیوارهای+غیر+باربر+با+مصالح+بنایی+به+ستون+های+فلزی+و+جایگزینی+آن+با+اتصالات+پیشنهادی+جدید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-461688-تاثیر+جانمایی+پیچ+ها+بر+وزن+ورق+اتصال+بادبند+بهینه+با+استفاده+از+روش+ESO.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-459803-مدلسازی+عددی+اثرات+بار+انفجاری+در+داخل+مخزن+بر+رفتار+دینامیکی+سدهای+وزنی+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-459771-بررسی+تحلیلی+رفتار+سیستم+لرزه+ای+مهاربند+کمانش+تاب+همگرای+متعارف+با+مهاربند+کمانش+تاب+طول+کوتاه+در+هندسه+ی+X.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-458279-تحلیل+ترک+مود+I+در+محیط+ایزوتروپ+الاستوپلاستیک+با+استفاده+از+تئوری+پلاستیسیته+ی+گرادیان+تنشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-458167-تعیین+ضریب+رفتار+سازه+های+مجهز+با+میراگر+نوار+فولادی+با+خم+اولیه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-454736-مقایسه+،+صحت+سنجی+و+پیش+بینی+عددی+و+آزمایشگاهی+مدل+های+پارامتری+شیروانی+های+خاکی+مسلح+شده+توسط+ژئوتکستایل+با+ابعاد+واقعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-454693-تاثیر+طول+آبشکن+با+تعداد+مختلف+دماغه+عمود+بر+ساحل+در+میزان+فرسایش+و+تنش+برشی+بستر+تحت+تاثیر+جریان+های+موازی+سواحل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-453538-تحلیل+حساسیت+سدهای+بتنی+وزنی+نسبت+به+مشخصات+بتن+با+استفاده+از+آنالیز+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-453495-بررسی+اثرات+ضخامت+لایه+های+خاک+بر+عملکرد+لرزه+ای+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-452267-بررسی+بهبود+خواص+خاک+با+در+نظر+گرفتن+ناهمسانی+نفوذپذیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-452234-کنترل+فعال+ارتعاش+قاب+های+ساختمانی+هوشمند+به+وسیله+محرک+های+میله+ای+کششی+فعال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-452225-بهسازی+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+با+سیستم+میراگر+ویسکوز+مایع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-450730-تحلیل+و+مدلسازی+لرزه+ای+سد+سفیدرود+و+تعیین+فشارهای+استاتیکی+و+دینامیکی+با+تغییرات+تراز+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-450717-تاثیر+زاویه+همگرایی+جت+مستغرق+بر+حداکثر+طول+تاثیر+در+سیال+پذیرنده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-449016-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+هم+زمان+نانو+رس+و+سیمان+بر+روی+مقاومت+برشی+ماسه+انزلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-448982-تولید+بتن+پودری+واکنش+پذیر+با+استفاده+از+ماسه+سیلیسی+موجود+در+مناطق+کویری+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-445781-مقایسه+کیفیت+پسماند+تر+شهر+فسا+با+استاندارد+مواد+قابل+کمپوست.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-445725-بررسی+رفتار+اتصال+فولادی+نیمه+گیردار+با+ورق+پیچشی+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-445678-تحلیل+پایداری+شیروانی+سد+سنگریزه+ای+با+رویه+بتنی+گلورد+با+استفاده+از+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-443951-افراز+نرخ+لغزش+در+گسل+راندگی+شمال+تهران+با+استفاده+از+روش+المان+های+مرزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-443903-تعیین+حداقل+ممان+اینرسی+سخت+کننده+ها+در+دیوارهای+برشی+فولادی+با+بازشو+در+تئوری+اندرکنش+ورق+و+قاب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-442484-ترکیب+شبکه+عصبی+و+مدل+مفهومی+HBV+به+منظور+شبیه+سازی+رواناب+روزانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-442435-بررسی+پایداری+تونل+های+کم+عمق+با+استفاده+از+روش+مرز+بالای+آنالیز+حدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-442116-آسیب+یابی+خرپاها+به+یاری+پاسخ+های+ایستای+دارای+اغتشاش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-441554-ارزیابی+کارآیی+بتن+های+خودمتراکم+سبک+حاوی+میکروسیلیس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-441513-بررسی+تاثیر+تغییرات+مدول+الاستیسیته+و+چسبندگی+خاک+در+گروه+شمع+تحت+بارهای+جانبی+و+قائم+در+خاک+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-435903-مکان+یابی+خسارت+در+سازه+های+بتن+آرمه+بر+مبنای+بررسی+تغییرات+پارامترهای+دینامیکی+سازه+با+کمک+روش+جذر+مجموع+مربعات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-435878-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+تاریخچه+تنش+بر+رفتار+خزشی+خاک+ماسه+رس+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-434634-ارزیابی+شاخص+خسارت+قاب+های+فولادی+خمشی+در+ترازهای+عملکرد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-434578-کاربرد+سخت+کننده+در+میراگر+مرکزی+حلقه+ای+شکل+برای+کاهش+کمانش+های+موضعی+در+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-433158-بررسی+آثار+زیست+محیطی+عملیات+حفاری+در+دریا+و+روش+های+کاهش+آلودگی+ناشی+از+حفاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-433110-استفاده+عملی+از+تجهیزات+و+فن+آوری+های+موجود+در+صنعت+ساختمان+در+جهت+توسعه+پایدار+با+روش+AHP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-433080-اعمال+شرط+مرزی+ورودی+در+شبیه+سازی+جریان+سطح+آزاد+در+مدل+عددی+OpenFOAM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-431028-بررسی+روش+های+افزایش+مقاومت+نمونه+های+کامپوزیتی+در+برابر+برخورد+گلوله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-430994-مطالعه+عددی+تاثیر+گروه+ریزشمع+بر+پتانسیل+روانگرایی+خاک+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-424722-بررسی+تصفیه+بیولوژیکی+هوازی+فاضلاب+شیراز+با+استفاده+از+مدیا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-423373-مطالعه+و+بررسی+رفتار+اثر+سوراخ+دایروی+در+تیر+کوتاه+غیر+منشوری+در+اتصالات+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-421413-رفتار+چرخه+ای+اتصال+خمشی+تیر+با+جان+کاهش+یافته+به+ستون+قوطی+شکل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-421383-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+میکروپایل+های+مایل+با+نرم+افزار+FLAC3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-421134-بررسی+اثر+ساختار+بر+روی+پارامترهای+مقاومت+برشی+خاک+های+سیمانی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-421092-کنترل+نیمه+فعال+عرشه+سکوهای+دریایی+با+استفاده+از+ترکیب+میراگر+MR+و+جداساز+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-419327-بررسی+رفتار+قاب+های+خمشی+فولادی+ویژه+تحت+پدیده+خرابی+پیش+رونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-418021-تاثیر+ضریب+شکل+طیفی+Spectral+Shape+Factor،+بر+روی+احتمال+فروریزش+ساختمان+های+بتن+مسلح+با+سیستم+قاب+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-417993-معرفی+بتن+آماده+خشک+خودتراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-415637-آیین+نامه+بتن+آمریکا+ACI+318_14.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-415486-آیین+نامه+ATC_24.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-414260-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+GFRP+منتشر+شده+در+سال+2016.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-413784-بررسی+عددی+تاثیر+کمانش+میلگردهای+فشاری+بر+مقاومت+ستون+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-413761-عملکرد+لرزه+ای+اتصال+تیر+به+ستون+در+قاب+خمشی+فولادی+سرد+شکل+داده+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-412408-نقشه+های+کامل+سازه+و+معماری+ساختمان+مسکونی+چهار+طبقه+اسکلت+بتنی+با+زیر+بنای+کل+حدود+330+متر+مربع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-411304-بررسی+تحلیل+های+دینامیکی+استاندارد+2800+و+مقایسه+با+روش+قابلیت+اعتماد+سازه+ها+در+تعیین+بیشینه+جابجایی+نسبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-410301-بررسی+پایداری+گنبدهای+تک+لایه+فضاکار+اشودلر+هرس+شده+تحت+اثر+بارهای+ثقلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-410285-ارزیابی+عوامل+موثر+بر+شکل+گیری+نواحی+بلاتکلیفی+در+تقاطع+های+چراغ+دار+زمانبندی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-409368-بررسی+ارتباط+زاویه+اصطکاک+داخلی+خاک+با+پارامترهای+ژئوتکنیکی+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+چند+جمله+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-409357-ارزیابی+عملکرد+قاب+های+مهاربند+هم+محور+خودایستا+تحت+بارگذاری+لرزه+ای+SC_CBF.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-408310-ارائه+یک+الگوی+یکپارچه+در+شناخت+فاکتورهای+موثر+برچسب+گذاری+در+مصالح+ساختمانی+سبز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-408294-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+خمشی+تیر+ورق+های+فولادی+با+ناکاملی+کروی+در+صفحه+جان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-405734-نقشه+های+کامل+سازه+و+معماری+ساختمان+مسکونی+چهار+طبقه+اسکلت+فلزی+با+زیر+بنای+کل+حدود+325+متر+مربع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-405091-بررسی+تاثیر+آهک+و+سیمان+بر+مقاومت+برشی+زهکشی+شده+خاک+بنتونیت+_+ماسه+پیش+تحکیم+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-404382-بررسی+تاثیر+فشار+تزریق+انتهایی+بر+نشست+سطحی+زمین+در+حفاری+با+TBM+در+محیط+های+شهری+_+مطالعه+موردی+خط+2+مترو+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-403557-یک+مدل+الاستوپلاستیک+جامع+برای+خاک+های+غیر+اشباع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-401608-نقشه+های+کامل+سازه+و+معماری+ساختمان+مسکونی+چهار+طبقه+اسکلت+فلزی+با+زیر+بنای+کل+حدود+431+متر+مربع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-401046-بررسی+تجارب+پیاده+راه+سازی+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-401035-کارکردهای+خیابان+پیاده+با+تاکید+بر+شهرهای+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-401013-ملاحظاتی+در+سیاست+های+توسعه+حمل+و+نقل+شهری+با+تاکید+بر+کلان+شهرها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-400609-بررسی+تاثیر+نوع+و+محل+ژئوسنتتیک+بر+پاسخ+روسازی+های+آسفالتی+با+رفتار+ویسکوالاستیک+با+استفاده+از+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-400594-اثرات+افزایش+تعداد+المان+های+باربر+جانبی+سازه+بر+میزان+شکل+پذیری+سیستم+در+ساختمان+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-399378-نقشه+های+کامل+سازه+و+معماری+ساختمان+مسکونی+سه+طبقه+اسکلت+فلزی+با+زیر+بنای+کل+حدود+186+متر+مربع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-396868-بررسی+آزمایشگاهی+پروفیل+آبشستگی+در+اثر+جت+افقی+در+پایین+دست+دریچه+های+کشویی+ساده+و+هلال+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-396857-شبیه+سازی+تاثیر+پل+بر+روند+رسوبگذاری+و+فرسایش+رودخانه+با+استفاده+از+مدل+HEC_RAS+مطالعه+موردی+رودخانه+پلرود+استان+گیلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-396125-بررسی+اثر+نوع+و+دانه+بندی+خاک+بر+ناحیه+انتقال+فیلتر+در+سیستم+های+مرکب+خاک+_+ژئوتکستایل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-396117-مقایسه+میان+یابی+داده+های+ماهانه+بارش+با+استفاده+از+روش+کریجینگ+و+شبکه+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-396116-انتخاب+بهترین+پارامترهای+شبکه+عصبی+ANN+به+منظور+تخمین+داده+های+بارش+ماهانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-395488-بررسی+نحوه+تاثیر+تحلیل+های+دینامیکی+خطی+و+غیرخطی+بر+بازتاب+های+سازه+مطالعه+موردی+قاب+بتنی+5+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-395112-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+زلزله+های+نزدیک+گسل+Near+fault+earthquakes+منتشر+شده+در+سال+های+2015+تا+2016.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-394801-بررسی+ظرفیت+باربری+اتصالات+پیچی+تیرچه+های+سرد+نورد+شده+به+تیرهای+اصلی+در+ساختمان+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-393651-ارزیابی+بهبود+رفتار+مقاومتی+ماسه+بادی+با+افزودن+رزین+پلیمری+با+پایه+آمینی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-392406-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+بتن+سبک+خودتراکم+با+مقاومت+بالا+HSLSCC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-392403-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+بتن+خودتراکم+با+مقاومت+بالا+HSSCC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-392362-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+بتن+با+مقاومت+بالا+HSC+منتشر+شده+در+سال+2016.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-391576-تعیین+میزان+لقی+بهینه+در+اتصال+مهاربند+هم+محور+به+قاب+خمشی+فولادی+با+استفاده+از+تحلیل+تاریخچه+زمانی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-391057-مقالات+ISI+در+زمینه+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+BRB+منتشر+شده+در+سال+2016.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-389235-مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+کامپوزیت+CSPSW+منتشر+شده+در+سال+2016.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-389202-مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+SPSW+منتشر+شده+در+سال+2016.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-389133-تعیین+تراکم+نیل+بهینه+بر+مبنای+کنترل+ضریب+اطمینان+تعادل+حدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-388359-روش+های+پیش+بینی+زلزله+ناشی+از+علائم+سطحی+روانگرایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-387505-هیدرودینامیک+سرریزهای+کنگره+ای+انحنادار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-387487-بررسی+عددی+و+تحلیلی+یک+اتصال+نیمه+صلب+فولادی+جدید+تحت+بارگذاری+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-385998-استخراج+منحنی+های+IDF+از+داده+های+روزانه+بارش+مطالعه+موردی+ایستگاه+سینوپتیک+مشهد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-385968-بررسی+عملکرد+دیوارهای+برشی+کوپل+بتنی+با+تیرهای+پیوندی+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-385377-ترمیم+ژئوتکنیکی+یک+کانال+ساخته+شده+در+خاک+مسئله+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-385132-کاربرد+بتن+های+هوشمند+توانمند+در+المان+های+سازه+های+بتنی+با+دیدگاه+اثرات+اقتصادی+و+چرخه+حیات+پروژه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-384657-تحلیل+هیدرودینامیکی+جریان+بر+روی+سرریزهای+کلیدپیانویی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-384503-روشی+جدید+برای+تعیین+محل+سنسورها+جهت+نظارت+بر+سلامتی+سازه+پل+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-383826-حل+کامپیوتری+عددی+رفتار+هیسترزیس+ستون+های+I+شکل+و+ستون+های+بست+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-383356-بررسی+عملکرد+میراگر+جرمی+تنظیم+شونده+در+زمان+خرابی+ناشی+از+خستگی+در+توربین+بادی+فراساحلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-380999-ارائه+یک+مدل+برای+تعیین+مناسب+ترین+روسازی+به+وسیله+نرم+افزار+MEPDG+مطالعه+موردی+شهر+بندرعباس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-380957-انتخاب+نوع+لوله+مناسب+در+ساخت+شبکه+های+آبرسانی+به+مناطق+کم+جمعیت+با+روش+OWA_TOPSIS+و+لحاظ+اجماع+گروهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-376320-فاصله+مورد+نیاز+ساختمان+های+با+قاب+خمشی+فولادی+به+منظور+جلوگیری+از+برخورد+در+حین+زلزله+با+تحلیل+غیر+خطی+به+روش+ارتعاشات+تصادفی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-375506-بررسی+اثرات+اجرای+نوارهای+صداساز+در+راه+های+برون+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-374708-تعیین+ظرفیت+فشاری+مقطع+نبشی+فولادی+سرد+نورد+شده+با+استفاده+از+روش+های+آیین+نامه+ای+و+آزمایشگاهی+و+مقایسه+بین+آنها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-373942-تحلیل+پارامتریک+رفتار+لرزه+ای+عوارض+توپوگرافی+مثلثی+شکل+در+فضای+زمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-373892-تاثیر+مصالح+ریزدانه+بر+تثبیت+بیولوژیکی+خاک+های+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-372674-ارزیابی+اقتصادی+و+فنی+و+راه+اندازی+قطار+سریع+السیر+در+مسیر+تهران+_+زنجان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-372166-سازه+های+باز+شونده+و+جمع+شونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-372114-روش+تلفیقی+تحلیل+برگشتی+جهت+مطالعه+پایداری+شیروانی+های+خاکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-371369-بررسی+تاثیر+بنتونیت+بر+مقاومت+استاتیکی+ماسه+سست+با+استفاده+از+آزمایش+سه+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-370314-بررسی+تاثیر+ریزدانه+های+پلاستیک+بر+رفتار+و+مقاومت+برشی+ماسه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-369825-ارزیابی+ارتعاشات+زمین+ناشی+از+عملیات+شمعکوبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-368969-معرفی+روش+مناسب+برای+ارزیابی+سریع+آسیب+پذیری+لرزه+ای+ساختمان+های+مسکونی+متداول+شهر+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-367480-محاسبه+تحلیلی+میزان+فرسایش+کناره+رودخانه+زاینده+رود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-366945-تحليل+روسازي+انعطاف+پذير.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-366714-بهبود+خواص+فیزیکی+و+مکانیکی+آسفالت+گرم+تحت+تاثیر+توام+استایرن+بوتادین+استایرن+و+آهک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-366208-بررسی+ضریب+رفتار+آیین+نامه+2800+برای+قاب+های+بتن+آرمه+براساس+روش+FEMA+P695.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-365732-بررسی+روسازی+های+بتنی+در+حمل+و+نقل+ریلی+با+نگاهی+به+متروی+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-364339-پیش+بینی+ارتفاع+غوطه+وری+جریان+غلیظ+با+استفاده+از+مدل+تلاطمی+RNG+و+شبکه+های+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-364076-پیش+بینی+مقاومت+پیوستگی+بتن+و+میلگردهای+مدفون+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-362728-تاثیر+تثبیت+بیولوژیکی+خاک+بر+منحنی+نگهداشت+آب+_+خاک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-362531-بررسی+رفتار+روانگرایی+ماسه+مسلح+شده+با+الیاف+نخ+تایر+با+استفاده+از+آزمایش+سه+محوری+تناوبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-361926-بررسی+اثر+شرایط+مرزی+شمع+ها+بر+پارامتر+امپدانس+تحت+بارگذاری+هارمونیک+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-361897-نقش+الیاف+پلی+پروپیلن+بر+خصوصیات+ملات+های+سیمانی+حاوی+دوده+سیلیس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-361182-بررسی+اثر+عوامل+مختلف+بر+ضریب+اصلاح+Kσ+در+ارزیابی+پتانسیل+روانگرایی+خاک+های+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-361145-ارزیابی+آزمایشگاهی+اثر+افزودنی+های+آسفالت+نیمه+گرم+در+بازیافت+آسفالت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-358858-پایان+نامه+دکتری+Designing+testing+and+modelling+two+innovative+non_conventional+buckling+restrained+braces+for+seismic+resistant+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-358699-بررسی+رفتار+قاب+های+فولادی+تحت+اثر+ناکاملی+هندسی+در+مختصات+گرهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-357846-بررسی+اثر+رطوبت+در+رفتار+چسبندگی+مصالح+CFRP+به+تیرهای+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-357037-ارزیابی+عددی+تاثیر+جابجایی+گسل+امتداد+لغز+بر+بازتاب+خطوط+لوله+فولادی+مدفون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-349436-بررسی+عملکرد+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+در+ساختمان+های+بلند+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-347980-مطالعه+اثرات+تحریک+نامتجانس+تکیه+گاه+ها+در+سازه+های+فضاکار+گنبدی+شکل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-343337-تحلیل+عملکردی+سازه+های+فولادی+با+استفاده+از+روش+طیف+نقطه+تسلیم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-341794-تحلیل+و+طراحی+ساختمان+های+بلند+بتنی+متشکل+از+قاب+و+هسته+بتنی+با+استفاده+از+روش+های+خطی+و+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-338897-بررسی+اثر+جنس+خاک+بر+بزرگنمایی+زلزله+جهت+خاک+گروه+4+آیین+نامه+2800+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-337861-بررسی+تجربی+و+تئوری+اتصالات+مستقیم+بادبندهای+فلزی+و+قاب+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-336977-بررسی+ریسک+های+ترکیب+ماشین+آلات+حفاری+در+پروژه+های+قطار+شهری+با+استفاده+از+روش+آنالیز+ریسک+برنامه+ای+و+مدل+پیشرفته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-336786-بررسی+تغییرات+پارامترهای+دینامیکی+ماسه+فیروزکوه+تحت+دامنه+کرنش+متوسط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-336669-بررسی+عملکرد+پوزولان+تراس+بر+خواص+مکانیکی+و+دوام+بتن+خود+تراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-335332-تاثیر+شیب+معکوس+و+زبری+بستر+بر+خصوصیات+پرش+هیدرولیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-334341-بررسی+حساسیت+پارامترهای+مصالح+در+آسیب+دیدگی+سدهای+بتنی+وزنی+تحت+اثر+زمین+لرزه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-334286-محاسبه+ضرایب+ظرفیت+باربری+لرزه+ای+پی+های+نواری+در+مجاورت+شیروانی+ها+با+روش+خطوط+مشخصه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-332213-تحلیل+غیرخطی+دیوار+برشی+فولادی+و+کاربرد+آن+در+ساختمان+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-331344-ارزیابی+روسازی+های+نفوذپذیر+با+رویکرد+مدیریت+ریسک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-330303-بررسی+و+مقایسه+طراحی+لرزه+ای+ساختمان+های+فولادی+به+روش+LRFD+نسبت+به+ASD.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-330249-طراحی+بهینه+سازه+های+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-329700-حذف+نیترات+از+فاضلاب+با+استفاده+از+روش+انعقاد+الکتریکی+مدلسازی+به+کمک+روش+رویه+پاسخ+RSM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-329650-بررسی+شرایط+گسترش+پدیده+اصطکاک+جداری+منفی+در+رادیه+شمع+های+منفصل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-328895-پیشنهاد+یک+مدل+بار+_+جابجایی+برای+مدل+سازی+دیوار+برشی+فولادی+در+محدوده+پس+کمانش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-328857-روش+پاره+سازه+ها+برای+تحلیل+موثر+سازه+های+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-327977-بررسی+تاثیر+پارامترهای+مقاومتی+و+هندسی+میان+لایه+شنی+بر+عملکرد+سیستم+پی+رادیه+شمع+منفصل+NCPRF+در+خاک+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-327839-مقایسه+روش+های+پارامتری+و+ناپارامتری+برای+تحلیل+سری+زمانی+سطح+آب+دریای+مازندران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-327823-مقایسه+تاثیر+درجه+تراکم+دانسیته+نسبی+و+دانه+بندی+در+اندرکنش+ماسه+ژئوگرید+و+ماسه+ژئوتکستایل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-326363-بررسی+اثر+همزمان+تثبیت+با+آهک+و+تسلیح+با+الیاف+مصنوعی+بر+مقاومت+کششی+و+فشاری+خاک+های+رسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-326276-بررسی+ناحیه+تاثیر+شمع+های+تکی+و+گروهی+در+ماسه+تحت+بارگذاری+محوری+فشاری+با+استفاده+از+مدلسازی+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-325555-بررسی+روانگرایی+خاک+های+ماسه+ای+اشباع+با+استفاده+از+روش+انرژی+به+وسیله+دستگاه+برش+پیچشی+استوانه+توخالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-324688-بررسی+رفتار+تراورس+های+بتنی+دالی+راه+آهن+مسلح+شده+با+الیاف+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-324492-رفتار+غیرخطی+استاتیکی+و+دینامیکی+گنبدهای+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-322444-مقاوم+سازی+بناهای+تاریخی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-320627-رفتار+لرزه+ای+مخازن+هوایی+در+اثر+سه+مؤلفه+همبسته+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-317933-بررسی+خواص+شیمیایی،+فیزیکی+و+مکانیکی+شفته+آهکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-317185-روش+ارزیابی+رفتار+سازه+های+بتنی+موجود+در+زلزله+و+بهسازی+آنها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-316465-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+سیمان+بر+رفتار+مکانیکی+ماسه+های+تثبیت+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-316423-ارزیابی+اقتصادی+و+زیست+محیطی+استفاده+از+شمع+های+حرارتی+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-315653-طراحی+و+تحلیل+بهینه+سازه+های+فولادی+با+استفاده+از+تکنیک+نوین+برنامه+نویسی+شی+شناس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-315591-تمرکز+تنش،+مقاومت+نهایی+و+رفتار+خستگی+اتصالات+T+شکل+متشکل+از+مقاطع+دایروی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-314946-بررسی+تئوریک+رفتار+غیرخطی+بادبند+فلزی+در+قاب+بتن+آرمه+و+ارائه+اصول+طراحی+سیستم+قاب+و+بادبند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-314769-آنالیز+و+طراحی+سازه+های+فضاکار+گنبدی+با+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-314614-پهنه+بندی+لرزه+ای+چهارگوش+تهران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-314189-بررسی+ضوابط+پیشنهادی+در+ویرایش+جدید+آیین+نامه+2800+ایران+برای+مقایسه+نتایج+تحلیل+طیفی+و+تاریخچه+زمانی+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-314077-ارزیابی+آسیب+پذیری+ساختمان+های+فولادی+با+سیستم+مهاربندی+واگرا+و+ارائه+روش+های+بهبود+عملکرد+لرزه+ای+سازه+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-312564-بررسی+مدل+تزریق+در+میل+مهارهای+روش+Soil_Nailing+و+بررسی+اثرات+آن+در+بهبود+مقاومت+برشی+خاک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-309858-مدل+سازی+مکانیکی+–+حرارتی+شمع+های+حرارتی+با+استفاده+از+روش+های+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-309812-الگوی+رتبه+بندی+نقاط+حادثه+خیز+مسیر+برون+شهری+با+استفاده+از+ممیزی+ایمنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-308933-بررسی+اثرات+اعمال+شتاب+زلزله+به+حالات+تک+مولفه+ای+و+سه+مولفه+ای+بر+شبکه+های+سه+لایه+فضاکار+و+گنبدهای+موسوم+به+شوئدلر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-307357-تدوین+ضوابط+و+معیارهای+پذیرش+سازه+های+فضاکار+اسکلتی+فولادی،+کنترل+و+تضمین+کیفیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-304216-طراحی+سازه+های+مقاوم+در+برابر+زلزله+بر+مبنای+عملکرد+آنها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-302778-تاثیر+پلیمر+استایرن+بوتادین+استایرن+SBS+بر+خستگی+مخلوط+های+آسفالت+ولرم+WMA.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-302736-بررسی+و+مقایسه+نواحی+تاثیر،+نشست+های+سطح+زمین+و+تاج+تونل+بر+اثر+حفر+تونل+های+تکی+و+دوقلو+در+سنگ.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-302292-بررسی+منحنی+های+اندرکنش+در+ستون+های+بتنی+مقاوم+سازی+شده+با+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-301949-مطالعه+و+تحلیل+عددی+ستون+های+سنگی+تسلیح+شده+به+صورت+مرکب+قائم+و+افقی+با+ژئوسنتتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-301383-روش+طرح+اختلاط+بتن+پلاستیک+با+اسلامپ+ثابت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-298270-تحلیل+حرارتی+و+سازه+ای+سازه+های+بتنی+حجیم+با+شرایط+مرزی+متغیر+و+درصدهای+مختلف+جایگزینی+پوزولان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-298124-مطالعه+خواص+روانی+و+مقاومتی+بتن+فوق+روان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-296134-بررسی+رفتار+لرزه+ای+سیستم+بادبندی+زانویی+در+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-294998-بررسی+پارامترهای+تحکیم+و+تراکم+در+خاک+های+رسی+مسلح+به+ضایعات+الیاف+نخ+تایر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-294874-تاثیر+تزریق+ناقص+درزهای+انقباض+بر+رفتار+غیر+خطی+سدهای+بتنی+دو+قوسی+تحت+بارهای+هیدرواستاتیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-293704-تعیین+ضرایب+بار+و+مقاومت+برای+تقویت+پایه+های+پل+های+بتنی+با+استفاده+از+الیاف+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-293034-تعیین+فرم+و+موقعیت+بهینه+بادبندها+در+ساختمان+های+مدولار+شهری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-292986-بررسی+رفتار+سازه+های+مصالح+بنایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-292265-اصلاح+خاک+متورم+شونده+با+استفاده+از+سرباره+کارخانه+ذوب+آهن+اصفهان+و+الیاف+اکریلیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-292173-بررسی+اثر+تثبیت+کننده+و+تسلیح+کننده+زیست+محیطی+روی+خصوصیات+مقاومتی+خاک+رس+تورم+پذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-292101-مقایسه+ظرفیت+باربری+پی+سطحی+واقع+بر+شیب+خاکی+مسلح+به+المان+جدید+برید+و+ژئوتکستایل+در+حالت+دو+بعدی+و+سه+بعدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-291974-مقایسه+ارزیابی+ظرفیت+باربری+پی+سطحی+واقع+بر+شیب+خاکی+مسلح+به+برید+و+ژئوگرید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-291525-بررسی+رفتار+غیر+خطی+سیستم+بادبندی+فضاکار+پیشنهادی+SBF.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-290110-ارائه+مدل+های+ریاضی+_+تجربی+جهت+تبیین+خواص+مکانیکی+بتن+با+مقاومت+بسیار+بالا+با+توجه+به+نقش+ملات+و+درشت+دانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-289324-ارزیابی+ظرفیت+باربری+پی+سطحی+واقع+بر+شیب+خاکی+مسلح+به+برید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-289303-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+طوقه+های+مشبک+بر+الگوی+فرسایش+در+اطراف+پایه+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-287829-مطالعه+رفتار+لرزه+ای+موج+شکن+با+استفاده+از+تست+های+مدل+میز+لرزه+1_g.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-286421-تأثیر+زلزله+های+چند+مولفه+ای+بر+ساختمان+های+نامتقارن+متکی+بر+تکیه+گاه+لغزشی+و+فونداسیون+انعطاف+پذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-285633-بررسی+رفتار+لرزه+ای+تپه+های+ذوزنقه+ای+شکل+با+استفاده+از+روش+های+عناصر+مرزی+و+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-284539-مقایسه+عملکردی+آبگیر+مستقیم+عمیق+گنبدی+و+استوانه+ای+از+لحاظ+مکش+رسوبات+در+واحدهای+نمک+زدایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-284297-ارزیابی+تاثیر+نانو+اکسید+سیلیس+بر+رفتار+ویسکوالاستیک+مخلوط+های+آسفالت+ماستیک+درشت+دانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-283544-ارزیابی+لرزه+ای+سازه+های+بتنی+مسلح+چند+درجه+آزاد+بر+اساس+روش+انرژی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-282351-آسیب+شناسی+سازه+های+بتنی+و+بهسازی+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-281779-تاثیر+صلبیت+چشمه+اتصال+بر+رفتار+دینامیکی+اتصالات+آکاردونیک+A_W+RBS+در+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-281051-رفتار+بادبند+فولادی+توام+با+قاب+بتنی+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-278186-تحلیل+شیب+های+خاک+مسلح+در+زلزله+به+کمک+روش+قطعات+افقی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-276030-برآورد+مشخصات+دینامیکی+سد+خاکی+مسجد+سلیمان+با+استفاده+از+آزمایش+ارتعاش+اجباری+و+مدل+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-274931-تأثیر+درس+های+زلزله+های+گذشته+روی+طراحی+مدرن+سازه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-273908-کاربرد+آنالیز+قابلیت+اطمینان+و+تحلیل+ریسک+در+طراحی+سنگچین+جهت+حفاظت+از+بستر+رودخانه+در+محل+پایه+های+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-273805-روش+زمانبندی+کسب+شده+و+پیش+بینی+زمان+و+هزینه+نهایی+پروژه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-273044-بررسی+کاربرد+تکنولوژی+اطلاعات+در+طراحی،+مدلسازی+و+ساخت+بهینه+سازه+های+فولادی+صنعتی+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-272290-تحلیل+استاتیکی+خطی+و+غیر+خطی+سازه+های+بتن+مسلح+صفحه+ای+و+متقارن+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-269756-تحلیل+و+طراحی+سازه+فضاکار+با+استفاده+از+الگوریتم+شبکه+های+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-269359-بررسی+اثرات+رفتار+غیر+خطی+سازه+فوقانی+بر+روی+عملکرد+سیستم+های+جداساز+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-269009-نگرشی+بر+آسیب+پذیری+و+مقاوم+سازی+ساختمان+های+متداول+در+استان+آذربایجان+شرقی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-267407-ارزیابی+آسیب+پذیری+زلزله+ای+ساختمان+ها+در+ایران+و+بررسی+روش+های+تقویت+سازه+های+فولادی+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-266289-آنالیز+و+طراحی+شمع+های+بتنی+پیش+تنیده+در+سازه+های+دریایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-265603-بررسی+ضوابط+طراحی+سازه+های+مقاوم+در+برابر+زلزله+در+آیین+نامه+های+بتن+ایران،+آمریکا+و+اروپا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-262523-قابلیت+اعتماد+لرزه+ای+در+سازه+های+فولادی+پالایشگاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-262289-سازگاری+ملات+های+تعمیری+و+تقویتی+و+بتن+پایه+از+نظر+یکسان+بودن+مدول+الاستیسیته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-261944-مقایسه+آنالیز+ساختمان+با+فرض+دیافراگم+صلب+و+انعطاف+پذیر+در+محدوده+خطی+و+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-258556-پیش+بینی+عمق+آبشستگی+موضعی+پایه+پل+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+یابی+جفت+گیری+زنبورهای+عسل+HBMO.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-257055-تحلیل+دینامیکی+و+غیرخطی+3+بعدی+یک+ساختمان+فلزی+موجود+جهت+ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-256541-بررسی+رفتار+خاک+مسلح+با+ژئوتکستایل+با+استفاده+از+آزمایش+های+نسبت+باربری+کالیفرنیا+CBR+و+سه+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-256533-بررسی+عددی+عوامل+تاثیرگذار+بر+عملکرد+لرزه+ای+اتصالات+تیر+به+ستون+در+قاب+های+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255803-طرح+بهینه+سازه+ها+با+روش+های+وراثتی+و+شبیه+سازی+باز+پخت+فلزات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255508-مدل+سازی+قاب+ساختمانی+در+FLAC+2D+و+صحت+سنجی+نتایج+با+SAP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255401-ارزیابی+معیارهای+کنترلی+سازه+تحت+اثر+زلزله+های+میدان+نزدیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255373-روشی+برای+تعیین+مقدار+نیروی+پیش+تنیدگی+در+سازه+های+پیش+تنیده+موجود+با+استفاده+از+آزمایش+های+رفتار+سنجی+کلی+به+کمک+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255366-نیازسنجی+ارائه+درس+اخلاق+مهندسی+به+دانشجویان+مهندسی+عمران+دانشگاه+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255330-ارزیابی+تغییر+رژیم+آبدهی+ماهانه+و+فصلی+رودخانه+ها+در+دوره+تغییر+اقلیم+با+رویکرد+ناپارامتری+استان+مازندران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255318-بررسی+فازی+هزینه+های+کیفیت+ساختمان+سازی+ایران+با+محوریت+نیروی+انسانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-255288-مقایسه+رابطه+اعداد+نفوذ+استاندارد+و+ضربه+فرورفت+ریزشمع+کوبشی+در+خاک+رسی+و+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-254814-اندازه+گیری+پارامترهای+دینامیکی+دیوارهای+خاکی+میخکوبی+شده+با+استفاده+از+ثبت+و+آنالیز+داده+های+خردلرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-254423-بررسی+رفتار+لرزه+ای+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-254411-بررسی+رفتار+اجزاء+بادبند+ضربدری+با+استفاده+از+روش+عناصر+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-254407-استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+در+تحلیل+خستگی+در+اتصالات+لوله+ای+سازه+های+دریایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-254048-بررسی+نظری+و+عملی+مقاومت+برشی+و+خمشی+اتصالات+سازه+های+بتن+مسلح+پیش+ساخته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-254038-بررسی+رفتار+غیر+خطی+اتصال+گیردار+تیر+به+ستون+جعبه+ای+در+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-253769-ارزیابی+کمی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+پل+های+فولادی+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-253141-ارزیابی+روابط+برآورد+بار+کل+رسوب+در+مهندسی+رودخانه+مطالعه+موردی+رودخانه+سیاهمزگی+در+گیلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-252984-تاثیر+توزیع+جرم+بر+رفتار+لرزه+ای+ساختمان+های+بتن+آرمه+تحت+اثر+زمین+لرزه+های+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-252955-تاثیر+محتوای+فرکانسی+زلزله+در+ترتیب+وقوع+و+محل+تشکیل+مفاصل+پلاستیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-252465-بررسی+گزینه+های+مختلف+آب+بندی+پی+سدهای+خاکی+با+عمق+آبرفت+زیاد+مطالعه+موردی+سد+شهر+چای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-250482-حل+عددی+جریان+غیر+دائمی+در+کانال+ها+به+روش+خطوط+مشخصه+و+تفاضل+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-250469-مقایسه+روش+های+رانگ+–+کوتا،+کوتا+–+مرسون+و+هیندز+برای+محاسبه+پروفیل+سطح+آب+در+کانال+سرریز+جانبی+سدها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-250060-طراحی+سکوهای+شابلونی+تحت+اثر+بارگذاری+های+دریا+به+روش+قابلیت+اعتماد+و+سطوح+عملکردی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-249858-تحلیل+نتایج+عملیات+صحرایی+تحکیم+دینامیکی+برای+بررسی+راندمان+و+تاثیرات+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-249625-بررسی+آسیب+پذیری+ساختمان+های+آجری+در+زلزله+با+توجه+به+پیکربندی+کامل+ساختمان+آجری+بوسیله+المان+های+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-244424-تحلیل+عددی+ظرفیت+باربری+و+دوران+حاصل+از+بار+برون+محور+پی+های+سطحی+بر+روی+خاک+ماسه+ای+به+روش+تفاضل+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-244411-تاثیر+رینگ+سخت+کننده+بر+پایداری+کمانشی+برج+های+خنک+کننده+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-243856-بررسی+رفتار+پایداری+استاتیکی+سازه+های+فضاکار+کش+بستی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-242199-تهیه+طیف+طرح+با+احتساب+اندرکنش+خاک+و+سازه+و+زلزله+های+طرح+در+آیین+نامه+2800+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-240802-تحلیل+تنش+های+پسماند+ناشی+از+جوشکاری+در+صفحات+دارای+بازشو+و+سخت+کننده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-240771-تحلیل+حرارتی+سد+بتنی+دو+قوسی+شهید+رجایی+تحت+تغییرات+دمای+محیط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-240189-ارزیابی+دبی+عبوری+و+بررسی+میزان+افت+انرژی+در+مدخل+خروجی+از+سرریزهای+نیلوفری+ساده+و+پلکانی+در+حالت+کنترل+روزنه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-240177-بررسی+آزمایشگاهی+تاثیر+پله+ها+بر+دبی+عبوری+از+سرریز+نیلوفری+و+میزان+افت+انرژی+در+مدخل+خروجی+آن+در+حالت+کنترل+تاج.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-239266-بررسی+تئوری+_+تجربی+اثر+ترکیبی+مهاربندهای+فولادی+مستتر+در+میانقاب+ها+با+مصالح+بنایی+در+رفتار+زلزله+ای+قاب+های+فلزی+ساختمان+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-239245-مقایسه+روش+های+تجربی،+آئین+نامه+ای،+خطی+و+غیرخطی+در+آنالیز+رفتار+و+طرح+لرزه+ای+سازه+های+بنایی+غیرمسلح+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-236882-مطالعه+پاسخ+ساختمان+های+فولادی+با+لحاظ+نمودن+اندرکنش+غیرخطی+خاک+و+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-236876-تعیین+ظرفیت+باربری+تیر+عمیق+بتنی+به+روش+حدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-236071-شناسایی+آسیب+در+عرشه+پل+بتنی+دو+دهانه+با+استفاده+از+روش+های+شناسایی+آسیب+بر+پایه+ارتعاش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-235456-بررسی+انواع+اتصالات+در+قاب+های+فولادی+و+ارزیابی+تجربی+_+تئوریک+رفتار+اتصالات+موسوم+به+رکابی+خورجینی+متداول+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-234310-بررسی+رفتار+لرزه+ای+ساختمان+های+مصالح+بنایی+با+سیستم+ایزولاسیون+لغزشی+ماسه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-233529-تغییرات+بالاروی+موج+در+موج+شکن+های+صلب+با+استفاده+از+روش+عددی+هیدرودینامیک+ذرات+هموار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-233496-طراحی+و+بررسی+عملکرد+لرزه+ای+اتصال+سازه+ی+شیشه+ایی++تحت+اثر+نیروی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-232970-بررسی+عملکرد+کانالت+در+شبکه+های+آبیاری+و+ارائه+راهکارهایی+جهت+کاهش+مشکلات+ساخت+و+بهره+برداری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-231706-حساسیت+سنجی+روش+های+متداول+اعمال+بار+برکنش+در+سدهای+وزنی+نسبت+به+ارتفاع+سد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-231086-ارزیابی+تاثیر+امتداد+قطری+زلزله+بر+نیروهای+وارده+بر+اعضای+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-230553-تحلیل+عرشه+های+فولادی+بصورت+ورق+های+تاشده+در+پل+های+ارتوتروپیک+با+استفاده+از+تکنیک+فوریه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-229856-کاهش+جرم+در+ساختمان+های+فولادی+و+نقش+آن+در+اقتصادی+بودن+طرح+در+مقابل+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-229398-ارائه+فرآیند+مقاوم+سازی+لرزه+ای+بناهای+تاریخی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-228687-ارائه+روشی+محاسباتی+برای+تعیین+توزیع+احتمالاتی+پاسخ+لرزه+ای+سیستم+های+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-227548-امکانسنجی+اقتصادی+بازیافت+ضایعات+ساختمانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-227544-استفاده+از+شاخص+بارش+استاندارد+در+پیش+بینی+و+پایش+سیل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-227161-مدلسازی+انتخاب+خطوط+هوایی+با+استفاده+از+مدل+لوجیت+چندگانه+مطالعه+موردی+فرودگاه+بین+المللی+مهرآباد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-226761-طراحی+اتصال+نیامی+سازه+های+فضاکار+از+چدن+آستمپر+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-226416-تحلیل+دینامیکی+سازه+های+فضاکار+شبکه+های+فضایی+به+روش+اجزاء+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-225726-بررسی+سه+بعدی+جریان+در+اتصال+90+درجه+کانال+های+باز+با+استفاده+از+نرم+افزار+Fluent.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-225698-تحلیل+اندرکنش+دینامیکی+سد+و+مخزن+با+استفاده+از+روش+اجزای+محدود+طیفی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-225581-تاثیر+استفاده+از+الیاف+فولادی+در+بتن+های+خود+متراکم+SCC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-225578-انتخاب+بهترین+شاخص+آسیب+پذیری+RISK_UE+با+استفاده+از+میکروترمورها+برای+ساختمان+های+اسکلت+فولادی+در+شهر+کرمانشاه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-224276-تحلیل+و+طراحی+شبکه+های+دو+لایه+ای+با+به+کارگیری+روش+های+بهینه+سازی+و+شبکه+های+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-224221-بررسی+رفتار+برشی+تیرهای+بتن+مسلح+حاوی+الیاف+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-223130-بررسی+بکارگیری+فولاد+کم+مقاومت+برای+طراحی+لرزه+ای+قاب+فولادی+با+مهاربند+گوشه+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-223124-بررسی+کارآیی+شاخص+خسارت+اطمینان+مودی+در+نمونه‌های+آزمایشگاهی+از+انواع+مختلف+المان‌های+سازه‌ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-223098-بررسی+تاثیر+جمع+شدگی+کرنشی+بتن+بر+میزان+ترک+خوردگی+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-222912-تحلیل+عددی+اثر+قوس+زدگی+در+پایدارسازی+شیروانی+های+خاکی+با+استفاده+از+تکنیک+شمع+کوبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-222899-بررسی+تاثیر+ناکاملی+اولیه+در+رفتار+تیرورق+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-220807-بررسی+امکان+تقویت+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+موجود+با+استفاده+از+بادبند+زانویی+و+المان+زانویی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-220797-بررسی+ضوابط+شکل+پذیری+برای+طراحی+اتصالات+تر+در+سازه+های+بتنی+پیش+ساخته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-220550-طراحی+لرزه+ای+ساختمان+با+تکیه+گاه+انعطاف+پذیر+بر+اساس+تغییر+مکان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-219663-تهیه+مدل+سناریوهای+تولید+کود+کمپوست+از+پسماندهای+جامد+شهری+در+ایران+مطالعه+موردی+شهر+تبریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-219629-استفاده+از+روش+کارآمد+HLLC+برای+مدلسازی+موج+ناشی+از+شکست+سد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-219625-بررسی+مقایسه+ای+کاربرد+شبکه+عصبی+مصنوعی+و+رگرسیون+خطی+در+مدل+تحلیل+منطقه+ای+سیلاب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-219192-تحلیل+خطی+و+غیرخطی+سازه+های+پرعضو+با+استفاده+از+مفاهیم+نظریه+گراف+ها،+پردازش+موازی+و+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-218778-بررسی+خرابی+سازه+های+فولادی+مس+سرچشمه+شکست+اتصالات+سیستم+نگهدارنده+لوله+های+انتقال+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-218400-بهینه+سازی+توپولوژی+براساس+قابلیت+اعتماد+در+سازه+های+تحت+اثر+بار+حرارتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-218390-بررسی+تاثیر+بهینه+سازی+توپولوژی+براساس+قابلیت+اعتماد+در+سازه+های+پیوسته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-218384-تعیین+ظرفیت+دیوار+برشی+بتنی+به+روش+حدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-217995-بررسی+اثر+مهاربندی+های+فولادی+به+عنوان+سیستم+مقاوم+جانبی+بر+رفتار+لرزه+ای+ساختمان+های+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-217976-بهینه+سازی+هندسه+و+سیستم+سازه+ای+مجتمع+های+مسکونی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-217511-مقایسه+پارامترهای+تحکیم+ثانویه+خاک+رس+–+لای+توسط+سلول+تحکیم+هیدرولیکی+پیشرفته+و+آزمایش+ادئومتری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-217498-بررسی+پارامتریک+تاثیر+زوایای+مختلف+گسلش+بر+فونداسیون+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-217484-تقویت+صفحات+فولادی+دارای+بازشو+با+استفاده+از+سخت+کننده+تحت+اثر+بارهای+انفجاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-216982-بررسی+انرژی+پذیری+و+رفتار+هیسترتیک+اتصالات+بادبندی+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-216976-بررسی+تحلیلی+جداگرهای+لرزه+ای+در+بهبود+عملکرد+پل+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-216422-تحلیل+دینامیکی+غیر+خطی+صفحات+فولادی+تحت+اثر+بارهای+انفجاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-216399-بررسی+تاثیر+نوع+دانه+بندی+روش+سوپرپیو+بر+خصوصیات+حجمی+آسفالت+گرم+HMA.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-215706-مطالعه+رفتار+لرزه+ای+سیستم+نوین+دیوارهای+برشی+فولادی+تقویت+شده+با+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-215700-مطالعه+اثر+نقص+اولیه+Initial+Imperfection+در+ورق+فولادی+بر+روی+رفتار+لرزه+ای+سیستم+دیوارهای+برشی+فولادی+SSW.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-215351-ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+طراحی+شده+بر+اساس+آیین+نامه+2800.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-215338-بررسی+سازه+های+بتنی+پیش+ساخته+و+روند+توسعه+آن+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-214331-مدل+تأثیر+توسعه+حمل+و+نقل+جاده+ای+بر+رشد+ارزش+افزوده+کشور+با+استفاده+از+الگوی+خودرگرسیون+برداری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-214323-بررسی+تغییر+دهانه+و+ضخامت+ورق+بر+رفتار+دیوارهای+برشی+فولادی+تقویت+شده+با+الیاف+GFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-213928-بررسی+عددی+میدان+فشار+در+نزدیکی+هواده+جریان+داکت+بدون+هوادهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-213920-محاسبه+طول+همپوشانی+میلگرد+با+استفاده+از+ظرفیت+آج+عرضی+میلگرد+در+اتصال+مکانیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-213361-تحلیل+پاسخ+لرزه+ای+خطی+سدهای+بتنی+دو+قوسی+در+دامنه+زمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-213291-بررسی+رفتار+لرزه+ای+اتصالات+شکل+پذیر+سازه+های+بتنی+پیش+ساخته+دیوارهای+بتنی+پیش+ساخته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211956-ارزیابی+لرزه+ای+ساختمان+های+جداسازی+شده+ی+پایه+تحت+اثر+زلزله+های+حوزه+ی+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211954-برآورد+عمق+آبشستگی+موضعی+اطراف+پایه+های+پل+تا+آرایش+مرکب+تحت+اثر+جریان+آب+زلال+تا+استفاده+از+روش+دسته+بندی+گروهی+داده+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211951-تاثیر+مقاوم+سازی+ستون+های+بتن+مسلح+با+استفاده+از+پلیمرهای+الیافی+مسلح+FRP+تحت+اثر+بار+محوری+فشاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211736-بررسی+کارایی+روش+طراحی+مستقیم+مبتنی+بر+تغییر+مکان+در+قاب+های+خمشی+فولادی+نامنظم+در+ارتفاع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211734-بررسی+مقاوم+سازی+اتصالات+قاب+های+خمشی+بتنی+متوسط+تحت+بار+جانبی+با+استفاده+از+زره+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211402-رهیافتی+جدید+در+طراحی+براساس+عملکرد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211318-تسلیح+دال+های+بتنی+توسط+الیاف+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211036-مقایسه+خواص+بتن+پودری+واکنش+پذیر+و+بتن+پودری+واکنش+پذیر+سبک+اصلاح+شده+با+پلیمر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211025-شبیه+سازی+جریان+ناماندگار+در+اثر+تغییر+تقاضا+در+شبکه+های+توزیع+آب+مطالعه+موردی+شبکه+توزیع+آب+شهرک+صنعتی+ملوسجان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-211012-مدلسازی+متوسط+حجم+روزانه+ترافیک+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+انتشار+برگشتی+BP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-210302-بررسی+اثر+جرم+طبقات+بر+ضریب+رفتار+قاب+هاي+خمشی+بتنی+بوسیله+آنالیز+دینامیکی+فزاینده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-209772-مواد+و+روش+های+ترمیم+سازه+های+بتنی+تخریب+شده+در+اثر+خوردگی+آرماتور+در+ناحیه+خلیج+فارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-209764-برآورد+ظرفیت+سازه+بر+اساس+ظرفیت+عناصر+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-209302-بررسی+مقاومت+برشی+و+فشاری+درزه+های+اجرایی+در+دو+روش+طبقه+بندی+فاکتور+بلوغ+و+زمان+گیرش+در+سدهای+بتن+غلتکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-209294-مقایسه+دو+روش+طبقه+بندی+فاکتور+بلوغ+و+زمان+گیرش+در+جهت+کاهش+نفوذپذیری+درزه‌های+اجرایی+در+سدهای+بتن+غلتکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-209276-مقایسه+مقاومت+مخلوط+های+آسفالتی+در+برابر+ترک+خوردگی+با+بکارگیری+روش+های+انرژی+جذب+شده+مدل+برگر+و+انرژی+کرنش+خزشی+مستهلک+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-208930-بررسی+اثر+استفاده+از+پودر+لاستیک+بر+خستگی+مخلوط+های+آسفالت+بازیافتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-208928-مقایسه+میزان+ایمنی+لرزه+ای+در+ویرایش+های+اخیر+آیین+نامه+ACI+براساس+روش+ارزیابی+FEMA+P695.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-206181-طراحی+اعضای+سازه+ای+از+ورق+های+فولادی+سرد+نورد+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-205714-شبیه+سازی+سه+بعدی+شالوده+توربین+های+بادی+به+روش+عددی+اختلاف+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-205703-توسعه+یک+روش+تحلیلی+برای+بررسی+فشار+حفره+ای+آب+در+پدیده+Hydraulic+Scouring.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-205687-بررسی+تأثیر+تغییرات+دما+و+فرکانس+بارگذاری+بر+حساسیت+رطوبتی+مخلوط+های+آسفالتی+اصلاح+شده+با+پلیمر+SBS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-205669-کاهش+شاخص+های+TDS+و+TSS+پساب+خروجی+با+مطالعه+نرخ+بارگذاری+واحدهای+هوادهی+و+ته+نشینی+ثانویه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-205649-ارزیابی+تاثیر+طول+و+زاویه+نصب+میخ+ها+در+پایدارسازی+دیواره+گود+به+روش+میخکوبی+با+استفاده+از+تحلیل+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-204684-ارزیابی+نتایج+آنالیزهای+غیرخطی+استاتیکی+و+دینامیکی+در+ساختمان+های+فولادی+کوتاه+مرتبه+دارای+سیستم+های+مهاربندی+متفاوت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-204657-تاثیر+پوزولان+های+میکروسیلیس،+متاکائولن+و+زئولیت+بر+خواص+مکانیکی+بتن+سبک+سازه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-204513-نقشه+خطر+زمین+لرزه+احتمالاتی+در+سواحل+دریای+خزر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-204499-بحران+دریاچه+ارومیه+بحران+آب+در+کشور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-204487-پیش+بینی+احتمال+رخداد+زلزله+در+ایران+به+کمک+کارمایه+کرنشی+انباشته+با+تقسیم+بندی+کشور+به+نواحی+پنجگانه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-204478-بازتاب+لرزه+ای+غیرخطی+در+گروه+شمع+واقع+در+خاک+لایه+ای+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+اندرکنش+کینماتیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-203807-مطالعه+آزمایشگاهی+تاثیر+سرباره+کوره+آهنگدازی+و+ملات+بین+لایه+ای+بر+نفوذپذیری+ذاتی+و+بین+لایه+ای+سدهای+بتنی+غلتکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-203790-تحقیق+درباره+مدلسازی+مناسب+بار+برکنش+در+زیر+سدهای+وزنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-203120-بررسی+رفتار+خمشی+تیرهای+ساخته+شده+از+بتن+با+مقاومت+بالا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-202790-تهیه+بتن+سبک+مقاومت+بالا+و+ارزیابی+اقتصادی+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-202450-تأثیر+عملکرد+غیر+یکنواخت+دریچه+ها+بر+جریان+روی+سرریزهای+شوت+دریچه+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-202442-بررسی+آزمایشگاهی+تغییرات+شیب+بر+ضریب+دبی+سرریز+فیوزگیت+مدل+NLH.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-201930-تاثیر+جهت+زلزله+بر+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-201498-بررسی+پارامتری+مقاومت+افزون+و+رفتار+دینامیکی+غیرخطی+قاب+های+فولادی+خمشی+با+مهاربندی+برون+محور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-201175-کاربرد+شبکه+های+عصبی+مصنوعی+در+پیش+بینی+عمق+آبشستگی+پایین+دست+سرریز+سیفونی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-201157-بررسی+تاثیر+زهکش+افقی+بر+پایداری+سد+خاکی+ناهمگن+در+شرایط+تخلیه+سریع+مخزن+مطالعه+موردی+_+سد+ملاصدرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-200886-مدل+سازی+عددی+جریان+ناشی+از+شکست+سد+در+کانال+با+خم+180+درجه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-200572-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+اتصالات+در+قاب+های+بتن+مسلح+تقویت+شده+در+مقابل+نیروی+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-200232-حل+عددی+معادلات+جریان+آب+های+زیرزمینی+با+استفاده+از+روش+بدون+شبکه+SPH+و+مقایسه+با+حل+تحلیلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-200224-اصلاح+دریچه+خودکار+هیدرولیکی+فلپ+و+ارائه+مدل+هیدرولیکی+و+الگوریتم+طراحی+دریچه+اصلاح+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-199982-تاثیر+روش+های+طراحی+لرزه+ای+در+نحوه+توزیع+خسارت+و+انرژی+جذب+شده+در+ساختمان+های+بتنی+مسلح+قاب+خمشی+MDOF.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-199749-تعیین+روابط+ضرایب+تمرکز+تنش+و+بررسی+مقاومت+نهایی+اتصالات+لوله+ای+T+با+جوش+گوشه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-199477-شبیه+سازی+عددی+عملکرد+هیدرولیکی+و+دوفازی+جریان+آب+و+هوای+سرریزهای+سه+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-199469-بررسی+آزمایشگاهی+آبشستگی+حول+پایه+های+مرکب+پل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-199218-تأثیر+زبری+های+طبیعی+بستر+بر+ابعاد+هندسی+حوضچه+آرامش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-198952-ارزیابی+روش+های+تخمین+شاخص+رانش+بین+طبقه+ای+و+کاربرد+آنها+در+تهیه+طیف+رانش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-198582-بررسی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+مخازن+بزرگ+فولادی+نفت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-198077-مدلسازی+رفتار+غیر+خطی+سکوی+دریایی+تحت+بارگذاری+ضربه+کشتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-198068-استفاده+از+روش+تکاملی+برنامه+ریزی+بیان+ژن+در+برآورد+میزان+آبشستگی+پایه+های+پل+در+بستر+های+غیر+چسبنده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-197898-بررسی+رفتار+جمع+شدگی+خشک+میان+مدت+در+روسازی+بتنی+مسلح+به+الیاف+فولادی+تولید+داخل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-197648-مقایسه+مقررات+و+ضوابط+جوشکاری+موجود+با+آئین+نامه+های+معتبر+و+ارائه+پیش+نویس+آئین+نامه+جوشکاری+سازه+های+فولادی+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-197374-مدلسازی+عددی+میدان+جریان+در+اطراف+سرریزهای+مدور+قائم+با+ورودی+از+نوع+کلید+پیانویی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-197363-بررسی+اثر+هوادهی+در+سرریز+سد+آزاد+با+استفاده+از+نرم+افزار+Flow_3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196912-بررسی+شکل+پذیری+سازه+ها+در+برابر+زلزله+با+توجه+به+آیین+نامه+های+زلزله+ایران+و+نیوزلند+و+آمریکا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196903-بررسی+اثر+توپوگرافی+دره+های+آبرفتی+بر+روی+بزرگنمایی+حرکات+لرزه+ای+زمین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196582-بررسی+عددی+آب+شستگی+در+اطراف+پایه+های+پل+با+استفاده+از+نرم+افزار+Flow_3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196580-بررسی+عددی+الگوی+جریان+در+پیچان+رودها+در+کانالی+با+مولد+سینوسی+و+زاویه+ی+30+درجه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196549-توسعه+ی+روش+معادلات+مجزا+برای+حل+معادله+ی+هلمهولتز+با+اعمال+مستقیم+شرایط+مرزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196222-قابلیت+اعتماد+طرح+لرزه+ای+سکوهای+دریایی+بر+اساس+آئین+نامه+API+RP2A_LRFD+در+منطقه+خلیج+فارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-196219-تحلیل+عددی+و+آزمایشگاهی+پیچش+در+سازه+های+بنایی+جدا+شده+توسط+پی+لفزشی+ساده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-195936-بررسی+رفتار+لرزه+ای+گنبدهای+فضاکار+و+عوامل+موثر+بر+ضریب+رفتار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-195647-مطالعه+تاثیر+شیب+طولی+بستر+رودخانه+بر+نحوه+آبشستگی+و+رسوب+گذاری+جریان+در+کالورت+های+با+بستر+متحرک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-195646-مدل+سازی+هیدرودینامیکی+و+برآورد+رسوب+ورودی+رودخانه+کر+به+دریاچه+سد+درودزن+در+استان+فارس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-195645-تحلیل+هیدرودینامیکی+جریان+آشفته+در+جریان+عبوری+از+جام+پرتابی+مثلثی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-195311-بررسی+روش+تحلیل+طیف+ظرفیت++CSM++و+روش+تحلیل+استاتیکی+فزاینده+غیر+خطی+مودی++MPA+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-194310-تحلیل+لرزه+ای+تونل+انتقال+آب+به+روش+کوپل+المان+های+محدود+و+نامحدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-193907-بهنگام+سازی+مدل+های+دینامیکی+المان+های+محدود+در+سازه+پل+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-193834-بررسی+عددی+اثر+نسبت+عرضی+کانال+های+متلاقی+بر+الگوی+جریان+در+آبگیرهای+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-193675-مدل+سازی+سرعت+در+پرش+هیدرولیکی+بعد+از+سرریزهای+اوجی+شکل+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-193359-بررسی+رفتار+لرزه+ای+سدهای+بتنی+قوسی+با+احتساب+ضعف+موضعی+در+تکیه+گاه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-193356-بررسی+تاثیر+سطح+آب+در+مخزن+هوایی+بتنی+بر+پاسخ+دینامیکی+بدنه+در+شرایط+مختلف+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192895-مطالعه+پارامتری+برای+طرح+بهینه+گنبدهای+سازه+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192873-انواع+کنترل+های+غیرفعال+ساختمان+ها+در+برابر+نیروی+زلزله+و+تعیین+نوع+بهینه+آنها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192800-بررسی+عددی+اثر+عدد+فرود+بالا+دست+بر+الگو+و+مشخصات+جریان+در+لبه+شیب+شکن+قائم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192791-بررسی+عددی+سه+بعدی+شکل+دماغه+آبشکن+عمود+بر+کناره+کانال+بر+میزان+فرسایش+و+تنش+برشی+بستر+با+استفاده+از+شرایط+مرزی+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192495-تاثیر+زبری+منقطع+در+تعیین+ضرایب+هیدرودینامیکی+موثر+بر+شمع+با+استفاده+از+روش+های+تحلیلی+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192492-ارائه+روش+جدید+بدون+شبکه+نیمه+ضمنی+ذرات+متحرک+MPS+با+ضریب+پنالتی+برای+حل+معادلات+دیفرانسیلی+بیضوی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192258-شبیه+سازی+عددی+میدان+جریان+در+اطراف+روزنه+ی+جانبی+مستطیلی+با+استفاده+از+نرم+افزار+FLOW_3D.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192250-بررسی+تأثیر+شیب+جانبی+در+کانال+های+مرکب+با+جریان+ثانویه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192056-بررسی+تأثیر+عمق+بر+دشت+سیلابی+در+کانال+های+مرکب+با+جریان+ثانویه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-192055-مدلسازی+عددی+ميدان+جريان+در+محدوده+سرريزهای+کناری+منقاری+در+حضور+صفحات+هادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-191590-نکاتی+مهم+پیرامون+طراحی+دریچه+های+رادیال+سرریز+و+تعیین+نیروی+گشودگی+آنها+مطالعه+موردی+دریچه+های+رادیال+سرریز+8+سد+بزرگ+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-191585-تحلیل+رفتاری+سد+خاکی+دیریک+چای+سلماس+با+استفاده+از+نتایج+ابزار+دقیق+طی+دوره+بهره+برداری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-191313-بررسی+آزمایشگاهی+پروفیل+فشار+در+مدل+فیزیکی+سرریز+اوجی+با+قوس+در+پلان+و+زاویه+تقرب+به+سمت+پایین+دست.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-191089-بررسی+آزمایشگاهی+تغییرات+شاخص+کاویتاسیون+در+سرریز+اوجی+با+قوس+در+پلان+و+همگرایی+دیواره+های+سرریز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-190745-بررسی+رفتار+قاب+های+فولادی+در+بر+گیرنده+دیوارهای+بنایی+تحت+تاثیر+بارهای+جانبی+در+تراز+سقف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-190470-بررسی+عوامل+موثر+بر+آسیب+پذیری+ساختمان+های+با+اسکلت+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-189990-بررسی+آزمایشگاهی+الگوی+ترک+خوردگی+در+بتن+الیافی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-189987-تعیین+ضریب+دبی+سرریز+جانبی+لبه+تیز+مرکب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-189858-بررسی+برخی+سیستم+های+لرزه+بر+در+ساختمان+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-189605-طراحی+روسازی+های+بتنی+با+استفاده+از+نرم+افزارهای+کامپیوتری+و+مقایسه+آن+با+تحلیل+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-189239-تأثیر+پارامترهای+الگوریتم+PSO+در+طراحی+بهینه+سیستم+های+توزیع+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-189223-بررسی+میزان+تأثیر+روش+های+کاهش+نیروی+برکنش+در+حوضچه+آرامش+به+کمک+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-188852-بررسی+رفتار+غیر+خطی+تیرهای+بتنی+مسلح+با+استفاده+از+روش+ترک+ثابت+و+چرخشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-188675-بررسی+و+ارزیابی+سیستم+های+سیمانی+اصلاح+شده+با+پلیمر+برای+تعمیر+سازه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-188571-ارزیابی+میزان+هوادهی+در+تونل+های+تخلیه+کننده+تحتانی+سدها+با+تکیه+بر+نوع+عملکرد+دریچه+ها+مطالعه+موردی+سد+مخزنی+گتوند+علیا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-188566-تاثیر+بعدیت+روی+عدد+شدت+تزریق+GIN.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-188374-تحلیل+دیوارهای+میخکوبی+شده+تحت+بار+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-188150-تعیین+سیستم+بهینه+باربر+جانبی+قاب+های+ساختمانی+فولادی+جهت+مقابله+با+بارهای+ضربه+ای+ناشی+از+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187960-بررسی+عددی+تغییرات+لایه+بندی+شوری+در+مخزن+سد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187936-مدلسازی+عددی+انقباض+در+مجرای+تحت+فشار+برای+جریان+آرام.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187834-بررسی+تغییرات+بستر+کانال+های+پایدار+با+مقطع+ذوزنقه+ای+با+استفاده+از+مدل+کامپیوتری+Mike+21.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187692-شبیه+سازی+شکست+سد+با+بهره+گیری+از+روش+هیدرودینامیک+ذرات+هموار+اصلاح+شده+چند+فازه+MPM_I+SPH.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187585-تحلیل+ترک+خوردگی+پل+های+مصالح+بنایی+و+بررسی+پایداری+و+یکپارچگی+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187545-بررسی+رفتار+لرزه+ای+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187529-بررسی+رفتار+لرزه+ای+پایه+های+پل+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187213-شناسایی+خرابی+در+سدهای+قوسی+بتنی+با+استفاده+از+الگوریتم+بهینه+سازی+تکامل+تفاضلی+چند+مرحله+ای+و+تغییرات+در+فرکانس+های+طبیعی+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187137-طراحی+مدل+ارتقاء+ایمنی+راه+برای+قوس+های+افقی+با+استفاده+از+فاکتور+فاصله+دید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-187055-آنالیز+حساسیت+اجزای+طرح+هندسی+راه+براساس+خروجی+های+مدل+طراحی+تعاملی+ایمنی+بزرگراه+ها+IHSDM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186843-تاثیر+روسازی+جاده+در+میزان+نفوذ+صوت+در+رویشگاه+جنگلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186831-طراحی+مدل+ممیزی+نگهداری+تاسیسات+جانبی+راه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186542-بررسی+آماری+و+تحلیل+تصادفات+در+محور+اندیمشک+_+پل+زال+در+استان+خوزستان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186495-تاثیر+عامل+طرح+هندسی+قوس+های+افقی+در+تصادفات+راه+های+دوخطه+بین+شهری+کوهستانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186438-تعیین+فرکانس+طبیعی+تیرهای+کنسولی+با+استفاده+از+شبکه+عصبی+مصنوعی+ترکیب+شده+با+الگوریتم+رقابت+استعماری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186274-طراحی+ستون+های+فولادی+با+مقطع+متغیر+به+روش+تحلیل+مستقیم+و+مقایسه+با+روش+های+طراحی+مرسوم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-186239-تحلیل+اندرکنش+لرزه+ای+خاک+_+سازه+با+روش+کوپل+المان+های+محدود+_+نامحدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185956-بررسی+رفتار+نیرو+_+کنترلی+چشمه+اتصال+در+عملکرد+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185952-مقایسه+عملکرد+میراگرهای+فلزی+جاری+شونده+و+ویسکوالاستیک+تحت+اثر+رکوردهای+دور+از+گسل+و+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185844-بررسی+رفتار+لرزه+ای+مهاربند+ضربدری+با+لینک+قائم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185681-بررسی+اثر+کاربرد+الیاف+فولادی+بر+رفتار+و+مقاومت+اتصالات+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185520-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+مهاربندهای+دهانه+بزرگ+شورون+با+دو+طرح+کمانش+پذیر+و+کمانش+ناپذیر+در+ساختمان+های+کوتاه+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185383-مقاوم+سازی+خمشی+تیرهای+فولادی+دارای+نقص+توسط+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185379-تحلیل+لرزه+ای+گروه+شمع+ناشی+از+اندرکنش+کینماتیکی+غیرخطی+خاک+و+شمع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-185237-مدلسازی+و+آنالیز+تیرهای+بتن+آرمه+تقویت+شده+توسط+آرماتور+خارجی+با+روش+اجزاء+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184861-بررسی+نیروهای+داخلی+چند+مولفه+ای+ناشی+از+زلزله+به+کمک+روش+طیفی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184700-بهینه+سازی+توپولوژی+سازه+فضاکار+تخت+دولایه+با+استفاده+از+الگوریتم+رقابت+استعماری+بهبود+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184696-تعیین+ظرفیت+کمانشی+ورق+اتصال+گوشه+بادبندی+بر+مبنای+تنش+کمانشی+غیر+الاستیک+ورق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184575-بهینه+سازی+شکل+سد+بتنی+قوسی+به+منظور+بهبود+عملکرد+در+مقابل+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184382-تحلیل+قابلیت+اعتماد+قاب+های+فولادی+با+استفاده+از+روش+FORM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184052-مقالات+ISI+در+زمینه+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+BRB+منتشر+شده+در+سال+2015.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-184045-شبکه+های+عصبی+مصنوعی+در+بهینه+سازی+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-183702-بررسی+تأثیر+تغییر+مشخصات+فولاد+مصرفی+بر+روی+قابلیت+اعتماد+قاب+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-183701-بررسی+اثر+لغزش+گره+ها+در+دکل+های+انتقال+نیرو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-183551-بررسی+نیاز+شکل+پذیری+قاب+های+فولادی+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-183522-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+بتن+با+مقاومت+بالا+HSC+منتشر+شده+در+سال+2015.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-183083-●مقالات+پیشنهادی●+|+مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+SPSW+منتشر+شده+در+سال+2015.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-183071-ارائه+روشی+برای+ارضای+ضوابط+کنترل+تغییر+مکان+به+منظور+دستیابی+به+ساختمان+با+رفتار+لرزه+ای+بهتر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-182897-مطالعه+و+ارزیابی+سیستم+های+سازه+ای+مقاوم+در+برابر+بار+جانبی+در+ساختمان+های+فولادی+با+ارتفاع+متعارف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-182748-بهینه+سازی+ابعاد+تراشه+های+لاستیک+های+فرسوده+به+منظور+افزایش+مقاومت+ماسه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-182535-مدلسازی+اجزا+محدود+و+مطالعه+تحلیلی+دیوارهای+برشی+سرد+نورد+شده+با+پوشش+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-182136-تحلیل+تنش+های+پسماند+ناشی+از+جوشکاری+در+ستون+های+ساخته+شده+از+ورق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-182131-مقایسه+رفتار+سازه+های+فضاكار+قیچی+سان+تاشو+از+جنس+فولاد+و+آلومینیوم+تحت+اثر+بار+باد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-181901-رسم+منحنی+های+اندرکنش+و+آنالیز+پایداری+ستون+های+لاغر+ساخته+شده+از+بتن+با+مقاومت+بالا+HSC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-181882-تحلیل+و+طراحی+خرپای+مستوی+بوسیله+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-181314-سازه+های+بتنی+لاغر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-181153-مروری+بر+رفتار+چرخه+ای+انواع+جدید+اتصالات+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-181142-مطالعه+رفتار+چرخه+ای+اتصالات+خمشی+فولادی+تقویت+شده+با+پشت+بندهای+امتداد+یافته+قائم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-181045-تاثیر+سخت+کننده+ها+بر+بهبود+رفتار+چرخه+ای+دیوار+برشی+فولادی+دارای+بازشو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-180926-آنالیز+دینامیکی+سازه+های+بتنی+NPP+در+مقابل+ضربه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-180758-استفاده+از+شبکه+عصبی+در+مدلسازی+باران+_+رواناب+در+چند+حوزه+مشابه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-180663-بررسی+تاثیر+ضخامت+مقطع+ستون+و+نصب+ورق+تقویتی+در+اتصال+تیر+I+شکل+به+ستون+قوطی+شکل+پر+شده+با+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-180638-آنالیز+دینامیکی+فزاینده+قاب+های+نیمه+صلب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-179249-بررسی+رفتار+چرخه+ای+اتصالات+با+بازشوی+دایره+ای+در+جان+تیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-179118-تحلیل+غیرخطی+و+طرح+بهینه+سازه+های+فضاکار+گنبدی+دولایه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-179100-بهینه+سازی+سازه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178834-بهینه+سازی+قاب+دوبعدی+با+استفاده+از+ترکیب+الگوریتم+جامعه+پرندگان+و+مدل+جایگزین+فرآیند+گوسی+تحت+بار+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178814-بهینه+سازی+همزمان+سایز،+شکل+و+توپولوژی+شبکه+های+دو+لایه+فضاکار+با+استفاده+از+الگوریتم+اجتماع+ذرات+اصلاح+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178805-ارزیابی+ضریب+رفتار+قاب+های+فولادی+نیمه+صلب+با+اتصالات+نبشی+بالا+و+پایین+و+دوبل+نبشی+جان+به+روش+تحلیل+استاتیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178681-تهیه+برنامه+بهینه+بازبینی+سد+جیرفت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178623-بررسی+اثرات+P_Delta+در+تحلیل+ساختمان+های+فولادی+در+مقابل+نیروهای+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178440-اثر+ورق+های+پر+کننده+تقویت+شده+بر+کاهش+نیاز+خمشی+ستون+ها+در+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178438-ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+قاب+های+مهاربند+کمانش+ناپذیر+در+سازه+های+فلزی+سه+بعدی+با+استفاده+از+تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+تاریخچه+زمانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-178108-تعیین+مشخصات+دینامیکی+سازه+ها+با+استفاده+از+تکنیک+های+معکوس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177825-آنالیز+غیر+خطی+و+شناخت+الگوهای+ترک+خوردگی+انواع+دیوارهای+بنایی+لرزه+بر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177623-استفاده+از+بادبندهای+BRB+محیطی+در+ساختمان+های+بلند+مرتبه+و+مقایسه+آن+با+بادبندهای+هم+محور+معمولی+CBF.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177604-مقایسه+رفتار+استاتیکی+غیرخطی+قاب+های+فولادی+با+اتصال+زانویی+و+قاب+های+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177592-تحلیل+استاتیکی+غیرخطی+قاب+های+فولادی+با+اتصال+زانويی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177531-مقایسه+نتایج+حاصل+از+اعمال+یک+بار+فرضی+جانبی+با+اثرات+پی+_+دلتا+در+طرح+قاب+های+فولادی+به+روش+LRFD.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177405-تحلیل+و+طراحی+بهینه+پل+های+با+شبکه+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177321-کنترل+فعال+بهینه+سازه+های+فولادی+با+رفتار+غیر+خطی+با+استفاده+از+کنترلر+منطق+فازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177316-تحلیل+قابلیت+اعتماد+سازه+های+اسکلتی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177221-کاربرد+الگوریتم+ژنتیک+در+بهینه+یابی+وزنی+قاب+های+فلزی+سه+بعدی+با+رفتار+غیرخطی+هندسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177128-تحلیل+دینامیکی+خطی+و+غیر+خطی+قاب+های+مهار+شده+با+بادبند+Y+شکل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177060-بررسی+تاثیر+نحوه+اتصال+وسط+در+بادبندهای+ضربدری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-177056-بررسی+رفتار+ورق+اتصال+به+وسط+تیر+در+مهاربند+های+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-176948-بررسی+اندرکنش+دینامیکی+سد+و+مخزن+با+استفاده+از+نرم+افزار+Ansys.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-176899-ارزیابی+ظرفیت+باقیمانده+تیرهای+فولادی+تحت+اثر+خوردگی+حفره+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-176635-مقاومت+پیوستگی+بین+بتن+پایه+و+ملات+تعمیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-176281-مطالعه+تاثیر+تغییر+ارتفاع+سازه+های+قاب+صلب+لوله+ای+دسته+شده+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-176269-شناسایی+پارامترهای+مودال+پل+خرپایی+راه+آهن+با+آزمایش+ضربه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-176134-بررسی+تاثیر+ابعاد+هندسی+و+مشخصات+مصالح+بر+مقاومت+نهایی+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-175962-تحلیل+غیرخطی+هندسی+سازه+های+فضایی+فولادی+گیردار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-175677-بررسی+اثرات+پی+_+دلتا+در+قاب+های+مقاوم+خمشی+فولادی+تحت+شرایط+لرزه+ای+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174563-بررسی+سطح+عملکرد+قاب+های+بتنی+مقاوم+سازی+شده+با+مهاربند+فولادی+خاص.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174555-تاثیر+سخت+کننده+لبه+ای+بر+میزان+اثربخشی+سخت+کننده+میانی+در+گاست+پلیت+تحت+نیروی+فشاری+یکنوا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174544-بررسی+تاثیر+ابعاد+سخت+کننده+های+لبه+ای+بر+مقاومت+فشاری+گاست+پلیت+تحت+نیروی+فشاری+یکنوا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174410-رفتار+اتصالات+پیچی+با+نبشی+بالا+و+پایین+و+جان+در+خرابی+پیشرونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174390-بررسی+رفتار+لوله+های+مدفون+در+خاک+تحت+بارگذاری+ناشی+از+انفجار+سطحی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174388-بررسی+تنش+های+پسماند+ناشی+از+خط+جوش+در+ورق+های+فولادی+با+توجه+به+حرکت+خط+جوش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174323-طراحی،+مقاوم+سازی+و+بهینه+سازی+مخزن+2500+مترمکعبی+رشت+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-174008-تاثیر+نحوه+تشکیل+مفاصل+پلاستیک+در+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173995-بتن+با+مقاومت+بالا+و+تاثیر+بزرگترین+اندازه+سنگدانه+در+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173941-ارزیابی+ضریب+رفتار+قاب+خمشی+فولادی+مجهز+به+میراگر+اصطکاکی+دورانی+RFD.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173913-مقایسه+رفتار+سازه+دوبلکس+بلند+دارای+هسته+بتن+مسلح+با+سازه+غیر+دوبلکس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173910-بررسی+مدل+المان+صلیبی+در+اتصالات+تیر+به+ستون+با+ورق+انتهایی+با+استفاده+از+تحلیل+استاتیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173772-بررسی+اثر+میراگرهای+اصطکاکی+در+تعداد+و+محل+تشکیل+مفاصل+پلاستیک+در+سازه+های+فولادی+مهاربندی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173643-آنالیز+شکست+سدهای+بتنی+وزنی+تحت+اثر+بار+دینامیکی+به+روش+ترک+پخشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173604-بررسی+تاثیر+ورق+تقویت+ستون+و+ابعاد+جوش+در+رفتار+اتصال+صلب+در+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173494-بررسی+عملکرد+سیستم+دوگانه+قاب+خمشی+فولادی+با+دیوار+برشی+فولادی+نازک+و+مقایسه+آن+با+مهاربندهای+همگرا+به+روش+طیف+ظرفیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173332-تعیین+پیکربندی+بهینه+برای+سازه+های+با+سیستم+شبکه+قطری+با+تغییر+زاویه+اعضا+در+ارتفاع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173276-بررسی+رفتار+قاب+های+فولادی+با+ترکیب+اتصال+نیمه+صلب+یقه+ای+و+مهاربندی+همگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173256-تحلیل+و+طراحی+روسازی+های+انعطاف+پذیر+با+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-173246-طبقه+بندی+نوع+زمین+ایستگاه+های+ثبت+زلزله+براساس+شکل+طیف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172441-بررسی+رفتار+لرزه+ای+بادبندهای+زانویی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172431-مطالعه+آسیب+پذیری+و+تقویت+ساختمان+های+بتنی+با+قاب+خمشی+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172237-بررسی+تاثیر+ورق+اتصال+بادبند+بر+صلبیت+اتصال+ساده+تیر+و+ستون+در+قاب+های+با+مهاربندی+همگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172225-بررسی+عملکرد+اشکال+مختلف+اتصال+مختلط+تیر+فولادی+و+ستون+بتن+مسلح+RCS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172206-معرفی+سیستم+جدید+مهاربندی+OGRID+برای+سازه+های+بلند+و+بررسی+رفتار+و+عملکرد+آن+در+قاب+یک+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172161-مطلوب+سازی+رفتار+سازه+های+بلند+مهاربندی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172160-بررسی+تأثیر+فشردگی+جداره+بر+استفاده+از+سخت+کننده+طولی+در+ستون+های+CFT+تحت+بار+چرخه+ای+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172156-آنالیز+خرابی+پیشرونده+در+قاب+های+با+بادبند+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-172148-ارزیابی+عملکرد+سازه+های+فولادی+با+قاب+های+دارای+مهاربند+واگرا+در+دو+روش+طراحی+مبتنی+بر+نیرو+و+روش+طراحی+مستقیم+مبتنی+بر+تغییر+مکان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-171999-بررسی+اثر+اتصالات+نوین+بر+رفتار+لرزه+ای+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-171184-مدلسازی+و+تحلیل+دینامیکی+سازه+های+فضاکار+با+سیستم+اتصال+نیمه+صلب+گویسان+MERO.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-171177-بررسی+رفتار+غیرخطی+قاب+بتنی+با+بادبند+فلزی+برای+تحمل+بارهای+جانبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-171124-بررسی+میزان+جذب+انرژی+اتصالات+گیردار+ساخته+شده+از+فولاد+پرمقاومت+و+مقایسه+ی+آن+با+فولاد+نرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-171118-بررسی+تاثیر+طول+دهانه+و+اثر+ارتفاع+بر+ضریب+رفتار+قاب+های+مهاربندی+شده+با+مهاربند+کمانش+ناپذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-171111-مقایسه+ضریب+رفتار+قاب+های+دارای+مهاربند+کمانش+ناپذیر+و+قاب+های+دارای+مهاربند+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-170043-بررسی+عددی+تأثیر+الگوی+سوراخکاری+صفحه+اتصال+در+پدیده+گسیختگی+برش+قالبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169942-طراحی+پلاستیک+بر+اساس+عملکرد+قاب+مهار+بندی+شده+همگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169939-تاثیر+سختی+تکیه+گاه+های+جانبی+الاستیک+در+کمانش+پیچشی+_+جانبی+تیرهای+I+شکل+با+بال+های+لاغر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169719-بررسی+نظری+و+تجربی+اتصالات+تیرهای+خورجینی+به+ستون+ارائه+جزئیات+یک+اتصال+گیردار+جدید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169429-بررسی+سختی+پیچشی+اعضاء+بتن+مسلح+پس+از+ترک+خوردگی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169303-بررسی+اثر+تغییر+شکل+پیونده+نیامی+در+سازه+های+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169063-کمانش+مخازن+استوانه+ای+جدار+نازک+با+سخت+کننده+های+طولی+تحت+بار+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169011-اثرات+ورق+های+CFRP+بر+خواص+کمانش+پیچشی+جانبی+تیرهای+فولادی+در+طول+تیرهای+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-169010-Reliability+Analysis+of+Steel+Structures+under+Buckling+Load+in+Second_order+Theory.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168880-بررسی+و+مقایسه+پتانسیل+خوردگی+آرماتورهای+مدفون+در+بتن+های+خود+تراکم+scc+حاوی+پودر+سنگ+آهک،+خاکستر+پوسته+شلتوک+برنج+و+دوده+سیلیس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168876-آنالیز+غیرخطی+و+بررسی+رفتار+تیرهای+I+شکل+فولادی+خمیده+در+پلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168512-کاربرد+نظریه+مجموعه+فازی+در+بهینه+سازی+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168372-رفتار+بادبندهای+مربعی+توخالی+تحت+بارگذاری+چرخه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168366-ارزیابی+عددی+اثر+بازشو+بر+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+موج+دار+تحت+بارگذاری+رفت+و+برگشتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168350-بررسی+ضریب+رفتار+و+پارامترهای+موثر+بر+آن+در+سیستم+های+دیوار+برشی+فولادی+با+مقاومت+تسلیم+پایین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168279-بررسی+برش+منگنه+ای+در+اتصال+ستون+به+دال+با+انواع+تقویت+های+فولادی+تحت+شرایط+مختلف+بارگذاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168237-رفتار+تیرهای+عمیق+بتن+مسلح+تحت+اثر+نیروی+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-168229-بررسی+لرزه+ای+ساختمان+های+بتنی+نامتقارن+بر+مبنای+طراحی+براساس+عملکرد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167723-طراحی+لرزه+ای+مخازن+کروی+گاز+مایع+LPG.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167645-روشی+نوين+برای+ساخت+و+نصب+سريع+سازه+های+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167602-بررسی+طول+تیر+پیوند+در+تعیین+دریفت+سازه+تحت+تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+در+سیستم+دیوار+برشی+فولادی+کوپله+با+اتصال+صلب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167599-کمانش+برشی+جان+های+موجدار+فولادی+راه+راه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167475-ارائه+کمی+مرزهای+سطوح+مختلف+عملکرد+لرزه+ای+برای+قاب+های+خورجینی+با+استفاده+از+تحلیل+استاتیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167471-بررسی+آزمایشگاهی+کاربرد+بتن+سبک+در+دال+های+مرکب+با+نیمرخ+کلاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-167402-اجرای+صنعتی+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166352-رفتار+برشی+تیرهای+بتن+مسلح+حاوی+الیاف+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166290-ارزیابی+لرزه+ای+ساختمان+های+فلزی+بارگذاری+شده+براساس+روش+استاتیکی+معادل+آیین+نامه+2800.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166279-بررسی+رفتار+دیوار+برشی+فولادی+با+تاکید+بر+پارامترهای+ارتفاع،+سخت+کننده+ها+و+بازشوها+و+تعیین+ضریب+رفتار+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166278-تجزیه+و+تحلیل+و+بررسی+علل+تخلفات+ساختمانی+در+شهر+یزد+و+اثرات+آن+بر+تقلیل+مقاومت+و+عدم+پایداری+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166258-بررسی+رفتار+ستون+های+فولادی+پر+شده+با+بتن+CFT+تقویت+شده+با+سخت+کننده+و+ساخته+شده+از+بتن+با+مقاومت+بالا+در+برابر+آتش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166191-بررسی+تاثیر+تعداد+طبقات+،+طول+و+تعداد+دهانه+ها+در+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+دارای+تیر+با+مقطع+کاهش+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166167-بررسی+تاثیر+ناپیوستگی+در+سیستم+مهاربندی+بر+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166166-ارزیابی+آسیب+پذیری+ساختمان+های+فولادی+با+سیستم+MRF+و+ارایه+روش+های+بهبود+عملکرد+لرزه+ای+سازه+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-166006-تحلیل+پایداری+سازه+های+فرم+آزاد+دو+گنبدی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165795-تاثیر+شکل+و+اندازه+بازشو+با+و+بدون+ورق+سخت+کننده+در+مرکز+پانل+بر+رفتار+لرزه+ای+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165793-بررسی+ضریب+بزرگنمایی+بارهای+استاتیکی+توصیه+ای+آیین+نامه+سازه+های+فضاکار+تحت+بار+جرثقیل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165703-آنالیز+دینامیکی+غیرخطی+اتصالات+نیمه+صلب+خورجینی+تحت+بارهای+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165702-بررسی+سیستم+های+سازه+ای+مناسب+برای+ساختمان+های+بلند+بتنی+در+ایران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165699-بررسی+میدانی+انواع+ناکاملی+های+هندسی+در+مخازن+فولادی+استوانه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165610-Assessment+of+Structural+Performance+of+Steel+Coupling+Beams+with+Corrugated+Webs.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165472-تاثیر+تر+و+خشک+کردن+های+متناوب+متغیر+بر+مقاومت+فشاری+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165469-تاثیر+مقاومت+و+سختی+وصله+های+ساختمان+های+فلزی+در+رفتار+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165413-بررسی+اثر+استفاده+از+سخت+کننده+در+بازشو+به+شکل+ربع+دایره+در+رفتار+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165401-بررسی+روش+های+تعیین+رفتار+و+خصوصیات+اتصالات+فلزی+نیمه+گیردار+صفحه+انتهایی+پیچی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165377-ارزیابی+بتن+های+ساخته+شده+با+سیمان+های+آمیخته+با+ساختن+آزمونه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165373-تحلیل+و+طراحی+قاب+های+دو+بعدی+بوسیله+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165360-بررسی+اندرکنش+دینامیکی+خاک+و+گروه+شمع+مایل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165348-بررسی+مشخصات+میل+مهارهای+مصرفی+در+اتصالات+کف+ستون+سازه+های+فولادی+شهر+بیرجند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165347-تعیین+ضریب+رفتار+سازه+های+فولادی+مجهز+به+میراگرهای+اصطکاکی+سیلندری+با+در+نظر+گرفتن+اثر+مقدار+بار+لغزش+و+نوع+مهاربند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165333-ارزیابی+عملکرد+قاب+های+ساده+فولادی+با+مهاربند+هم+مرکز+با+ارتفاع+متوسط+طراحی+شده+با+دو+دیدگاه+عملکردی+و+نیرویی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165326-مطالعه+تحلیلی+ضرایب+تمرکز+تنش+اتصالات+چند+صفحه+ای+مقاطع+مستطیلی+RHS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165306-بررسی+گسیختگی+قالبی+ورق+های+اتصال+در+اتصال+جوشی+با+تسمه+کششی+_+قسمت+اول+مطالعه+آزمایشگاهی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165305-ارزیابی+تاثیر+حدس+اولیه+مقاطع+در+طراحی+شبکه+های+دو+لایه+سازه+های+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165302-پاسخ+دینامیکی+مخازن+انعطاف+پذیر+مستطیل+شکل+ذخیره+سیال+و+مدفون+در+خاک+با+در+نظر+گرفتن+اثرات+آب+_+خاک+_+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165262-بررسی+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+فولادی+مهاربندی+شده+زیپ+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165255-طرح+بهینه+سازه+های+فولادی+تحت+نیروی+زلزله+با+متغیرهای+گسسته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165159-مقاوم+سازی+قاب+مهاربندی+شده+شورون+با+استفاده+از+ستون+های+زیپ.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165158-مقایسه+روش+های+کیفی+و+کمی+ارزیابی+آسیب+پذیری+لرزه+ای+ساختمان+های+بنایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165154-بررسی+تاثیر+میرایی+و+تسلیم+روی+طیف+های+رکوردهای+زلزله+های+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165041-بررسی+اتصال+متعادل+و+نامتعادل+کننده+برای+جلوگیری+از+گسیختگی+زودرس+در+مقاطع+نبشی+تحت+کشش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165033-بررسی+تئوریک+رفتار+دیوارهای+برشی+فولادی+پیش+ساخته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-165020-پیش+تنیدگی+در+ورق+ها،+قاب+ها+و+تیرهای+پیوسته+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164897-تحلیل+ارتعاشی+سقف+مرکب+تحت+اثر+حرکت+انسانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164747-مقدمه+ای+بر+طراحی+هوشمند+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164745-بررسی+نسبت+عرض+به+ضخامت+مجاز+در+میزان+جذب+انرژی+پروفیل+های+I+شکل+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164744-اثر+موقعیت+و+نوع+بازشو+در+جذب+انرژی+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164717-بررسی+اثر+نوع+اتصال+ستون+فرعی+به+تیر+بر+مقاومت+نهایی+دیوارهای+برشی+فولادی+نیمه+_+مقید+در+لبه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164661-بررسی+شکل+پذیری+قاب+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164659-طراحی+بهینه+قاب+های+فولادی+با+اعمال+بار+زلزله+به+روش+استاتیکی+معادل+و+شبه+دینامیکی+آئین+نامه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164657-تاثیر+ارتفاع+بر+ضریب+رفتار+سازه+های+فولادی+با+اتصال+استخوانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164459-ارائه+ی+روش+تخمینی+به+منظور+برآورد+وزن+اسکلت+ساختمان+های+فولادی+با+قاب+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164418-لحاظ+نمودن+اثر+اندرکنش+خاک+_+سازه+در+تحلیل+دینامیکی+طیفی+ساختمان+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164329-مطالعه+عددی+اثر+نحوه+اتصال+ورق+میانی+در+بادبند+ضربدری+بر+روی+عملکرد+قاب+فولادی+از+روش+FEM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164328-Discrete+Size+Optimization+of+Truss+Structures+Using+Modified+Honey+Bee+Mating+Optimization+Algorithm.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164327-بررسی+رفتار+قاب+های+مهاربندی+واگرا+در+ساختمان+های+فولادی+تحت+زلزله+در+راستا+و+عمود+بر+محور+قاب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164292-بادبندهای+زانویی+و+عملکرد+آنها+در+مقابل+نیروهای+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164288-تاثیر+استفاده+از+میراگر+ویسکوز+مایع+و+میراگر+تسلیمی+TTD+بر+توزیع+انرژی+ساختمان+های+فولادی+با+افزایش+ارتفاع+در+اثر+ضربه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164222-آنالیز+مقاومت+اضافی+بعد+از+کمانش+دیوارهای+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164218-مقایسه+آزمایش+تجربی+و+تحلیل+عددی+گسیختگی+پیشرونده+در+یک+قاب+ساختمانی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164193-بررسی+تاثیر+فاصله+شیار+طولی+در+بال+تیر+بر+عملکرد+چرخه+ای+اتصالات+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164161-بررسی+مدل+های+سختی+تیر+ستون+های+بتن+آرمه+برای+تحلیل+قاب+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164150-طراحی+بهینه+پیوسته+_+گسسته+سازه+های+فضاکار+با+استفاده+از+اصول+تقریب+سازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164135-ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+ساختمان+های+بتنی+نامتقارن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164069-مقایسه+رویکرد+طراحی+مومسان+بر+پایه+کارکرد+و+رویکرد+طراحی+الاستیک+برای+طراحی+لرزه+ای+سیستم+دیوارهای+برشی+فولادی+کوپل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-164046-بررسی+اثر+آتش+بر+رفتار+اتصال+صلب+پیچی+فولادی+در+دو+حالت+اصطکاکی+و+اتکایی+با+استفاده+از+روش+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163798-Analytical+Study+on+the+Important+Parameters+Effective+of+Cyclic+Behavior+of+Reduce+Beam+Section+Moment+Connections.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163645-مدل+سازی+غیر+خطی+المان+محدود+تیرهای+عمیق+بتن+مسلح+با+بازشو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163644-بررسی+عددی+تأثیر+پارامترهای+برخورد+گلوله+بر+میزان+خرابی+دال+بتنی+غیر+مسلح+با+تکیه+گاه+ساده+،+به+کمک+نرم+افزار+ABAQUS.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163544-بررسی+روش+انرژی+برای+طراحی+سازه+های+مقاوم+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163439-مقایسه+تحلیلی+ضریب+شکل+پذیری+سازه+های+قاب+فولادی+با+سیستم+های+مهاربندی+گوناگون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163394-آنالیز+کمانش+ورق+های+مستطیلی+با+ضخامت+پله+ای+ناشی+از+فرسایش+در+کشتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163365-رفتار+دینامیکی+دیوارهای+برشی+روی+پی+های+انعطاف+پذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163342-ارزیابی+و+اصلاح+مشخصات+فنی+و+مکانیکی+بتن+سبک+آهکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163338-بررسی+عملکرد+بتن+های+سبک+ساخته+شده+با+پسماندهای+صنعتی+و+هسته+ای+به+کمک+تکنولوژی+نانو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163333-عوامل+موثر+در+جداشدگی+FRP+در+اتصالات+بتنی+مسلح+شده+تحت+بارهای+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163314-بررسی+تاثیرات+تغییرات+مشخصات+FRP+در+رفتار+ساختمان+بتنی+تحت+اثر+بار+انفجاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163312-بررسی+عددی+و+آزمایشگاهی+رفتار+ستون+های+بتن+مسلح+تحت+انفجار+سطحی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163311-ارزیابی+تحلیلی+رفتار+لرزه‌ای+اتصال+تیر+–+ستون+کابلی+در+قاب+خمشی+بتن+آرمه+پیش+ساخته+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163268-تحلیل+احتمالاتی+رابطه+های+مقاومت+بتن+محصور+شده+با+FRP+و+پیشنهاد+رابطه+های+جدید+با+استفاده+از+روش+رگرسیون+چندگانه+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163212-تاثیر+لحاظ+کردن+اثرات+گسیختگی+برشی+در+مدلسازی+رفتار+ستون+ها+با+استفاده+از+روش+های+مفصل+متمرکز+و+روش+فایبر+Fiber.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163207-مقایسه+رفتار+دیوارهای+برشی+بتنی+به+دو+روش+مدل+سازی+تیر+–+ستون+اصلاح+شده+و+المان+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163203-مقاومت+برشی+تیر+بتن+سبک+مسلح+شده+با+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163177-تحلیل+غیر+خطی+تاثیر+تداخلی+فولاد+و+بتن+در+المان+های+سازه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163170-بررسی+عملکرد+روش+اجزای+محدود+فیبری++مدلسازی+مزو++در+تحلیل+غیر+خطی+سازه+های+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163167-ارائه+ی+ضرایب+لنگر+برای+طراحی+دال+های+دو+طرفه+ی+بتن+مسلح+تحت+اثر+دو+بار+متمرکز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163166-بررسی+تنش+چسبندگی+میلگرد+خورده+شده+در+بتن+خود+تراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163120-بررسی+عددی+دال+بتنی+عرشه+پل+مسلح+شده+با+میله+های+AFRP+توسط+نرم+افزار+Abaqus.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163040-بررسی+آزمایشگاهی+اثر+اندازه+در+تیرهای+عمیق+با+بتن+سبک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163024-تاثیر+کاربرد+انواع+بتن+های+مختلف+در+طراحی+سازه+های+بتنی+بلند+مرتبه++بررسی+موردی+پروژه+21+طبقه+در+بابلسر+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163022-بررسی+آزمون+غیرمخرب+ضربه+–+پاسخ++Impulse_Response++جهت+کشف+عیوب+ستون+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163021-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+استاتیکی+تیر+بتن+مسلح+تقویت+شده+با+ورق+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163009-بررسی+عددی+رفتار+دیوارهای+بنایی+مقاوم+سازی+شده+با+الیاف+CFRP+تحت+بارگذاری+استاتیکی+و+چرخه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-163005-مطالعه+عددی+اثر+الیاف+CFRP+بر+رفتار+دیوارهای+بنایی+تحت+بار+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162988-تعیین+رفتار+دینامیکی+بتن+با+استفاده+از+آزمایش+میله+فشاری+هاپکینسون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162984-بررسی+رفتار+ستون+های+مرکب+فولادی+محاط+در+بتن+تحت+بار+با+خروج+از+مرکزیت+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162933-مقایسه+رفتار+خطی+و+غیر+خطی+هسته+های+بتنی+ساختمان+های+بلند+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162894-تحلیل+ترک+خوردگی+پیشرونده+و+نفوذ+پرتابه+ها+در+سازه+های+بتن+مسلح+به+روش+المان+های+مجزا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162837-مطالعه+رفتار+دینامیکی+ساختمان+های+متشکل+از+دیوارهای+بتنی+متقاطع+و+سقف+پیوسته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162822-آنالیز+غیرخطی+طاق+ها+و+گنبدهای+بنایی+ایرانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162809-طراحی+بهینه+خاک+مسلح+با+تسمه+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162798-تعیین+ظرفیت+باقیمانده+تیرهای+فولادی+تحت+اثر+خوردگی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162794-بررسی+رفتار+لرزه+ای+دیوار+برشی+بتنی+دارای+بازشو.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162765-بررسی+اندرکنش+دیوار+های+برشی+بتنی+و+دال+های+کف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162755-مدل+سازی+عددی+روش+ترکیبی+نصب+سطحی+ورق+در+داخل+شیار+EBRIG+جهت+اتصال+ورق+های+FRP+به+تیر+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162754-تحلیل+غیر+خطی+اجزای+محدود+تیر+بتنی+تقویت+شده+با+ورق+FRP+به+روش+شیار+زنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162744-مروری+بر+روش+های+تقویت+خمشی+تیرهای+بتن+آرمه+با+استفاده+از+کامپوزیت+های+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162732-تحلیل+عددی+تیرهای+مستطیلی+و+T+شکل+تقویت+شده+به+روش+NSM+با+استفاده+از+میله+های+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162725-مقاوم+سازی+سازه+های+بتن+آرمه+با+ورق+های+CFRP+با+در+نظر+گرفتن+اثر+جداشدگی+ورق+از+سطح+بتن+تحت+اثر+بار+ناشی+از+انفجار+داخلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-162715-بررسی+مشخصات+مکانیکی+بتن+سبک+سازه+ای+مسلح+به+الیاف+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161636-مدل+سازی+تیر+مرکب+نیمه+محصور+شده+متشکل+از+GFRP+و+بتن+با+مدل+اجزای+محدود+تحت+اثر+بارگذاری+کنترل+تغییر+مکان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161626-بررسی+تاثیرات+پوزولان+طبیعی+تفتان+بر+پارامترهای+نفوذپذیری+و+جذب+آب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161624-پیش+بینی+پارامترهای+موثر+در+طراحی+دیوارهای+برشی+بتنی+دارای+بازشو+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161620-بررسی+عددی+تأثیر+مقاومت+مشخصه+بتن+و+ضخامت+دال+بتنی+غیر+مسلح+با+تکیه+گاه+ساده+بر+میزان+خرابی+ناشی+از+برخورد+و+نفوذ+گلوله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161618-تحلیل+عددی+تیرهای+پیوند+بتن+مسلح+در+دیوارهای+همبسته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161583-بررسی+رفتار+بادبند+با+میله+های+خارج+از+مرکز+به+لحاظ+افزایش+شکل+پذیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161579-تحلیل+غیر+ارتجاعی+ساختمان+های+فولادی+با+سیستم+بادبند+پراکنده+تحت+تاثیر+نیروی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161545-ارزیابی+پارامترهای+موثر+در+طراحی+براساس+عملکرد+لرزه+ای+قاب+های+بلند+مرتبه+فولادی+با+مهاربند+برون+محور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161536-بررسی+تجربی+استفاده+از+مهاربند+زانویی+شکل+پذیر+در+قاب+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161477-تعیین+توزیع+کرنش+در+نمونه+سه+محوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161444-ارزیابی+لرزه+ای+ساختمان+های+فولادی+موجود+طبق+دستور+العمل+بهسازی+ساختمان+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161431-حل+معادله+انتشار+به+کمک+روش+بدون+شبکه+و+کاربرد+آن+جهت+تخمین+عمر+مفید+سازه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161429-ضریب+رفتار+قاب+های+بتن+مسلح+طراحی+شده+با+دو+سیستم+SCWB+و+WCSB.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161411-کمانش+ریل+های+طویل++C.W.R++در+قوس+های+افقی+در+اثر+تنش+های+حرارتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161408-طراحی+کامپیوتری+دال+های+بتن+مسلح+به+روش+نواری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161405-طراحی+لرزه+ای+ساختمان+های+بنایی+غیر+مسلح+متکی+بر+تکیه+گاه+اصطکاکی+خالص.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161374-بررسی+پدیده+انتشار+موج+در+سازه+های+دو+بعدی+با+استفاده+از+ماتریس+سختی+دینامیكی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161335-تقویت+خمشی+تیرهای+بتن+آرمه+با+استفاده+از+میله+های+دست+ساز+MMFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161331-بررسی+اثر+باکتری+Bacillus+Pasteurii+بر+مقاومت+فشاری+و+جذب+آب+بتن+خود+متراکم.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161330-مقایسه+اثر+باکتری+های+B.Subtilis+و+S.Ureae+بر+مقاومت+فشاری+ملات+سیمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161328-باز+توزیع+لنگر+تیرهای+سراسری+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161324-مقایسه+پروفیل+های+FRP+و+فولادی+و+تاثیر+آنها+بر+مقاومت+و+شکل+پذیری+ستون+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161322-مقایسه+دال+بتنی+مسلح+شده+با+میلگرد+FRP+و+دال+بتنی+مسلح+شده+با+میلگرد+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161319-شبیه+سازی+رشد+و+اشاعه+ترک+در+بتن+مسلح+تحت+اثر+خوردگی+میلگرد+با+استفاده+از+شرط+مرزی+تنش+حرارتی+معادل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161317-بررسی+تاثیر+میزان+ماده+پوزولانی+میکروسیلیس+بر+مقاومت+فشاری+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161249-برآورد+ظرفیت+خمشی+اتصالات+بتن+آرمه+ترمیم+شده+توسط+ورقه+های+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161239-ارائه+روش+نوین+جهت+توزیع+نیروهای+جانبی+بین+اجزاء+مقاوم+VLLR.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161218-بررسی+رفتار+محوری+و+خمشی+ستون+های+بتن+آرمه+با+مقطع+مربعی،+محصور+شده+با+کامپوزیت+های+CFRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161216-بررسی+جذب+برش+قاب+و+دیوار+در+سیستم+قاب+خمشی+بتنی+به+همراه+دیوار+برشی+کوپله+با+تیر+رابط+بتنی+و+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161208-کاربرد+بتن+مسلح+شده+با+فیبر+در+قطعات+پیش+ساخته+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161147-بررسی+تعیین+نوع+مواد+پر+کننده+مناسب+برای+ساخت+بتن+خودتراکم+SCC.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161136-طرح+بهینه+قاب+های+فولادی+شیبدار+و+مسطح+با+مقطع+متغیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161121-بررسی+اثرات+دستک+های+فولادی+روی+رفتار+خطی+و+غیر+خطی+و+پارامترهای+لرزه+ای+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161086-بررسی+ضریب+رفتار+و+ضریب+افزایش+تغییر+مکان+در+سازه+های+بتنی+با+سیستم+قاب+خمشی+به+همراه+دیوار+برشی+کوپله+با+تیر+رابط+بتنی+و+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161038-بررسی+رفتار+اتصالات+T+شکل+در+ساختمانهای+بتن+مسلح+و+کاربرد+الیاف+فولادی+در+اتصالات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-161033-تاثیر+الیاف+فولادی+در+خواص+مهندسی+بتن+با+مقاومت+زیاد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-160983-تحلیل+غیرخطی+شبكه+های+دو+و+سه+لایه+فضاكار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-160932-طرح+بهینه+ساماندهی+فولادی+مشخص+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-160927-طرح+بهینه+گوی+سازه+فضاكار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-160905-تهیه+طیف+پاسخ+فازی+احتمالی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157957-بررسی+عددی+اثر+میلگردهای+کامپوزیتی+بر+رفتار+دال+بتن+مسلح+تحت+بارگذاری+چرخه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157835-بررسی+عددی+اثر+تقویت+کامپوزیتی+بر+رفتار+خمشی+ستون+بتنی+تحت+بارگذاری+برون+محور++برون+محوریت+375+میلیمتر+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157833-تعیین+مدل+خرپایی+برای+نواحی+کرنش+آشفته+در+سازه+های+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157830-بررسی+تاثیر+ابعاد+و+موقعیت+بازشوها+در+مدل+های+خرپایی+تیرهای+عمیق+دارای+بازشو+با+استفاده+از+بهینه+سازی+توپولوژی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157829-تعیین+مدل+خرپایی+برای+تیرهای+عمیق+با+استفاده+از+بهینه+سازی+توپولوژی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157823-استفاده+از+توزیع+پلانی+میراگرهای+مایع+در+کنترل+پاسخ+لرزه+ای+پیچشی+سازه+های+نامتقارن+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157807-ارزیابی+عرض+موثر+بال+فشاری+شاهتیرهای+I+شکل+بتنی+پیش+تنیده+ی+پل+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157801-بررسی+و+مقایسه+قاب+های+خمشی+مختلط+RCS+با+قاب+های+خمشی+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157800-Finite+element+analysis+of+cracks+due+to+reinforcement+bars+corrosion+in+RC+structures.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157790-تبیین+رفتار+دیوارهای+برشی+در+ساختمان+های+بلند+با+استفاده+از+اجزای+محدود+کرنش+پایه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157787-ارائه+یک+روش+پیشنهادی+جهت+طراحی+سازه+بر+اساس+بیشینه+شتاب+طبقات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157786-بررسی+رفتار+سازه+های+بتن+آرمه+با+دیوار+باربر+بتنی+درجا+در+برابر+آتش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157784-اثر+درصد+میلگردهای+FRP+به+روش+NSM+در+تغییر+رفتار+ستون+های+بتن+مسلح+تحت+بارگذاری+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157783-بررسی+تاثیر+مقاومت+فشاری+بتن+بر+فشار+ترک+خوردگی+در+سازه+های+بتن+آرمه+با+استفاده+از+روش+های+عددی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157781-بررسی+تاثیر+فشار+ناشی+از+خوردگی+آرماتورها+بر+ترک+خوردگی+در+سازه+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157765-رسم+دیاگرام+تداخلی+بار+–+ممان+خمشی+دیوار+برشی+بتن+آرمه+با+فولاد+گذاری+یکنواخت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157755-مقایسه+ضریب+رفتار+سیستم+دیوارهای+برشی+فولادی+و+بادبندهای+بزرگ+مقیاس+در+سازه‌های+بلند+فلزی+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157751-مقایسه+رفتار+دینامیکی+دیوارهای+برشی+فولادی+و+بادبندهای+بزرگ+مقیاس+در+سازه+های+بلند+تحت+نگاشت+های+حوزه+نزدیک+و+دور+از+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157747-بررسی+رفتار+خمشی+تیرهای+بتنی+مسلح+شده+با+استفاده+از+سیستم+FRP.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157735-تحلیل+رفتار+قاب+بدون+کمانش+BRBF+با+استفاده+از+روش+فزاینده+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157734-بررسی+روش+مقیاس+سازی+FEMA+440+در+ارزیابی+لرزه+ای+سازه+های+فولادی+نامتقارن+در+پلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157726-Seismic+performance+of+semi_rigid+frames+with+connection+dampers.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157653-بررسی+رفتار+و+تعیین+ضریب+رفتار+پیشنهادی+قاب+های+خمشی+فولادی+مجهز+به+میراگر+فلزی+جاری+شونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157633-بررسی+عدم+قطعیت+مدول+یانگ+بر+پاسخ+قاب+های+برشی+فولادی+تحت+بارگذاری+دینامیکی+با+استفاده+از+روش+اجزای+محدود+تصادفی+طیفی+SSFEM.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157598-بررسی+مقاومت+خمشی+و+برشی+لوله+های+پرشده+از+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157257-مقاله+ISI+با+عنوان+Experimental+and+theoretical+studies+of+steel+shear+walls+with+and+without+stiffeners.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157255-بررسی+مقایسه+ای+عملکرد+قاب+های+فولادی+دارای+مهاربند+واگرا+با+میراگر+و+بدون+میراگر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157253-کنترل+فعال+ارتعاش+تیر+یکسر+گیردار+به+روش+الگوریتم+کنترل+بهینه+LQR+مبتنی+بر+الگوریتم+تکامل+تفاضلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157164-نقشه+های+کامل+سازه+و+معماری+ساختمان+مسکونی+دو+طبقه+اسکلت+فلزی+با+زیر+بنای+کل+حدود+700+متر+مربع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157149-On+the+behavior+of+low_rise+irregular+dual+structure.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157147-بررسی+رفتار+ديوار+برشی+بتنی+در+حوزه+نزديك+و+دور+از+گسل+و+مقايسه+با+طيف+استاندارد+2800.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157142-بررسی+تغییرات+نسبت+برش+پایه+به+وزن+سازه+دیوار+برشی+فولادی+در+حوزه+دور+و+نزدیک+گسل+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157121-بررسی+تغییرات+دریفت+گلوبال+دیوار+برشی+فولادی+در+حوزه+دور+و+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157049-بررسی+الگوی+توزیع+پخش+برش+در+طبقات+دیوار+برشی+فولادی+در+حوزه+دور+و+نزدیک+گسل+تحت+تحلیل+دینامیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157047-بررسی+روش+تحلیل+بار+افزون+غیرخطی+در+قاب+های+فولادی+شیب+دار+دارای+اعضای+نامنشوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157040-Wave_passage+effect+on+responses+of+MDOF+systems+in+near+field+earthquakes.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157037-پاسخ+لرزه+ای+قاب+های+بتنی+با+دو+سیستم+میراگر+جرمی+فعال+و+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+و+بررسی+رفتار+هیستریک+آنها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-157036-کنترل+تغییرمکان+سازه+جداسازی+شده+با+جرم+تنظیم+شده+چندگانه+_+دو+جانبه+در+ارتفاع+و+پلان+تحت+اثر+زلزله+های+میدان+نزدیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156955-ارزيابي+قابليت+اطمينان+سازه+های+کنترل+شده+فعال+با+استفاده+از+روش+شبيه+سازی+زيرمجموعه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156946-بررسی+اثر+نسبت+پریود+سازه+به+پریود+پالس+در+زلزله+های+حوزه+نزدیک+با+در+نظر+گرفتن+ضرایب+مقاومت+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156913-نقشه+های+کامل+سازه+و+معماری+ساختمان+مسکونی+چهار+طبقه+اسکلت+فلزی+با+زیر+بنای+کل+حدود+660+متر+مربع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156902-In_plane+Response+of+a+Three_span+Simply+Supported+Bridge+to+Near_fault+Strong+Ground+Motion.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156865-بررسی+پارامتری+رفتار+لرزه+ای+میراگر+SSD+در+قاب+خمشی+فولادی+براساس+سطوح+مختلف+عملکرد+سازه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156715-به+روز+رسانی+مدل+اجزای+محدود+سازه+آزمایشگاهی+IIEES.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156710-Comparison+of+Alternative+Methods+for+Incremental+Dynamic+Analysis.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156583-تاثیر+پارامترهای+دما+و+سختی+جانبی+بر+روی+بار+کمانشی+خطوط+راه+آهن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156538-بررسی+تاثیر+مولفه+های+دورانی+حرکت+زمین+بر+پاسخ+لرزه+ای+خطی+قاب+های+چند+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156497-ارائه+یک+مدل+تحلیلی+برای+رفتار+چرخه+ای+سازه+ها+با+در+نظر+گرفتن+اثر+لغزش.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156496-ارزیابی+رفتار+لرزه+ای+سازه+های+جداسازی+شده+نامتقارن+در+انواع+خاک+ها+تحت+اثر+شتاب+نگاشت+های+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156494-بررسی+خواص+مكانیكی+بتن+خود+تراكم+حاوی+سنگدانه+های+سبک+و+معمولی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156454-ارائه+یک+مدل+قاب+معادل+برای+تحلیل+دینامیکی+صفحات+و+سازه+های+پوسته+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156444-مطالعه+پارامتریک+سازه+یک+درجه+آزادی+با+رفتار+خطی+و+غیرخطی+به+روش+نیومارک+تحت+زلزله+طبس.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156418-به+كارگیری+سیستم+های+كنترلی+TLD+در+كاهش+ارتعاشات+ساختمان+های+بلند+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156414-طراحی+میراگر+مایع+تنظیم+شده+برای+کاهش+ارتعاشات+سازه+های+نیمه+مرتفع+عمرانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156228-مدلسازی+اندرکنش+سازه+و+میراگر+مایع+تنظیم+شده+با+در+نظر+گرفتن+یک+سازه+10+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156227-ترسیم+طیف+پاسخ+الاستوپلاستیک+برای+ستون+فلزی+و+بررسی+اثر+نیروی+محوری+در+ستون+تحت+بار+انفجار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156154-مقالات+ISI+در+زمینه+برج+های+خنک+کننده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156148-ارزیابی+چینش+بهینه+میراگرهای+ویسکوز+در+کاهش+پاسخ+لرزه+ای+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156146-بررسی+اثرات+دیواره+شکل+پذیر+در+اندرکنش+آب+سازه+مخازن+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156119-مطالعه+آزمایشگاهی+عملکرد+میراگر+های+مایع+تنظیم+شده+جهت+کاهش+ارتعاشات+سازه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156113-مطالعه+آزمایشگاهی+عملکرد+میراگر+های+جرمی+تنظیم+شده+در+سازه+های+یک+درجه+آزادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156111-بررسی+اثر+مولفه+قائم+زلزله+بر+روی+پل+های+بتنی+در+نواحی+نزدیک+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156076-مقایسه+قاب+های+فولادی+عادی+و+ویژه+از+نظر+فنی+و+اقتصادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156069-روش+تحلیلی+برای+طراحی+میراگر+جرمی+بر+پایه+کمینه+کردن+کارمایه+مکانیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156067-بررسی+نتایج+تحلیل+های+غیرخطی+استاتیکی+مودال+و+تاریخچه+زمانی+در+سازه+های+مجهز+به+جداگر+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156053-کنترل+ارتعاشات+دینامیکی+پل+های+ریلی+قطارهای+پرسرعت+با+استفاده+از+میراگرهای+MR+و+بکارگیری+الگوریتم+کنترلی+H2LQG.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156052-تاثیر+تغییر+سختی+طبقات+زیرزمین+بر+توزیع+نیروی+زلزله+در+ارتفاع+ساختمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156041-Assessment+of+the+Effect+of+Content+Frequency+of+Ground+Motions+on+Input+Energy.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156040-پاسخ+لرزه+ای+پل+های+چند+دهانه+ساده+در+تقاطع+با+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156039-تعیین+ضریب+رفتار+لرزه+ای+برج+های+خنک+کننده+فلزی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156038-مکان+یابی+سنسورها+جهت+نظارت+بر+سلامتی+سازه+های+پل+راه+آهن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156037-Damping+Earthquake+and+Wind+Energy+in+Tall+Building+by+Frictional+Semi_Active+Dampers.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-156036-بررسی+عملکرد+میراگرهای+HF2V+در+استهلاک+انرژی+ناشی+از+زلزله+در+قاب+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155912-تحلیل+دینامیک+غیر+خطی+سد+بتنی+وزنی+و+تعیین+ترک+های+ایجاد+شده+در+آن+در+حین+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155876-پردازش+نگاشت+ارتعاشات+به+منظور+شناسایی+مشخصات+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155875-کنترل+بهینه+ارتعاشات+لرزه+ای+سازه+ها+مبتنی+بر+کاربرد+الگوریتم+تکاملی+تفاضلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155850-یافتن+تابع+پاسخ+فرکانسی+FRF+تیر+اویلر+_+برنولی+با+تکیه+گاه+های+ساده+به+کمک+اجزای+محدود+و+مقایسه+آن+با+پاسخ+دقیق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155849-حل+دقیق+مسأله+مقدار+اولیه+حاکم+بر+سیستم+یک+درجه+آزادی+نامیرا+با+جرم+متغیر+نمایی+کاهنده+برحسب+زمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155848-Probabilistic+Quantification+of+Incremental+Dynamic+Analysis+Results.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155819-ارزیابی+مشارکت+عناصر+مقاوم+جانبی+عمود+بر+جهت+زلزله+در+مقابله+با+اثرات+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155715-تاثیر+زاویه+اثر+زلزله+بر+پاسخ+قابهای+فولادی+ترکیبی+در+پلان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155713-تعیین+ضرایب+میرایی+مودهای+ضربانی+و+نوسانی+مخازن+استوانه+ای+فولادی+به+کمک+آزمایش+های+میز+لرزان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155712-تحلیل+پایداری+دیوار+خاک+مسلح+تحت+اثر+بار+انفجار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155711-بررسی+ویژگی+های+دینامیکی+و+پاسخ+های+لرزه+ای+سازه+های+نامنظم+دارای+پس+رفتگی+در+ارتفاع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155694-بررسی+رفتار+لرزه+ای+غیر+خطی+مخازن+مایع+مهار+نشده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155691-اولویت+بندی+نگاشتهای+مورد+استفاده+در+تحلیل+لرزه+ای+بر+اساس+تطبیق+بیشینه+با+زلزله+مبنا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155690-بررسی+رفتار+لرزه+ای+سد+بتنی+قوسی+افزایش+ارتفاع+یافته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155689-Experimental+investigation+of+sloshing+in+a+rectangular+tank+using+a+numerical+simulation.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155675-تحلیل+عددی+و+ارزیابی+عملکرد+لرزه+ای+مهاربندهای+مقید+در+برابر+کمانش+تحت+بارگذاری+چرخه+ای+با+حذف+مصالح+پرکننده+بتنی+درون+غلاف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155674-Structural+Dynamics+Analysis+Using+Non_Uniform+Fast+Fourier+Transform+in+Frequency+Domain.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155671-بررسی+رفتار+دینامیکی+تیرها+تحت+بارهای+متحرک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155582-کنترل+فعال+پل+های+کابلی+ترکه+ای+با+استفاده+از+الگوریتم+کنترل+بهینه+آنی+و+مکانیسم+تاندون+های+کششی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155573-برآورد+مشخصات+دینامیکی+ساختمان+بتنی+برج+مرکز+خرید+ستاره+ائل+گلی+تبریز+با+استفاده+از+اندازه+گیری+میکروتریمور+ریزلرزه+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155542-بهینه+سازی+پارامتریک+میراگر+جرمی+تنظیم+شده+TMD+تحت+تحریک+لرزه+ای+سینوسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155526-آنالیز+پوش+آور+با+تحلیل+دینامیکی+غیر+خطی+افزایشی+IDA+قاب+پرتال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155523-معرفی+یک+شاخص+شدت+جدید+از+جنس+مساحت+زیر+نمودار+شتاب+طیفی+جهت+تخمین+دقیقتر+تقاضای+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155518-تحلیل+ارتعاش+آزاد+تیر+تیموشنکو+به+کمک+معادلات+انتگرالی+تضیعف+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155515-محاسبه+تحلیلی+پاسخ+دینامیکی+تیر+جدارنازک+اولر+–+برنولی+با+مقطع+نامتقارن+تحت+اثر+بارهای+دینامیکی+قطعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155498-تحلیل+ارتعاش+آزاد+تیر+کامپوزیتی+چند+لایه+بر+بستر+ارتجاعی+با+روش+معادله+دیفرانسیل+کوادریچر+و+شبکه+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155165-مقاله+ISI+با+عنوان+Analysis+of+a+bridge+failure+due+to+fire+using+computational+fluid+dynamics+and+finite+element+models.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155106-رساله+دکتری+با+عنوان+Damage_free+seismic_resistant+self_centering+concentrically_braced+frames.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155105-رساله+دکتری+با+عنوان+Fracturing+of+layered+reservoir+rocks.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155074-رساله+دکتری+با+عنوان+The+lack+of+a+clearly+defined+retention+strategy+and+the+impact+of+the+retention+of+civil+engineers.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155073-مقالات+ISI+در+زمینه+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+BRB+منتشر+شده+در+سال+2012+و+2013.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155055-مقالات+ISI+در+زمینه+بادبندهای+کمانش+ناپذیر+BRB+منتشر+شده+در+سال+2014.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155042-بررسی+قابلیت+اعتماد+پل+های+بتنی+راه+آهن+با+توجه+خاص+به+پل+زرین+شهر+اصفهان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-155017-رساله+دکتری+با+عنوان+Multi_Scale+Adhesion+and+Fracture+From+Eco_friendly+Structures+to+Biomedical+Devices.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-154955-پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+با+عنوان+Downstream+hydraulic+transients+in+combined+free_surface+pressurized+flow+pipelines.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-154878-مقایسه+رفتار+دینامیکی+دیوارهای+برشی+فولادی+و+بادبندهای+بزرگ+مقیاس+در+سازه‌های+بلند+تحت+نگاشت‌های+حوزه+نزدیک+و+دور+از+گسل.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-154804-مقالات+ISI+در+زمینه+GFRP+ژورنال+های+معتبر+منتشر+شده+در+سال+2014.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-153680-پایان+نامه+کارشناسی+ارشد+با+عنوان+بررسی+اثر+متاكائولن+بر+روی+خواص+سیمان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-153647-رساله+دکتری+با+عنوان+Dynamic+Finite+Element+Modeling+and+Analysis+of+Blast_resistant+Sandwich+Structures.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-153384-مقالات+ISI+در+زمینه+زلزله+های+نزدیک+گسل+Near+fault+earthquakes+ژورنال+Engineering+Structures+منتشر+شده+در+سال+های+2011+تا+2014.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-153258-مجموعه+مقالات+ISI+در+زمینه+ضریب+رفتار+R.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-152770-مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+SPSW+منتشر+شده+در+سال+2013.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-152706-مقالات+ISI+در+زمینه+دیوارهای+برشی+فولادی+SPSW+منتشر+شده+در+سال+2014.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-152559-مقاله+ISI+با+عنوان+Behavior+and+mechanisms+of+steel+plate+shear+walls+with+coupling.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-150317-پروژه+سازه‌های+فولادی+_+ساختمان+6+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-150031-دفترچه+محاسبات+نظام+مهندسی+–+ساختمان+مسکونی+4+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-5107-پروژه+سازه‌های+بتن+آرمه+_+ساختمان+8+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4935-مقایسه+رفتار+غیر+خطی+بادبندهای+با+مقیاس+بزرگ+در+ساختمان+های+بلند+فولادی+با+سایر+سیستم+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4930-تعیین+ضریب+رفتار+R+قاب+های+فولادی+با+دیوار+برشی+فولادی+نازک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4858-رفتار+لرزه+ای+مخازن+بتنی+هوایی+ذخیره+مایعات+جداسازی+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4823-تحلیل+الاستوپلاستیک+گنبدهای+تک+لایه+با+اتصالات+نیمه+گیردار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4735-مطالعات+ساختگاهی+اثر+زلزله+بر+تونل+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4731-مطالعه+آزمایشگاهی+واکنش+های+هیدرولیکی+و+پایداری+موج+شکن+های+شکل+پذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4720-ارزیابی+پتانسیل+روانگرایی+در+خاک+ها+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی+مصنوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4685-تحلیل+ناپایداری+استاتیکی+سازه+های+فضاکار+تاشوی+سازگار+با+المان+های+قیچی+سان.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4674-تهیه+نرم+افزار+رایانه+ای+جامع+برای+طراحی+روسازی+های+انعطاف+پذیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4598-حل+عددی+ورق+دایره+ای+با+سوراخ+خارج+از+مرکز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4293-بهینه+سازی+سازه+های+فضاکار+تحت+اثر+بار+دینامیکی+با+شرایط+غیر+خطی+به+کمک+شبکه+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4287-بهینه+سازی+سطح+مقطع،+هندسه+و+توپولوژی+ستون+ها+در+سازه+های+فضاکار+با+محدودیت+کمانش+با+استفاده+از+الگوریتم+وراثتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4256-استفاده+از+آنالیز+تطبیقی+در+تعیین+توپولوژی+بهینه+صفحات.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4244-تحلیل+دینامیکی+غیر+خطی+سکو+های+ثابت+فلزی+دریایی+تحت+اثر+حرکات+شدید+زمین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4238-بررسی+ظرفیت+باربری+پی+های+سطحی+با+استفاده+از+نرم+افزار+ANSYS+و+با+کاربرد+مدل+دراکر+_+پراگر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4216-بررسی+علل+ترک+خوردگی+داکت+های+انتقال+دود+مجتمع+فولاد+مبارکه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4192-مدل+ریاضی+یک+بعدی+آب+و+رسوب+در+کانال+های+منشوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4176-کاربرد+توابع+مختلط+به+روش+حداقل+مجموع+مربعات+در+تحلیل+ورق+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4173-تحلیل+دینامیکی+خطی،+غیرخطی+و+ارزیابی+پایداری+لرزه+ای+سدهای+خاکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4150-بررسی+تحلیلی+رفتار+پس+از+کمانش+ورق+های+ارتوتروپیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4143-بررسی+عددی+رفتار+لرزه+ای+دره+های+دوبعدی+در+برابر+امواج+قائم+درون+صفحه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4038-بهینه+سازی+قاب+های+صلب+ساختمانی+تحت+اثر+بار+زلزله+به+روش+الگوریتم+وراثتی+و+با+استفاده+از+شبکه+های+عصبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-4005-ارزیابی+روش+های+لاگرانژی+و+اویلری+در+تعیین+فشارهای+هیدرودینامیک+در+سدهای+بتنی+وزنی+تحت+اثر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3976-بررسی+رفتار+لرزه+ای+بخش+منتخبی+از+خطوط+لوله+نفت+موجود+در+کشور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3882-ارزیابی+شریانهای+حیاتی+حمل+و+نقل+در+هنگام+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3834-مطالعه+اثر+اندرکنش+سازه+–+خاک+–+سازه+بر+پاسخ+غیر+خطی+سازه+های+بلند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3635-اثر+زلزله+های+مصنوعی+ناشی+از+گسل+شمال+تهران+بر+روی+رفتار+غیر+ارتجاعی+ساختمان+های+ناحیه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3520-بررسی+تاثیر+امواج+سطحی+در+اندرکنش+سد+بتنی+و+مخزن،+هنگام+وقوع+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3514-بهینه+یابی+موقعیت+میراگرهای+نیمه+فعال+در+سازه+های+چند+طبقه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3450-کنترل+نیمه+فعال+پاسخ+لرزه+ای+سازه+چند+طبقه+همراه+با+سازه+مجاور+آن+بوسیله+میراگرهای+نیمه+فعال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3172-بهینه+سازی+سازه+های+فضاکار+گنبدی+با+در+نظر+گرفتن+رفتار+غیر+خطی+و+اتصالات+نیمه+گیردار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3134-کنترل+غیرفعال+Passive+ارتعاش+قائم+پل+های+معلق+در+مقابل+زلزله+با+استفاده+از+سیستم+TMD.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3105-بررسی+تاخیر+برشی+در+سازه+های+لوله+ای+با+هسته+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-3098-بررسی+رفتار+یک+میراگر+پیشنهادی+از+نوع+غیر+فعال.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2182-بررسی+رفتار+دینامیکی+غیر+خطی+سازه+های+فولادی+میان+مرتبه+پیچشی+با+میراگر+جاری+شونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2180-بررسی+روش+پارامتری+مقایسه+آیین+نامه+طراحی+و+دستورالعمل+مقاوم+سازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2178-مقاوم+سازی+پل+های+فولادی+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2165-مدلسازی+اجزای+محدود+دیوارهای+آجری+غیر+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2156-روش+های+حفاظتی+و+مقاوم+سازی+سازه+ها+در+برابر+حریق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2152-محاسبه+ضریب+رفتار+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2151-ضریب+رفتار+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2149-رفتار+غیر+خطی+قاب+های+فولادی+با+اتصالات+توام+صلب+و+نیمه+صلب+تحت+تاثیر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2138-تاثیر+ارتفاع+ساختمان+بر+ضریب+رفتار+سیستم+های+فولادی+قاب+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2136-تاثیر+ارتفاع+بر+ضریب+رفتار+قاب+های+با+مهاربند+زانویی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2135-بررسی+رفتار+یک+ساختمان+یک+طبقه+فولادی+پیچی+به+روش+طراحی+عملکردی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2129-آنالیز+خطی+و+غیر+خطی+سیستم+های+قاب+خمشی+و+مهاربندی+شده+همگرا+به+منظور+بررسی+عملکرد+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2110-ارزیابی+و+مقایسه+ضریب+رفتار+ناشی+از+تغییرات+زمان+تناوب،+شکل+پذیری+و+افزایش+درجات+آزادی+در+سیستم+های+بادبندی+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2109-ارزیابی+لرزه+ای+و+بررسی+رفتار+خطی+و+غیر+خطی+سازه+های+مرکب+کامپوزیت+فولادی+و+بتنی+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2102-ارزیابی+لرزه+ای+رفتار+خطی+و+غیر+خطی+سیستم+های+مهاربندی+واگرا+و+مهاربندی+توام+با+قاب+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2101-آنالیز+کمانش+تیرهای+مرکب+با+تغییر+ضخامت+بال+در+مقطع+عرضی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2099-بررسی+عوامل+موثر+در+کمانش+جانبی+–+پیچشی+جان+تیرهای+لانه+زنبوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2097-محاسبه+ضرایب+بزرگنمایی+تغییر+مکان+و+نیروهای+داخلی+اجزا+برای+ساختمان+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2094-بررسی+اثر+خطاهای+ناشی+از+ساخت+بر+روی+کمانش+جانبی+–+پیچشی+و+مقاومت+نهایی+تیرهای+لانه+زنبوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2090-اثر+مقاومت+افزون+بر+ضریب+رفتار+قاب+های+فولادی+با+اتصالات+خورجینی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2089-بررسی+پدیده+کمانش+جانبی+–+پیچشی+جان+تیر+لانه+زنبوری+در+قاب+متشکل+از+این+تیر+و+ستون+دوبل+ناودانی+تسمه+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2088-بهبود+رفتار+لرزه+ای+قاب+های+مهاربندی+شده+هم+مرکز+از+طریق+شکل+پذیر+نمودن+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2084-بررسی+رفتار+تک+آهنگ+و+چرخه+ای+قاب+های+متشکل+از+تیرهای+لانه+زنبوری+و+ستون+های+دوبل+ناودانی+تسمه+دار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2077-بررسی+تجربی+رفتار+تیرهای+مرکب+با+ورق+فولادی+در+ناحیه+کششی+تحت+اثر+بارهای+استاتیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2076-کمانش+یکطرفه+ورق+فولادی+پیچ+شده+به+بتن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2075-بررسی+اثرات+نیمه+گیرداری+اتصالات+در+شکل+پذیری+و+ضریب+رفتار+قاب+های+ساختمانی+دو+بعدی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2067-بهینه+سازی+قاب+های+فولادی+با+در+نظر+گرفتن+کمانش+به+روش+الگوریتم+ژنتیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2064-بررسی+منحنی+های+هیسترزیس+اتصالات+پاره+صلب+با+تاکید+بر+اتصالات+خرجینی+به+منظور+آنالیز+دینامیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2060-تعیین+ضریب+رفتار+برای+قاب+های+فولادی+دارای+اتصالات+خورجینی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2058-بررسی+تجربی+کمانش+جانبی+–+پیچشی+تیرهای+لانه+زنبوری+غیر+منشوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2049-مطالعه+تجربی+اثر+طول+آزاد+بال+فشاری+بر+کمانش+جانبی+–+پیچشی+تیرهای+لانه+زنبوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2041-رابطه+لنگر+–+دوران+در+اتصال+تیر+به+ستون+با+ورق+پیشانی+هم+تراز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2029-بررسی+کمانش+جانبی+–+پیچشی+تیرهای+لانه+زنبوری+غیرمنشوری+در+محدوده+ارتجاعی+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2028-مدلی+برای+آنالیز+اجزای+محدود+ورق+های+سخت+شده+خارج+از+مرکز.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2027-مقایسه+نسبی+و+ارزیابی+ضریب+رفتار+سازه+های+فولادی+با+استفاده+از+تحلیل+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2026-بررسی+پایداری+ورق+های+ضخیم+لایه+لایه+با+استفاده+از+روش+های+نوار+محدود+معمولی+و+مختلط.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2024-رفتار+استاتیکی+تیرورق+های+خمیده+فلزی+با+مقطع+آی+شکل+تحت+تاثیر+بارهای+متحرک+و+گسترده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2022-ضریب+طول+موثر+کمانش+ارتجاعی+اعضای+فشاری+در+سیستم+های+متشکل+از+اعضای+با+مقطع+متغیر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2018-بررسی+پایداری+ورق+های+لایه+لایه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2016-مقایسه+رفتار+استاتیکی+و+ضریب+رفتار+سیستم+های+مهاربندی+متحدالمرکز+و+خارج+از+مرکز+شورن+و+حالت+های+ترکیبی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2012-بررسی+رفتار+هیسترتیک+قاب+های+مهاربندی+شده+واگرا+با+تیر+پیوند+لانه+زنبوری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2004-بررسی+عملکرد+تیرهای+لانه+زنبوری+در+بادبندهای+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2003-ارزیابی+ضریب+رابط+بین+جابجایی+های+خطی+و+غیر+خطی+در+سیستم+های+قاب+فولادی+با+بادبندی+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-2001-اثر+پی+_+دلتا+بر+قاب+بادبندی+واگرا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1997-بررسی+رفتار+خطی+و+غیر+خطی+بادبندی+های+واگرا+به+تبع+تغییر+طول+تیر+رابط+در+ارتفاع.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1970-طراحی+سازه+های+با+سیستم+قاب+بادبندی+واگرا+به+روش+طرح+ظرفیت+و+ارزیابی+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1969-بررسی+رفتار+لرزه+ای+اتصال+خمشی+با+ورق+میانگذر+به+ستون+قوطی+جهت+استفاده+در+قاب+های+خمشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1968-تعیین+شکل+پذیری+بادبندهای+ضربدری+با+توجه+به+انواع+اتصال+میانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1965-رفتار+غیر+خطی+قاب+ها+با+اتصالات+نیمه+گیردار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1964-روش+جدید+تحلیل+سازه+ها+با+اتصالات+نیمه+گیردار+دارای+رفتار+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1945-مطالعه+پارامتری+اتصالات+نیمه+گیردار+با+نبشی+های+نشیمن+و+فوقانی+جهت+حصول+تابع+ممان+_+دوران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1922-مطالعه+پارامتری+اتصالات+نیمه+گیردار+با+ورق+های+انتهایی+در+بالا+و+پایین+جهت+حصول+تابع+ممان+_+دوران.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1899-بررسی+رفتار+غیر+خطی+اتصالات+نیمه+صلب+در+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1884-مطالعه+تاثیر+رفتار+اتصالات+نیمه+گیردار+بر+رفتار+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1883-بررسی+رفتار+اتصالات+نیمه+صلب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1882-ارزیابی+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+ویژه+و+مقایسه+با+متوسط+و+معمولی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1881-بررسی+تجربی+استفاده+توام+از+بادبند+فلزی+و+قاب+بتنی+شکل+پذیر++تیر+ضعیف++به+عنوان+عنصر+مقاوم+لرزه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1879-بررسی+رفتار+دینامیکی+قاب+های+مهاربندی+شده+با+سیستم+های+میراگر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1876-تحلیل+عملکرد+سازه+های+فولادی+دارای+اتصال+خورجینی+به+روش+طیف+ظرفیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1872-کاربرد+میراگرهای+اصطکاکی+در+مقاوم+سازی+لرزه+ای+قاب+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1855-مدلسازی+تحلیلی+دو+روش+در+مقاوم+سازی+لرزه+ای+اتصالات+صلب+فولادی+و+مقایسه+فنی+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1851-بررسی+رفتار+دینامیکی+سازه+های+فولادی+با+اتصالات+نیمه+صلب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1848-مقاوم+سازی+ساختمان+های+موجود+با+اسکلت+فولادی+در+مقابل+نیروهای+ناشی+از+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1817-مقایسه+اثرات+پی+_+دلتا+بر+سازه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1811-ارزیابی+ظرفیت+شکل+پذیری+تیرهای+بتنی+تقویت+شده+در+برابر+خمش+و+برش+با+صفحات+اتصالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1809-ارزیابی+تاثیر+میلگردهای+طولی+بر+مقاومت+پیچشی+نهایی+تیرهای+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1800-بررسی+اثر+بازشوها+در+دال+های+تخت+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1796-تحلیل+غیر+خطی+قاب+های+خمشی+بتن+مسلح+با+تاکید+بر+اثر+محصور+شدگی+بتن+بر+ضریب+رفتار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1795-تعیین+مدل+رفتار+غیر+ارتجاعی+–+لرزه+ای+اعضای+فشاری+قاب+های+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1794-بررسی+ناپایداری+اعوجاجی+تیرهای+بتن+مرکب+با+استفاده+از+روش+المان+های+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1787-تحلیل+ستون+های+جعبه+ای+بتن+مسلح+با+مقاومت+بالا+به+کمک+نمودارهای+تداخلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1773-بررسی+رفتار+ستون+های+بتن+آرمه+لاغر+و+غیر+لاغر،+جدار+نازک+توخالی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1772-بررسی+و+مقایسه+رفتار+تیرهای+بتن+آرمه+با+جایگزینی+ورق+فولادی+بجای+آرماتور+کششی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1771-تعیین+ظرفیت+خمشی+نهایی+تیرهای+تقویت+شده+با+ورق+های+فولادی+و+جی+اف+آر+پی+با+استفاده+از+چسب+اپوکسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1739-ارزیابی+تجربی+و+تعیین+مقاومت+نهایی+برشی+تیرهای+بتن+آرمه+تقویت+شده+با+استفاده+از+ورق+فولادی+و+ورق+مسلح+به+الیاف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1738-بررسی+صلبیت+دیافراگم+های+افقی+در+ساختمان+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1737-مقایسه+اقتصادی+قاب+های+خمشی+بتن+آرمه+با+شکل+پذیری+های+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1736-بررسی+اثرات+پی_دلتا+بر+ساختمان+های+بلند+بتنی+دوبعدی+با+استفاده+از+نرم+افزار+انسیس+با+احتساب+رفتار+غیر+خطی+مصالح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1728-ارزیابی+روش+های+تقویت+قاب+های+خمشی+بتنی+از+نقطه+نظر+اجرایی+و+اثر+آن+ها+بر+ضریب+رفتار+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1727-تقویت+ستون+های+بتنی+چهارگوش+با+روکش+بتنی+مدور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1726-بررسی+سیستم+های+سازه+ای+آیین+نامه+2800+به+لحاظ+اقتصادی++برای+ساختمان+های+بتن+آرمه+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1723-کاربرد+شاخص+آسیب+برای+تعیین+ضریب+رفتار+ساختمان‌های+بتن+آرمه+با+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1711-بررسی+آزمایشگاهی+رفتار+لرزه‌ای+و+ارائه+مدل+هیسترزیس+برای+تیرهای+بتن+مسلح+در+ساختمان+های+متداول.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1710-بررسی+رفتار+لرزه‌ای+جداگرهای+میانقابی+در+سازه+های+بتنی+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1693-مقاوم+سازی+سازه+های+بتن+آرمه+غیر+شکل+پذیر+بوسیله+میراگرها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1692-ارزیابی+آسیب+پذیری+سازه+های+بتنی+مسلح+مجهز+به+میراگر+فلزی+جاری+شونده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1664-بررسی+مقاومت+برشی+تیرهای+بتن+آرمه+با+الیاف+کامپوزیتی+اف+آر+پی+با+در+نظر+گرفتن+پدیده+جدا+شدن+ورقه+های+تقویتی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1662-بررسی+تاثیرات+اف+آر+پی+در+محصور+شدگی+بتن+با+هدف+مقاوم+سازی+تیر+–+ستون+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1657-مدلسازی+عددی+تیرهای+بتنی+تقویت+شده+بوسیله+ورق+های+کامپوزیت+اف+آر+پی+و+بررسی+مودهای+خرابی+آن+ها+تحت+اثر+بارگذاری+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1651-ارزیابی+عملکرد+لرزه‌ای+ساختمان+های+بتنی+طراحی+شده+براساس+آیین+نامه+2800+،+با+روش+طیف+ظرفیت.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1646-بررسی+رفتار+خمشی+تیرهای+بتن+آرمه+شامل+میلگردهای+اف+آر+پی+و+میلگردهای+فولادی+فشاری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1645-مقاوم+سازی+اعضاء+و+شکل+پذیری+تیرهای+بتنی+تقویت+شده+با+استفاده+از+پوشش+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1627-مقاوم+سازی+تیرهای+بتن+آرمه+ترک+خورده+و+پیش+بارگذاری+شده+با+آرماتور+خارجی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1611-بررسی+اثر+تمرکز+تنش+در+محل+قطع+ورق+های+اف+آر+پی+بر+روی+ظرفیت+خمشی+تیرهای+بتنی+مقاوم+شده،+با+استفاده+از+روش+المان+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1609-طراحی+بتن+مسلح+با+استفاده+از+میلگردهای+پلیمری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1608-تقویت+ستون+های+بتن+آرمه+با+استفاده+از+مواد+پلیمری+مرکب.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1585-افزایش+شکل+پذیری+اتصالات+بتن+آرمه+با+استفاده+از+ورقه+های+پلیمری+اف+آر+پی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1584-بررسی+معیارهای+مقاوم+سازی+لرزه+ای+در+مورد+قاب+های+بتن+مسلح+طراحی+شده+براساس+آیین+نامه+بتن+ایران+آبا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1583-بررسی+اثر+عیار+گوگرد+بر+رفتار+تاب+فشاری+بتن+های+سیمانی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1575-کاربرد+شبکه+های+عصبی+و+الگوریتم+های+ژنتیک+در+تعیین+طرح+اختلاط+بتن+با+مقاومت+بالا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1574-بررسی+رفتار+غیرخطی+و+تعیین+ضریب+رفتار+سازه+های+بتنی+قاب+خمشی،+مقاوم+سازی+شده+با+بادبند+ضربدری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1565-بررسی+روش+های+مختلف+مقاوم+سازی+ساختمان+های+بتنی+متعارف+و+ارائه+شیوه‌ی+تقویت+برای+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1560-مقایسه+فنی+و+اقتصادی+سازه+های+بتنی+قابی+شکل+با+شکل+پذیری+های+مختلف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1522-یک+ارزیابی+جدید+از+بعضی+مسائل+در+لرزه+شناسی+مهندسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1514-مقایسه+روش+های+خطی+و+غیر+خطی+در+تعیین+آسیب+پذیری+سازه+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1513-بررسی+ضعف+عملکرد+سقف+های+طاق+ضربی+در+هنگام+زلزله+و+اصلاح+دستورالعمل+های+موجود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1512-آنالیز+استاتیکی+مودال+برای+سازه+های+بلند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1511-مطالعه+و+بررسی+تاثیر+رواداری+های+مجاز+ساخت+اجزاء+باربر،+بر+رفتار+و+عملکرد+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1507-روش+طراحی+لرزه+ای+براساس+آنالیز+دینامیکی+غیرخطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1481-ارزیابی+رفتار+و+مقاوم+سازی+لرزه+ای+ساختمان+های+قاب+خمشی+فولادی+موجود+براساس+عملکرد+لرزه+ای+هدف.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1480-ارزیابی+خروج+از+مرکزیت+اتفاقی+در+ساختمان+ها+ناشی+از+مولفه‌ی+پیچشی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1479-مقایسه+نتایج+طراحی+براساس+آیین+نامه+2800+ایران+با+ضوابط+پذیرش+براساس+سطح+عملکرد+در+سازه+های+فلزی+به+روش+تحلیل+استاتیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1478-تحلیل+دینامیکی+غیرخطی+سازه+های+فولادی+با+اتصالات+نیمه+صلب+تحت+تاثیر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1477-بررسی+و+مقایسه+نتایج+تحلیل+خطی+سازه+ها+با+منظور+کردن+ضریب+رفتار+و+نتایج+تحلیل+های+دینامیکی+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1476-حل+ارتعاش+آزاد+و+پایداری+ورق+های+چهارگوش+با+دامنه+های+عادی+و+غیر+عادی+از+روش+درونیابی+مشتق.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1459-بررسی+رفتار+سازه+بعد+از+ناپایداری+و+پدیده+آشفتگی+استاتیکی+و+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1455-بررسی+پاسخ+سازه+ها+به+حرکات+زمین+ناشی+از+زلزله+های+شدید.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1450-ترمیم+و+تقویت+سازه+های+آسیب+دیده+از+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1449-بررسی+تاثیر+درجه+نامعینی+و+اضافه+مقاومت+در+ضریب+رفتار+قاب+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1448-آنالیز+دینامیکی+سه+بعدی+سیستم+های+ساختمانی+با+در+نظر+گرفتن+اثر+پیچش+و+عمل+متقابل+قاب+خمشی+و+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1447-ارزیابی+رفتار+غیر+خطی+بادبندهای+واگرا+و+همگرا+و+مقایسه+با+رفتار+خطی+آن+ها++تعیین+ضریب+رفتار+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1419-ارزیابی+ساختمان+های+متداول+موجود+بر+مبنای+ضوابط+آیین+نامه+پیشنهادی+2800+و+توصیه+های+کلی+برای+مقاوم+سازی+آن+ها+در+مرکز+استان+مازندر.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1414-بررسی+سه+بعدی+اثر+خصوصیات+ساختگاه+روی+بزرگنمایی+امواج+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1386-کاربرد+روش+های+عددی+در+بررسی+اثر+توپوگرافی+بر+امواج+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1385-کنترل+فعال+ارتعاشات+ساختمان+های+بلند+در+مقابل+زلزله+با+استفاده+از+منطق+فازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1384-دینامیک+و+کنترل+غیر+فعال+سازه+های+ویسکوالاستیک+برانگیخته+شده+با+نیروی+زلزله+در+سازه+ساختمان+های+بلند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1382-بررسی+رفتار+غیر+خطی+قاب+های+نیمه+صلب+دارای+اتصالات+خورجینی+با+مهاربندی+و+بدون+مهار+بندی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1380-مطالعه+پارامتریک+میراگر+فلزی+آکاردئونی+براساس+تحلیل+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1368-مطالعه+موردی+آسیب+پذیری+یک+ساختمان+فلزی+در+مقابل+زلزله+و+تهیه+طرح+مقاوم+سازی+با+توجه+به+سطح+عملکرد+مورد+نظر+و+ارزیابی+اقتصادی+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1336-بررسی+اثرات+استفاده+از+میراگر+مایع+هماهنگ+شده+در+کاهش+پاسخ+لرزه+ای+سازه+های+چند+درجه+آزادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1333-مقاوم+سازی+ساختمان+های+موجود+آجری+و+مختلط+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1332-روش+طیف+ظرفیت+در+طراحی+براساس+عملکرد+سازه+های+بلند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1331-مقاوم+سازی+ساختمان+های+آموزشی+مدارس+موجود+در+قزوین+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1329-مقاوم+سازی+سازه+های+بنایی+موجود+در+برابر+زلزله+شهرستان+تربت+حیدریه.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1328-طرح+لرزه+ای+سازه+های+بنایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1327-اثر+زلزله+بر+ساختمان+های+با+مصالح+بنایی+و+روش+های+مقاوم+سازی+آن+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1325-کاربرد+کنترل+دوگانه+در+مقاوم+سازی+سازه+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1271-مقاوم+سازی+ساختمان+های+بتن+آرمه+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1270-تاثیر+نیروی+قائم+زلزله+بر+شبکه+های+دولایه+ای.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-1097-مقاوم+سازی+ساختمان+های+موجود+با+مصالح+بنایی+در+برابر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-972-طراحی+دیوارهای+برشی+بازشودار+با+عملکرد+دوگانه+شکل+پذیری.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-971-رفتار+دیوارهای+برشی+با+بازشو+تحت+اثر+نیروهای+دینامیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-970-تاثیر+شکل+و+ابعاد+بازشوها+در+دیوارهای+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-969-بهینه+یابی+موقعیت+دیوارهای+برشی+در+سازه+های+بلند.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-968-بررسی+رفتار+دیوار+برشی+بتن+آرمه+با+صفحات+فولادی+چسبیده+به+المان+های+مرزی++سیستم+مرکب+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-967-بررسی+پارامتریک+عملکرد+لرزه+ای+قاب+های+خمشی+فولادی+بلند+مرتبه+با+دیوار+برشی+بتنی+براساس+طراحی+براساس+عملکرد.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-964-تحلیل+غیرخطی+ساختمان+های+فولادی+به+روش+بارافزون.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-957-بررسی+تاثیر+تغییر+سختی+دیوار+برشی+بر+اندرکنش+قاب+و+دیوار+تحت+بارهای+جانبی+به+روش+پوش+اور.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-956-ارزیابی+لرزه+ای++خطی+و+غیر+خطی++دیوارهای+برشی+بتنی+تقویت+شده+با+صفحات+فولادی++دیوار+برشی+مرکب+.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-928-رفتار+غیر+خطی+سیستم+دوگانه+قاب+–+دیوار+برشی+با+دیوار+قطع+شده.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-927-بررسی+تاثیر+آرایش+فولاد+گذاری+در+مقاومت+نهایی+و+شکل+پذیری+دیوارهای+برشی+کوپله+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-924-تراز+بهینه+برای+قطع+دیوار+برشی+در+سازه+های+بلند+با+توجه+به+اندر+کنش+دینامیکی+قاب+و+دیوار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-923-بهینه+سازی+سیستم+مختلط+قاب+بتنی+با+دیوار+برشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-922-تعیین+ضریب+رفتار+ساختمان+های+بتن+آرمه+دارای+دیوار+برشی+و+مقایسه+آن+با+ضرایب+پیشنهادی+آیین+نامه+2800+و+یو+بی+سی+97.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-919-بررسی+رفتار+دیوارهای+برشی+کوپله+سخت+شده+به+روش+اجزای+محدود+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-904-ارزیابی+لرزه+ای++رفتار+خطی+و+غیر+خطی++ساختمان+های+مرکب+فولادی+با+دیوار+برشی+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-903-بررسی+اثرات+مشخصه+المان+مرزی+روی+رفتار+دیوارهای+برشی+با+استناد+به+نتایج+آزمایشگاهی+و+تحلیلی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-902-تحلیل+غیرخطی+دیوارهای+برشی+کوتاه+با+استفاده+از+نرم+افزار+نیسا.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-901-آنالیز+دینامیکی+دیوار+برشی+با+در+نظر+گرفتن+اندرکنش+خاک+و+پی+به+روش+مودال+و+با+استفاده+از+مدل+المان+های+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-900-بررسی+اثرات+تغییر+سختی+دیوار+برشی+در+ارتفاع+سازه+های+بلند+بر+روی+اندرکنش+قاب+و+دیوار.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-899-ارائه+برنامه+کامپیوتری+برای+آنالیز+دیوارهای+برشی+کوتاه+مقاوم+در+برابر+زلزله+و+مطالعه+پارامتریک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-898-بررسی+اثر+اندازه+المان+در+تحلیل+غیر+خطی+دیوارهای+برشی+بتن+مسلح+به+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-897-ارزیابی+ایمنی+دیوارهای+برشی+هم+بسته.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-895-بررسی+اندرکنش+قاب+و+دیوار+برشی+سازه+های+متقارن+در+حوزه+الاستیک+و+غیر+الاستیک+تحت+تاثیر+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-894-مقایسه+آنالیز+دیوارهای+برشی+کوپل+به+روش+خطی+و+غیر+خطی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-893-تحلیل+سه+بعدی+سازه+های+قاب+–+دیوار+برشی+به+کمک+روش+گالرکین.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-881-بررسی+دینامیکی+خطی+و+غیر+خطی+ساختمان+های+قاب+–+دیوار+برشی+کوتاه+شده+متقارن.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-880-بررسی+رفتار+و+تعیین+تراز+بهینه+قطع+دیوار+برشی+در+ساختمان+های+بلند+تحت+اثر+نیروی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-879-بررسی+رفتار+استاتیکی+و+دینامیکی+سازه+های+قاب+–+دیوار+برشی+کوتاه+شده+متقارن+در+حوزه+الاستیک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-878-اثر+تداخلی+قاب+خمشی+–+دیوار+برشی+با+در+نظر+گرفتن+اثر+تغییر+شکل+پذیری+خاک.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-867-بررسی+سیستم+های+سازه+ای+دیوار+برشی+–+قاب+خمشی.html monthly http://civil.sellfile.ir/prod-860-بررسی+رفتار+سازه+های+دیوار+برشی+در+ساختمان+های+بلند+با+روش+اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-328-پایان+نامه+مهندسی+زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-329-پایان+نامه+سازه+های+بتنی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-330-پایان+نامه+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-331-پایان+نامه+دیوار+برشی+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-50930-پایان+نامه+دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-45481-پایان+نامه+مکانیک+خاک+و+پی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-61739-پایان+نامه+سازه+های+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-57987-پایان+نامه+راه+و+ترابری.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-59434-پایان+نامه+برنامه+ریزی+حمل+و+نقل.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-619-سایر+پایان+نامه+های+عمران+با+موضوعات+دیگر.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-456-پایان+نامه+لاتین.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-59307-سمینار+کارشناسی+ارشد.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-59308-سمینار+سازه.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-1821-دفترچه+محاسبات+نظام+مهندسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-1924-پروژه+سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-342-پروژه+سازه+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-59345-تحقیق+و+پروژه.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-59348-روسازی+راه.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-2555-مقالات+ISI.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-3165-مقالات+هشتمین+کنگره+ملی+مهندسی+عمران.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-18252-مقالات+دهمین+کنگره+بین+المللی+مهندسی+عمران.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72630-مقالات+نهمین+کنگره+ملی+مهندسی+عمران+9NCCE+با+تفکیک+موضوعی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72781-سازه+های+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72797-سازه+های+بتن+آرمه.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73482-دیوار+برشی+بتن+مسلح.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-84208-دیوار+برشی+فولادی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72631-زلزله.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72737-بادبند.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72807-میراگر.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72943-اجزای+محدود.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73443-سدهای+خاکی،+وزنی+و+قوسی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72796-تونل.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72713-مکانیک+خاک+و+پی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73237-شمع.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72715-خرپا.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73909-پل+و+انواع+آن.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-76866-سازه+های+فضاکار.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72634-صفحات+و+پوسته+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73274-تئوری+الاستیسیته+و+پلاستیسیته.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-76426-سازه+های+بنایی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72794-سازه+های+آبی+و+هیدرولیکی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73920-موج+شکن.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73660-روسازی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72717-حمل+و+نقل+_+راه+و+ترابری.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72937-هیدرولوژی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72935-آب+های+زیرزمینی.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73090-مدیریت+ساخت.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-72933-محیط+زیست.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-73644-سایر.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-18250-مقالات+سایر+همایش+ها+و+کنفرانس+ها.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-66317-آیین+نامه+ها+و+استانداردها.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-3697-نقشه+های+اتوکد.html monthly http://civil.sellfile.ir/cat-129558-نقشه+AutoCAD+شهرهای+ایران.html monthly